รับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 6 รุ่น จำนวน 162 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 2,851 คน

ซึ่งผลการสำรวจนักเรียนทุน จำนวน 134 คน จากการปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ ของพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 1-5

 • 93% น้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
 • 90% น้องได้รับความรู้ใหม่จากพี่เลี้ยง
 • 84% น้องลงมือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กับพี่
 • 78% น้องสามารถให้เหตุผลได้ดีขึ้น
 • 74% น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร และอยากพัฒนาตัวเองเรื่องอะไร

และผลการสำรวจนักเรียนทุนจำนวน 140 คน จากการปฏิบัติงานทางเฟซบุ๊ก ของพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 6 พบว่า

 • 82% น้องรู้จักตัวเอง
 • 73% น้องรู้จักศักยภาพของตัวเอง
 • 80% น้องรู้จักเป้าหมายของตัวเอง
 • 75% น้องได้พัฒนาตัวเอง
 • 80% น้องสามารถคิดวิเคราะห์ได้

ดังนั้นพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7 นี้ จึงได้เปิดรับสมัครอาสา เพื่อให้คำปรึกษา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสายสามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. การเรียน ได้แก่ การเรียนทั่วไป, การเรียนต่อ, การประกอบอาชีพ
 2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว, เพื่อน
 3. การรับมือกับอารมรณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน ,โกรธ, ท้อใจ, สับสน, เหงา, เศร้า, สูญเสียความมั่งคงทางจิตใจ, ความรักในวัยเรียน

คุณสมบัติอาสา

 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, VDO และอื่นๆ ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้

บทบาทอาสา

อาสาสมัครจะทำงานเป็นทีม โดยขอบข่ายของงานจะครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ :

 1. คุยและให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ เมื่อน้องโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา
 2. โทรศัพท์หาน้องนักเรียนทุนเพื่อให้คำปรึกษา เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
 • จากจดหมายที่น้องเขียนมาขอคำปรึกษา
 • จาก Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์
 1. ออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก อาทิตย์ละ 2-3 เรื่อง ครอบคลุมนักเรียนทุนสายสามัญ(ม.1-ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3)
 2. ตอบคอมเม้นท์ (Comment) และ กล่องข้อความ (Inbox) นักเรียนทุน
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร การเข้าระบบทุนออนไลน์ เมื่อมีนักเรียนทุนสอบถามข้อมูล (ข้อมูลคำตอบ ทางมูลนิธิฯเป็นคนรวบรวมไว้ให้)
 4. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ
 • 12 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 เดือน
 • วันที่ 14 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2562
ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน
 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น.
อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี
 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
สถานที่ในการปฏิบัติงาน
 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ
การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
 • การปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ปฏิทินกิจกรรมโครงการพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 7

ร่วมเป็นอาสา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  (คุณกรวิกา)
โทรศัพท์ 0-2301-1143   มือถือ 092 263 6915
อีเมล์ kornwika.k@ybf.premier.co.th เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.
2018-12-06T16:06:37+00:00 6 ธันวาคม 2018|งานอาสาสมัคร|