งานที่มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยตรง 2018-07-25T17:03:09+00:00

โครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยตรง

งานทุนการศึกษาส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี”

ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รายละเอียด
งานพัฒนาเพื่อเยาวชนขาดโอกาส

งานพัฒนาเพื่อเยาวชน

การค้นพบศักยภาพและความสามารถพิเศษของตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้จัด โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ และ โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและวรรรณกรรมให้แก่เด็กๆ อีกทั้งเรายัง เชื่อว่าศิลปะและวรรณกรรมคือเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด
งานสร้างการมีส่วนร่วม

งานสร้างการมีส่วนร่วม

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร”  เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา

รายละเอียด
งานสร้างการมีส่วนร่วม

งานที่เป็น Platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลทางสังคม

กลไกเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการระดมทุนในโครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานโดยตรง ได้แก่ โครงการร้านปันกัน และ โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด

รายละเอียด