Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2019-05-09T13:56:53+00:00
โอกาส…ที่คุณสร้างได้
ชีวิตที่ได้มาจากโอกาส
โครงการพี่เลี้ยงอาสา

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ   

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เริ่มโครงการในปี 2555 ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 343 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลนิธิยุวสถิรคุณได้ยุติการดำเนินงาน มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาดำเนินงานต่อ โดยบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนาเยาวชน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เริ่มโครงการในปี 2555 ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 343 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลนิธิยุวสถิรคุณได้ยุติการดำเนินงาน มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาดำเนินงานต่อ โดยบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนาเยาวชน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

น้องหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวทำให้ขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะคอยให้กำลังใจ มูลนิธิฯ จึงมีการดูแล ติดตาม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน น้องหลายๆ คนที่มูลนิธิฯไม่ได้ไปเยี่ยมก็จะเขียนจดหมายเพื่อโต้ตอบกันระหว่างกัน

นักเรียนทุนทั้งหมด

สมัครขอทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียด

ยุวพัฒน์สาร

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

อ่านออนไลน์

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 357 คน

รายละเอียด
อาสายุวพัฒน์

ข่าวสารและกิจกรรม

YOUTH TONIC กับ Campaign YOUTH FOR YOUNG ร่วมมอบโอกาสให้เยาวชน

แบรนด์แฟชั่นของคนรุ่นใหม่ YOUTH TONIC กับ Campaign YOUTH FOR YOUNG มอบรายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาส

Student Volunteer ได้รับมากกว่าให้ไป

ทำไมต้องมีงานอาสาสมัคร Student Volunteer ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนมากกว่า 8,000 คน การที่จะทำให้นักเรียนทุนทุกคนสามารถเรียนจนจบชั้น ม.6

ให้กำลังใจผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 5

กิจกรรม Pen Pal Day เกิดขึ้นได้อย่างไร? กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่านักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์นอกจากจะมีฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2559

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค

สินค้าเพื่อการกุศล

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2562
ภาพจากผลงานเยาวชน

95 บาท

การ์ดอวยพร
ภาพจากผลงานเยาวชน

ใบละ 20 บาท

สมุดฉีก (6เล่ม/ชุด)
ภาพจากผลงานเยาวชน

ชุดละ 120 บาท

เสื้อยืด ลาย Be Someone’s
สีน้ำเงินเข้ม

199 บาท

สินค้าเพื่อการกุศลทั้งหมด