รับสมัครพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 6

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

ปี 2560 มูลนิธิ ฯ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจได้มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้กระบวนการคิด ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ โดยเรามีพี่เลี้ยงอาสาทั้งหมด 5 รุ่น ซึ่งสามารถดูแลน้องได้ 1,250 คน

จากการสอบถามน้องๆที่มีพี่เลี้ยงอาสาดูแลจำนวน 134 คน พบว่า

 • 93% น้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
 • 90% น้องได้รับความรู้ใหม่จากพี่เลี้ยง
 • 84% น้องลงมือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กับพี่
 • 78% น้องสามารถให้เหตุผลได้ดีขึ้น
 • 74% น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร และอยากพัฒนาตัวเองเรื่องอะไร

มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าการที่เด็กขาดโอกาสมีคนที่คอยรับฟังและชวนคิดนั้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กเหล่านี้ได้ แต่นอกจากผลกระทบเชิงบวกตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว มูลนิธิฯยังได้พบความท้าทายและข้อเรียนรู้ต่างๆ  ปี 2561 มูลนิธิฯ จึงพัฒนาเป็นโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 6” ที่จะมีทั้งงานอาสาที่เป็นกิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับ

โดยโครงการพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 6 มีเป้าหมายให้เด็กขาดโอกาสมีที่พึ่งทางใจ มีแบบอย่างที่ดี มีวิธีการคิดและตัดสินใจ มีเป้าหมายในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  โดยจะแบ่งงานอาสาเป็น 2 ส่วนดังนี้

พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์

 • อายุระหว่าง 25 – 55 ปี
 • เป็นพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาได้
 • มีทักษะการสื่อสาร (พูด ฟัง)
 • มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิด
 • มีความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
 • การเรียนระดับชั้นมัธยม (การเรียนทั่วไป,การเรียนต่อ,การประกอบอาชีพ)
 • การใช้ชีวิตวัยรุ่น (สุขภาพตัวเอง และสุขภาพคนในครอบครัว, เพศ และความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อน,ยาเสพติด)
 • การรับมือกับภาวะอารมณ์ (เศร้า,เหงา ,ท้อใจ )
 • มีความเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่น (เปิดกว้าง, ยืดหยุ่น)
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

บทบาทของพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์

 • คุยและให้คำปรึกษากับน้องทาง ทางโทรศัพท์ วันละ 2 สายขึ้นไป ตามหัวข้อดังนี้
 1. ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
  • การเรียนทั่วไป
  • การเรียนต่อ
  • การประกอบอาชีพ
 2. ให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูล เรื่องการใช้ชีวิตวัยรุ่น
  • สุขภาพตัวเอง และสุขภาพคนในครอบครัว
  • เพศ และความรักในวัยเรียน
  • ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อน
  • ยาเสพติด
 3. รับฟัง และให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์
  • เศร้า
  • เหงา
  • ท้อใจ
 • สรุปข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับนักเรียนทุน บันทึกรายงานออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จำนวนอาสาที่เข้าร่วมโครงการ : พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์  12 คน
 • พี่เลี้ยงอาสาให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนระดับชั้นมัธยม 4 คน 
 • พี่เลี้ยงอาสาให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูล เรื่องการใช้ชีวิตวัยรุ่น 4 คน
 • พี่เลี้ยงอาสารับฟัง และให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์ 4 คน

คุณสมบัติพี่เลี้ยงอาสาออนไลน์

 • อายุระหว่าง 23 – 45 ปี
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเรียนระดับชั้นมัธยม (การเรียนทั่วไป การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ)
 • ทราบแหล่งข้อมุลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมออนไลน์ที่น่าสนใจ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม
 • สามารถใช้ Facebook ,Google Form และอินเตอร์เน็ตได้

บทบาทพี่เลี้ยงอาสาออนไลน์

 • ออกแบบกิจกรรมบนเฟสบุ๊คเกี่ยวกับการเรียนทั่วไป การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพให้นักเรียนทุนมามีส่วนร่วม
 • แชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนทั่วไป การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพ ให้นักเรียนทุนที่ปรึกษาเข้ามา
จำนวนอาสาที่เข้าร่วมโครงการ : พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ 3 คน

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่อาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

 • ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561

เวลาในการทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ 15.00 – 20.00 น.
 • เสาร์อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร
 • จัดเวิร์คชอปอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและ ภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

กติกา และเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดตามปฎิทินกิจกรรมข้างล่างนี้ 

ปฏิทินกิจกรรมโครงการพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 6

ร่วมเป็นอาสา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  (คุณลักษมณ)
โทรศัพท์ 0-2301-1143   มือถือ 09-0985-0442
อีเมล์  ybf@ybf.premier.co.th เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
2018-05-17T10:48:34+00:00 16 พฤษภาคม 2018|งานอาสาสมัคร|