โครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยตรง

ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

การค้นพบศักยภาพและความสามารถพิเศษของตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโต    อย่างมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้จัด โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ และ โครงการ    ประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและวรรรณกรรมให้แก่เด็กๆ อีกทั้งเรายัง เชื่อว่าศิลปะและวรรณกรรมคือเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาครูต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม เพราะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ดี    หนึ่งคนสามารถสร้างเด็กดีได้นับร้อย มูลนิธิยุวพัฒน์จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างคุณครูต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยินดี    เปิดรับการมีส่วนร่วมจากบุคคลและองค์กรต่างๆเพื่อขยายผลการสร้างครูต้นแบบให้มีมากเพียงพอต่อไป

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 

โครงการที่เป็น platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลลัพธ์ทางสังคม 

 

 

 

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ  ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี  เพื่อนำไปจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์  นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน  ด้วยการเป็นกลไลต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน  และสร้างการมีส่วนร่วม การมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”
รายละเอียด

โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด (Food 4 Good)

Food 4 Good “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เป็นโครงการที่ช่วยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับความสมดุลด้านโภชนาการ  จากความร่วมมือของร้านอาหารชื่อดัง โดยจะคัดสรรเมนูอาหารพิเศษ ยอดฮิต ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์อย่างน้อย 1 เมนูต่อร้าน เข้ามาร่วมเป็นเมนูในโครงการ FOOD 4 GOOD และแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากเมนูอาหารร่วมโครงการฯ ไปสนับสนุนค่าอาหารให้แก่องค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กยากไร้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแบ่งปันไปสู่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนอาหาร
รายละเอียด