เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิจะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน ก่อนวันที่ 19 ของแต่ละเดือน และเงินทุนการศึกษาจะเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ดูตารางโอนทุนในรูปด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนตุลาคม – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนเป็นรายภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท /ภาคเรียน
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

โอนเงินทุนรอบพิเศษ

การโอนเงินทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) สำหรับนักเรียนทุนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2562 ที่ส่งเกรดของเทอม 2/62 และหลักฐานการเรียนต่อมายังมูลนิธิก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563

นักเรียนทุนที่มีรหัสนักเรียนทุนขึ้นต้นด้วย 60xxxC (นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562) มูลนิธิฯ ได้โอนเงินทุนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ก่อนล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท วัตถุประสงค์ที่โอนเงินทุนให้น้องก่อน เพื่อที่จะให้น้องมีเงินไปจ่ายค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน ในวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน
หมายเหตุ : เงินทุนเข้าวันที่ 10 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนที่เหลือ มูลนิธิฯ จะโอนให้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อนักเรียนทุนส่งเอกสาร
1.ใบเกรด ม.3 เทอม 2
2.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม. 4 หรือ ปวช.1 (ให้ส่งได้ตอนเปิดเทอม)

หมายเหตุ
– เรียนต่อสายสามัญ ม.4 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
– เรียนต่อระบบทวิศึกษา เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
– เรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 5,500 บาท

นักเรียนทุนที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ และนักเรียนทุนในระดับชั้นอื่นๆ จะได้รับการโอนทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามรอบปฎิทินโอนทุนปกติ) หลังจากที่ส่งใบเกรดของเทอม 2 (เทอมที่ผ่านมา) และส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนหรือแจ้งครูประจำชั้น) ส่งเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีรายชื่อในการโอนทุน คลิกเข้าระบบเพื่อส่งเอกสาร!

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 2/2562 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2563 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 7 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 5 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา
วันที่ 15 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อ
2020-03-25T12:03:59+00:00 25 มีนาคม 2020|ข่าวนักเรียนทุน|