สมัครขอทุนการศึกษา 2020-03-26T11:33:08+00:00

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน)
ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับคุณครู)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุน ชั้น ม.3)
คู่มือนักเรียนทุน
วิธีการเปิดบัญชีธนาคาร
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

สมัครขอทุน (ระบบออนไลน์)
ใบสมัครขอทุน (โรงเรียนภาคีร้อยพลังฯ)
ใบสมัครขอทุน (เรียนต่อสายอาชีพ)

เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครขอทุน
วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์
แบบฟอร์มเรียงความชีวิต (สำหรับผู้สมัครออนไลน์)

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

– คัดกรองนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

– ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา –

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

ส่งผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

 • 1.รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่ขอทุน 1 รูป

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุด

 • 4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน

 • 5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

 • 1.ใบสมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุด

 • 4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน

 • 5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

ทุนสายสามัญ
(เฉพาะโรงเรียนภาคีในโครงการร้อยพลังการศึกษา)
ทุนสายอาชีพ
(โรงเรียนภาคีและโรงเรียนทั่วไป)

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –