Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2018-08-15T15:15:32+00:00

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ   

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

จดหมายจากนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการเรียน กิจกรรม ความรู้สึก ความคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาได้จากชีวิตนักเรียนทุน

นักเรียนทุนทั้งหมด

ทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สมัครขอทุนการศึกษา

ยุวพัฒน์สาร

จดหมายจากนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการเรียน กิจกรรม ความรู้สึก ความคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาได้จากชีวิตนักเรียนทุน

ดาวน์โหลด

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 207 คน

รายละเอียด
อาสายุวพัฒน์

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ทำไม? ต้องมีโครงการอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง เพราะน้องๆ นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2562

ข่าวดีสำหรับโรงเรียน!!! มูลนิธิยุวพัฒน์เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ สมัครขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2559

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค

สินค้าเพื่อการกุศล

ปฏิทิน “สายน้ำ..คุณค่าแห่งชีวิต”
ภาพจากผลงานเยาวชน

95 บาท

การ์ดอวยพร
ภาพจากผลงานเยาวชน

ใบละ 20 บาท

สมุดฉีก (6เล่ม/ชุด)
ภาพจากผลงานเยาวชน

ชุดละ 120 บาท

สมุดโน๊ต A5 (มีให้เลือก 8 ลาย)
ภาพจากผลงานเยาวชน

90 บาท

สินค้าเพื่อการกุศลทั้งหมด