ร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อเป็นกลไกขยายผลและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อเป็นกลไกขยายผลและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 2018-07-20T10:07:52+00:00
teach for thailand

โครงการ “ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์”

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  โดยการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ความสามารถ และอุดมการณ์ เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ผ่านการเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเวลา 2 ปี  ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่  29  ของเครือข่าย  ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็นเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาส ทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

รายละเอียด
มูลนิธิเพื่อคนไทย

มูลนิธิเพื่อคนไทย

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม  ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ คือ อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข หรือ “ประเทศไทย” ที่ “ดีกว่า” จึงมุ่งเน้นดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ กลไกความร่วมมือ พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยมีทรัพยากรเป็นจุดร่วมที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้ จะนำไปสู่การสร้างเสริมระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง..ยั่งยืน

รายละเอียด
มูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม

มูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม

เดอะ เรนโบว์ รูม A Special Needs Awareness Centre ก่อตั้งขึ้นจากความรักของ พ่อแม่ และครอบครัว ที่จะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลและความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร   เดอะ เรนโบว์ รูม เป็นกลุ่มพ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รวมถึงดาวน์ซินโดรม, ออทิสซึ่ม, แอสเพอร์เกอร์ส, พีดีดี เอ็นโอเอส, เซเรบรัล พัลซี, เอดีเอชดี และความท้าทายด้านพันธุกรรมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่านการแบ่งปันข้อมูล, ประสบการณ์, กำลังใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

รายละเอียด
มูลนิธิเอ็นไลฟ

มูลนิธิเอ็นไลฟ (Enlive Foundation)

มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดตั้งคือเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  โดยมีภาระกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเป็นสื่อกลางในการชักชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่ทุกภาคส่วนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่โครงการนี้ต่อไป

“เราเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถือเป็นสมบัติของประชากรทุกคนในโลก”

รายละเอียด
โครงการ "โตไปไม่โกง"

โครงการ “โตไปไม่โกง”

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2553 โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหลักสูตรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลักสูตรแรก โดยมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกและคุณค่าที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในการนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปใช้จะต้องมีการอบรมครูผู้สอนเพื่อให้เข้าใจถึงปรัชญาและวิธีการสอนในการถ่ายทอดและซึมซับคุณค่าความดีอย่างเป็นธรรมและให้ได้ผลอย่างดีที่สุด

ปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 5,000 คน โดยในการขยายผลนี้ มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการคัดเลือกครูจากโรงเรียนที่อยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิฯ เข้ารับการอบรม

รายละเอียด
มูลนิธิยุวรักษ์

มูลนิธิยุวรักษ์

มูลนิธิยุวรักษ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาส ผ่านโครงการอย่าง โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็กทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์และค่าอาหาร เป็นต้น

รายละเอียด