ทางเลือกหลังเรียนจบ ม.6 (สายสามัญ)

ทางเลือกหลังเรียนจบ ม.6 (สายสามัญ) 2018-03-13T15:09:49+00:00

สายสามัญ

น้องๆ ม.ปลาย โดยส่วนใหญ่แล้ว น้องๆ ที่เรียนสายสามัญจะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แต่ใช่ว่าจะมีทางเลือกแค่ปริญญานะคะ ทราบหรือเปล่าว่าหลังจากจบ ม.6 แล้ว น่องๆ มีตัวเลือกให้เรียนอีกเยอะเลยค่ะ อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะกับน้องๆ เช่นกัน

1. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและสาธารณะสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นต้น

2. ศึกษาต่อด้านทหาร ตำรวจ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และ โรงเรียนพลตำรวจ เป็นต้น

3. ศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา มีทั้งสิ้น 17 แห่งทั่วประเทศ

สายอาชีวศึกษา

ศึกษาต่อด้านอื่นๆ เช่น สถานบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยการชลประทาน
สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันอบรมไอทีไอ โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ โรงเรียนวิชาการโรงแรมโรงแรมแห่งโรมแรมโอเรียนเต็ล เป็นต้น

แนวโน้มอาชีพสำหรับน้องๆ สายสามัญ

นักวิเคราะห์ข้อมูล

ในยุค Digital องค์กรต่างๆ ล้วนมีข้อมูลมากมายมหาศาล ฉะนั้นตลาดจึงต้องการผู้ที่มีทักษะทาง้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นักจิตบำบัด

เนื่องจากสภาพสังคมมีการแข่งขันกันมากขึ้น ความกดดันและความเครียดจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา อาชีพนักจิตวิทยาบำบัดจึงมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น เนืองจากสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

นักวิจัยทางวิทยาศาตร์

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าให้กับสินค้า ตลาดแรงงานจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา เคมี วิศวกรรม ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

วิศวกรคอมพิวเตอร์

ทุกภาคส่วนของธุรกิจต้องการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ อาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สัตวแพทย์

ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรในสาขาสัตวแพทย์อีกมาก เนืองจากปัจจุบันเริ่มมีการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาการผลิตยายที่ใช้ในสัตว์ การสร้างผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีสัตว์แพทย์เข้ามาทำงานโดยตรง

วิศกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก

อาชีพสายสุขภาพ

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

นักบริหาร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานข้ามชาติในยุคโลกไร้พรมแดน รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรจากหลายวัฒนธรรม