เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิจะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน ก่อนวันที่ 19 ของแต่ละเดือน และเงินทุนการศึกษาจะเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ดูตารางโอนทุนในรูปด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนตุลาคม – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนเป็นรายภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท /ภาคเรียน
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1148 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 2/2561 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2562 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1/2562 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มีนาคม 2563 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 6 ธันวาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 6 มีนาคม 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 เมษายน 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 เมษายน 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ
2019-03-12T14:34:39+00:00 12 มีนาคม 2019|ข่าวนักเรียนทุน|