โครงการพัฒนาเยาวชน

โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

ภาพวาดการประกวดมูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มด้านศิลปะ โดยได้เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2537 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 20 ปี  โดยได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

รายละเอียด


โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์

ภาพการประกวดวรรณกรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มจัดการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการวาดภาพประกอบกับเรื่องราวสนุกสนาน น่าสนใจ แฝงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละชิ้น และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดที่ดี เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยได้เริ่มจัดการประกวดครั้งแรกในปี 2537

รายละเอียด


โครงการเยาวชนยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่ออนาคต

ภาพวาดเยาวชนยุวพัฒน์กิจกรรมฝึกอบรมมีหลักสูตรจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดและการตกผลึกความคิด เพื่อให้รู้จักตัวเอง เห็น ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเสริมพลังและกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิดริเริ่ม และวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ภายใต้บรรทัดฐานของความเป็นคนดีมีคุณธรรมและบริบทของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

รายละเอียด