โครงการ "โตไปไม่โกง"

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2553 โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหลักสูตรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลักสูตรแรก โดยมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกและคุณค่าที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในการนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปใช้จะต้องมีการอบรมครูผู้สอนเพื่อให้เข้าใจถึงปรัชญาและวิธีการสอนในการถ่ายทอดและซึมซับคุณค่าความดีอย่างเป็นธรรมและให้ได้ผลอย่างดีที่สุด

ปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 5,000 คน โดยในการขยายผลนี้ มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการคัดเลือกครูจากโรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิฯ เข้ารับการอบรม

www.growinggood.org , www.facebook.com/GrowingGood, www.twitter.com/growinggood

 

 

แบ่งปัน