มูลนิธิเอ็นไลฟ

 

มูลนิธิเอ็นไลฟ (Enlive Foundation)

มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดตั้งคือเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  โดยมีภาระกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเป็นสื่อกลางในการชักชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่ทุกภาคส่วนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่โครงการนี้ต่อไป

“เราเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถือเป็นสมบัติของประชากรทุกคนในโลก”
www.enlivefoundation.com, www.krabienliveseakayak.com , www.facebook.com/enlivefoundation

แบ่งปัน