มูลนิธิเพื่อคนไทย

มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" จัดตั้งขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกิดความตระหนัก เข้าใจ และ มีส่วนร่วมในการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างปัจจัยที่มีผลในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย การทำงานของมูลนิธิเพื่อ "คนไทย" เน้นถึงการสร้างกลไกหลัก เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบผ่านโครงการสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ โครงการวิจัย “คนไทย” มอร์นิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง, โครงการสื่อหัวรถจักร และ โครงการ “คนไทย” ขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" มีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าประเทศไทยที่ดีกว่าต้องเป็นจริงได้ เริ่มจากการที่เราหันมา ฟัง คนไทยด้วยกัน พูด กับคนไทยด้วยกัน คิดและลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข อย่างเป็นระบบ

www.khonthaifoundation.org , www.facebook.com/khonthaifoundation

แบ่งปัน