รู้จักมูลนิธิ 2019-08-26T10:28:01+00:00

รู้จักมูลนิธิ

รู้จักมูลนิธิ

ร่วมสร้างเด็กดี เพื่ออนาคตของประเทศไทย

อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินหวัง

ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศไทยซึ่งมีทั้งเด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้งและชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเยาวชนอายุ 12-17 ปี ยังขาดโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง มีเยาวชนนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมของเรา

วันนี้หากเราจะสร้างรากฐานสำคัญให้กับเด็กเหล่านี้ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการหยิบยื่นโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีความรู้ โอกาสให้เขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง โอกาสที่จะได้รับการขัดเกลาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เขาเหล่านั้นรู้จักคิด ยึดมั่นในคุณความดีและมีวินัยในการดำรงชีวิตที่ดีงาม เพราะสิ่งเหล่านี้คืออาวุธติดตัวอันสำคัญเพื่อเตรียมเขาเหล่านั้นให้เป็นผู้สร้างอนาคตที่ดีแก่ประเทศชาติของเราต่อไป 25 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้ผลักดันให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา ควบคู่ไปกับการขัดเขลาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เราจึงแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรา เพื่อมาร่วมกันสร้างเด็กดีสู่สังคม

วันนี้คุณสามารถให้อนาคตแก่เด็กเหล่านั้นได้โดยร่วมกับ
มูลนิธิยุวพัฒน์ผ่านงานต่างๆ ของเราดังนี้

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

โครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ให้มีโอกาสศึกษาต่อหลังได้รับการศึกษาภาคบังคับ มูลนิธิยุวพัฒน์ไม่เพียงให้ทุนการศึกษาแต่จะติดตามดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านอกจากความรู้แล้ว เด็กๆ ยังจะได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาที่ท่านสนับสนุนคือการมอบอนาคตให้แก่เด็กๆเหล่านั้น

งานพัฒนาเพื่อเยาวชน

นอกจากจะช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน จากโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน “โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์” และ “โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์” และโครงการที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงการดูแลเยาวชนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสร้างการมีส่วนร่วม

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร” เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยการบริหารจัดการอาสาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ ภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service Overseas (VSO) เริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา

งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โครงการจะแนะนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางของคุณธรรมจริยธรรมตามที่โรงเรียนต้องการ โดยมีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนจะเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าความเป็นเด็กดีของตนเอง และมีโอกาสฝึกพฤติกรรมที่ดีตลอดเวลาจนติดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นอนาคตของประเทศ

ด้วยแรงแห่งความร่วมมือของทุกๆ คนในสังคม
มูลนิธิยุวพัฒน์เชื่อว่าเด็กๆ ที่ขาดแคลนเหล่านี้
จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญ
ในการสร้างสังคมที่ดีของเราต่อไป

คณะกรรมการ

คุณวิเชียร พงศธร
คุณวิเชียร พงศธรประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิยุวพัฒน์
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเพื่อคนไทยและโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • ประธาน – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • กรรมการ – บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณวิสมัย เกตุทัต
คุณวิสมัย เกตุทัตรองประธานกรรมการ
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการและเหรัญญิก ประธานกรรมการบริหารร้านปันกัน
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช บุณยวัฒนกรรมการ
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์กรรมการ
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์กรรมการ
คุณทิพย์ชยา พงศธร
คุณทิพย์ชยา พงศธรกรรมการ