รู้จักมูลนิธิ 2020-05-19T16:06:09+00:00

รู้จักมูลนิธิ

รู้จักมูลนิธิ

มอบโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาเยาวชน
สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม

ภาพรวมการดำเนินงาน

วันนี้คุณสามารถช่วยเหลือเยาวชนขาด
และมีส่วนร่วมเพื่อสังคม ได้ดังนี้

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

โครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ให้มีโอกาสศึกษาต่อหลังได้รับการศึกษาภาคบังคับ มูลนิธิยุวพัฒน์ไม่เพียงให้ทุนการศึกษาแต่จะติดตามดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านอกจากความรู้แล้ว เด็กๆ ยังจะได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาที่ท่านสนับสนุนคือการมอบอนาคตให้แก่เด็กๆเหล่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัฒนาเพื่อเยาวชน

นอกจากจะช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน จากโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน “โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์” และ “โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์” และโครงการที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงการดูแลเยาวชนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานสร้างการมีส่วนร่วม

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร” เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยการบริหารจัดการอาสาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ ภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service Overseas (VSO) เริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โครงการจะแนะนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางของคุณธรรมจริยธรรมตามที่โรงเรียนต้องการ โดยมีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนจะเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าความเป็นเด็กดีของตนเอง และมีโอกาสฝึกพฤติกรรมที่ดีตลอดเวลาจนติดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นอนาคตของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยแรงแห่งความร่วมมือของทุกๆ คนในสังคม
มูลนิธิยุวพัฒน์เชื่อว่าเด็กๆ ที่ขาดแคลนเหล่านี้
จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างสังคมที่ดีของเราต่อไป

คณะกรรมการ

คุณวิเชียร พงศธร
คุณวิเชียร พงศธรประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิยุวพัฒน์
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเพื่อคนไทยและโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • ประธาน – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • กรรมการ – บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการและเหรัญญิก ประธานกรรมการบริหารร้านปันกัน
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช บุณยวัฒนกรรมการ
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์กรรมการ
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์กรรมการ
คุณทิพย์ชยา พงศธร
คุณทิพย์ชยา พงศธรกรรมการ

เกี่ยวกับมูลนิธิยุวพัฒน์