อาสายุวพัฒน์ 2018-02-09T12:11:16+00:00

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กที่ได้เรียนจนถึง ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เพียง 66.4% เด็กนักเรียนอีก 33.6% ต้องหลุดจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน และขาดการดูแลจากครอบครัว

จากการทำงานด้านเยาวชนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน์พบว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การทำงานเพียงคนเดียวยังไม่พอที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้ จึงได้มีโครงการอาสายุวพัฒน์ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 207 คน

อาสายุวพัฒน์

อาสานักอ่าน

สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

อาสานักอ่าน
รายละเอียด
อาสานักอ่าน

พี่เลี้ยงอาสา

ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์

พี่เลี้ยงอาสา
รายละเอียด
พี่เลี้ยงอาสา

อาสานักสำรวจ

และเก็บข้อมูลโรงเรียน

อาสานักสำรวจ
รายละเอียด
อาสานักสำรวจ

อาสา

ตอบจดหมาย

อาสาตอบจดหมาย
รายละเอียด
อาสาตอบจดหมาย