อาสาตอบจดหมาย 2019-09-10T16:59:42+00:00

อาสาตอบจดหมาย

“กิจกรรม Pen Pal day”

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 144 คน

อาสาตอบจดหมาย

อาสาตอบจดหมาย

“กิจกรรม Pen Pal day”

อาสาสมัคร 144 คน

_mb-20

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

กิจกรรม Pen Pal Day
อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง

จากกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1-5 ที่ผ่านมา
อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 144 ค ตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ทั้งหมด 1,678 ฉบับ

เมื่อน้องๆ ได้รับจดหมายจากพี่ๆ อาสา

ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน และการใช้ชีวิต

ภาระกิจของอาสา

เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่ออาสาสมัคร 1 ท่าน

ตัวอย่างโปสการ์ดของอาสา

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 – 5 มาแล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามใน google form
 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ลงบนโปสการ์ด
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงานอาสากิจกรรม Pen Pal Day

 • งาน Good society Expo โซน Central Court (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

จำนวนรับอาสาสมัคร

 • จำนวน 55 คน

วัน /เวลาปฏิบัติงาน

รอบปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี  ช่วงเวลา จำนวนที่เปิดรับ
รอบที่ 1 วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 10.00 – 12.30 น. 20 คน
รอบที่ 2 วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 10.00 – 12.30 น. 20 คน
รอบที่ 3 วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 14.00 – 16.30 น. 15 คน

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ

 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์

ปฏิทินกิจกรรมของอาสาผู้ให้กำลังใจ รุ่นที่ 6

ลงทะเบียนอาสา
สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143  มือถือ : 092 263 6915
อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T

ปฏิทินกิจกรรม Pen Pal Day

“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง” ปี 2562

Pen Pal Day ครั้งที่ 4
Pen Pal Day ครั้งที่ 5
Pen Pal Day ครั้งที่ 6