อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม

มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้รับโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเข้ามาอีกหนึ่งโครงการภายใต้งานพัฒนาเยาวชน เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนแรกของกระบวนการ เป็นการสร้างการรับรู้และยอมรับในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม/สถานศึกษาคุณธรรม

โดยมูลนิธิฯ จัดงานฝึกอบรมคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ / โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เข้าร่วมโครงการมาเข้าร่วมอบรม

โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกคุณครูที่มีคุณสมบัติเป็นวิทยากรได้ มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และเป็นที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมครบตามกำหนดเวลา และสามารถกลับไปปฏิบัติงานในฐานะครูวิทยากรได้จริง ให้มาเข้าร่วมอบรม

และหลังจากจบการฝึกอบรมแล้ว ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นจะต้องนำความรู้และทักษะการเป็นครูวิทยากรพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมกลับไปฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และวางแผนจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำในโรงเรียน เป็นวิทยากรนำหน้าในการระดมสมองเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานคุณธรรมของนักเรียน และในส่วนของคณะครูจะเป็นแกนหลักให้แก่ผู้บริหารในการนิเทศติดตามโครงงาน การปรับปรุงแผนงาน โครงการ และการประเมินผลสำเร็จ ครูวิทยากรจึงเป็นผู้รู้ เข้าใจและสามารถนำปฏิบัติกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างครบวงจร

ในปีการศึกษา 2562 จะมีการจัดอบรมครูแกนนำทั้งหมด 8 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 รวมทั้งหมด 73 โรงเรียน โดยจะจัดอบรมไปตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

อบรมครูแกนนำ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้จัดการฝึกอบรม ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนวั่น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม 220 คน จาก 20 โรงเรียน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ห้อง และมีวิทยากรที่มานำกระบวนการให้ ดังนี้

ห้องฝึกอบรม 1
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล | นางวิไล อิ่มสำราญ | นายภูริภัทร ปัตถา | นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล

ห้องฝึกอบรม 2
นายณัฐพงศ์ สุโกมล | นางพนมพร ปิยธรรมมาภรณ์ | นางสาวนวภัทร น้ำใจ | นายกิตติภัค วงศ์ไพศาล

อบรมครูแกนนำ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ได้จัดการฝึกอบรม ณ โรงแรมพาราดิซโซ ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน จาก 10 โรงเรียน และมีวิทยากรนำกระบวนการให้ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ คงสมนาม | นางพนมพร ปิยธรรมมาภรณ์ | นายภูริภัทร ปัตถา | นางรัชนี คงสมนาม

เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในปี 2562 ในช่วงเช้าจะเป็นการเล่าความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรมจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน หลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (คุณธรรมอัตลักษณ์) การอบรมในช่วงบ่ายจะเป็นการออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และสรุปเพื่อประเมินความเข้าใจในโครงการ และบรรยากาศการอบรมครูแกนนำ คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมให้ความสนใจและเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมากขึ้น

ปฏิทินการจัดการอบรมครูแกนนำในครั้งต่อไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 จ.กาญจนบุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จ.ตรัง

2019-06-05T10:34:17+00:00 29 พฤษภาคม 2019|โครงการโรงเรียนคุณธรรม|