e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

รู้จักกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ E-Donation

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินและได้รับการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สำหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่น วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ โดยสามารถบริจาคผ่าน mobile banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ (เปิดใช้บริการแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา)

ผู้บริจาคหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคจะต้องแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังนี้

– กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาคดังกล่าวให้กรมสรรพากร

– กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคของท่านบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทันที

เมื่อดำเนินการตามข้างต้นข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

กรณีบริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค

หากคุณยังไม่สะดวกในการใช้งานแอป Mobile Banking ของธนาคาร ก็ยังคงบริจาคเป็นเงินสดได้ตามปกติ และหน่วยงานหรือองค์กรที่รับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคของท่านเข้าไปในระบบ e-Donation เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป (หากคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คุณต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบ e-Donation ทันที)

หน่วยงานรับบริจาคหรือองค์กรที่รับบริจาคคือใคร

 1. สถานศึกษา
 2. ศาสนสถานทุกศาสนา
 3. โรงพยาบาล
 4. องค์กรสถานสาธารณกุศล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ม2) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราช กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code

การบริจาคผ่านธนาคารจะต้องทำผ่านวิธีโอนเงินด้วย QR Code ผ่านแอป Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ โดยแอปจะแสดงข้อความให้คุณเลือกแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Donation เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และการบริจาคเงินผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ทางธนาคารจะส่งเงินบริจาคให้หน่วยงานที่รับบริจาค และส่งข้อมูลการบริจาคของผู้เสียภาษีเข้าระบบ e-Donation ให้ โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบภายใน 2 วันทำการ โดยที่หน่วยงานที่รับบริจาคไม่ต้องบันทึกข้อมูลระบบ e-Donation เอง

ป้าย QR Code ที่อยู่ในระบบ e-Donation จะมีข้อความแสดงชื่อบัญชีเงินฝากจะเป็นชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคนั้นๆ และข้อความว่า “e-Donation” เสมอ ซึ่งขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการระบบ e-Donation แล้ว ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ มีทั้งสิ้น 9 ธนาคารโดยเปิดให้บริการ e-Donation แล้ว มีจำนวน 8 ธนาคาร ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารทีเอ็มบี
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารมิซูโฮ
 8. ธนาคารออมสิน
 9. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ธนาคาร คือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อเปิดให้บริการตามความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ แต่ละธนาคารพาณิชย์อาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ call center และ website ของธนาคารพาณิชย์นั้นๆ

ขั้นตอนการบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ QR Code และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Download Mobile Banking Application
 2. เข้าสู่ Menu การบริจาคเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยงานที่รับบริจาคและใส่จำนวนเงินบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

จะทราบได้อย่างไรว่าผู้บริจาคโอนเงินด้วย QR Code จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

 1. แผ่นป้าย QR Code ต้องมีข้อความ “e-Donation” และชื่อบัญชีเงินฝาก “หน่วยรับบริจาค”
 2. เมื่อสแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคให้ผู้บริจาคสังเกต ดังนี้
 • เป็นการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของ “หน่วยรับบริจาค”
 • Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรด้วย

ประโยชน์ของการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

สำหรับผู้บริจาค

 • ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
 • ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
 • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

สำหรับหน่วยรับบริจาค

 • ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
 • ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน
 • เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างธนาคารและระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร

การส่งข้อมูลระหว่างธนาคารและระบบ e-Donation เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการส่งข้อมูลการบริจาค ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน IT ทั้งนี้ การส่งข้อมูลจะดำเนินการเฉพาะกรณีผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น

จะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยรับบริจาคใดบ้างใช้ ระบบ e-Donation

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation ได้ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์>ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค>รายชื่อหน่วยรับ บริจาคที่ใช้ระบบe-Donation

การตรวจสอบข้อมูลการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ที่นี่ คลิก เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาค ได้แก่ วันเดือนปีที่บริจาค หน่วยรับบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และช่องทางการบริจาค

เมื่อบริจาคให้กับหน่วยงานรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษจะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2561 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษ ที่ออกโดยหน่วยรับบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

มูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วม e-donation ของกรมสรรพากรแล้ว

ในปี 2562 มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เข้าร่วม e-donation ของกรมสรรพากรแล้ว นับจากนี้มูลนิธิฯ จะไม่ส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาคทางไปรษณีย์แล้ว แต่จะส่งข้อมูลการบริจาคของท่านเข้าระบบยื่นลดหย่อนภาษี (e-Donation) ของกรมสรรพากรให้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษา ใน “โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” กับมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ที่เว็บไซต์ “ปันบุญ” เว็บไซต์ที่รวบรวมความหลากหลายองค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศ จบครบในที่เดียว พร้อมอำนวยความสะดวกและง่ายแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษีตามโครงการ e-Donation เชื่อมต่อการใช้ชีวิตออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

ระบบ e-Donation เป็นการอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย
2019-04-25T10:15:38+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019|บริจาค|