โครงการ "ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์"

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  โดยการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ความสามารถ และอุดมการณ์ เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ผ่านการเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเวลา 2 ปี  ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่  29  ของเครือข่าย  ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็นเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาส ทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
www.teachforthailand.org, www.facebook.com/TeachForThailand

แบ่งปัน