โครงการพัฒนาครู

โครงการครูยุวพัฒน์สร้างเด็กดีสู่สังคม

 

โครงการครูยุวพัฒน์ สร้างเด็กดีสู่สังคม

 

กิจกรรมฝึกอบรมมีหลักสูตรจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาครูต้นแบบ กระบวนการสอน

นักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมและการทำโครงงานเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม คือ สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็น นักคิด นักพัฒนา นักลงมือทำ ที่เป็นคนดีและสามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนหรือชุมชนได้

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาครู

 

สามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้

  • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมผึกอบรม ครูยุวพัฒน์ สร้างเด็กดีสู่สังคม

  • สนับสนุนที่พักและอาหารให้กับครูที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมผึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน ตามวิถีและแนวทางของท่าน

  • ใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการคัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของท่าน