พี่เลี้ยงอาสา 2019-09-10T09:59:35+00:00

พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา

อาสาสมัคร 203 คน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้ จากที่น้องโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย เขียนจดหมายมาเล่า หรือการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน และการสอบถามจากคุณครูที่ดูแลนักเรียนทุน ในทุกๆ ปี จะมีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเริ่มต้นทำโครงการพี่เลี้ยงอาสาขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 60 โดยร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit) เปิดพื้นที่ให้คนในสังคมที่สนใจร่วมเป็นเป็นอาสาสมัคร มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ โดยทำงานผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก เพื่อทำให้น้องๆ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และเพิ่มอัตราคงอยู่ให้เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3

ในปัจจุบันมีพี่เลี้ยงอาสาทั้งหมด 7 รุ่น จำนวน 203 คน โดยพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 1-6 สามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 2,851 คน แบ่งเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ 1,585 คน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1,266 คน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
พี่เลี้ยงอาสา

รู้จักกับโครงการพี่เลี้ยงอาสาที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นกับน้องๆ นักเรียนทุนหลังจากมีโครงการพี่เลี้ยงอาสา

จดหมายจากนักเรียนทุนถึงพี่เลี้ยงอาสา

พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสายสามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. การเรียน ได้แก่ การเรียนทั่วไป, การเรียนต่อ, การประกอบอาชีพ
 2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว, เพื่อน
 3. การรับมือกับอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน ,โกรธ, ท้อใจ, สับสน, เหงา, เศร้า, สูญเสียความมั่งคงทางจิตใจ, ความรักในวัยเรียน

คุณสมบัติอาสา

 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, VDO และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้

บทบาทอาสา

อาสาสมัครจะทำงานเป็นทีม โดยขอบข่ายของงานจะครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ :

 1. คุยและให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ เมื่อน้องโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา
 2. โทรศัพท์หาน้องนักเรียนทุนเพื่อให้คำปรึกษา เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
 • จากจดหมายที่น้องเขียนมาขอคำปรึกษา
 • จาก Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์
 1. ออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก อาทิตย์ละ 2-3 เรื่อง ครอบคลุมนักเรียนทุนสายสามัญ (ม.1-ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3)

ตัวอย่างการออกแบบโพสต์ในกลุ่มปิดนักเรียนทุน

 1. ตอบคอมเม้นท์ (Comment) และ กล่องข้อความ (Inbox) นักเรียนทุน
 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร การเข้าระบบทุนออนไลน์ เมื่อมีนักเรียนทุนสอบถามข้อมูล (ข้อมูลคำตอบ ทางมูลนิธิฯเป็นคนรวบรวมไว้ให้)
 3. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. (หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

เรื่องเล่าจากพี่เลี้ยงอาสา

ภูมิใจนะคะที่ได้ทำอาสาพี่เลี้ยง ได้ทำเพื่อเด็กคนนึง ทำให้เขาได้เห็นคุณค่า เขายอมเปิดใจกับเราและเล่าความฝันของเขาให้เราฟัง ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า เรามีคุณค่ากับเขาและเขาก็มีคุณค่ากับเรา เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ค่ะ

– ฉัตรชรัญ เทาวงษ์ (ผึ้ง)  พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3

ความประทับใจที่เรามาทำอาสาพี่เลี้ยง คือ ทุกครั้งที่เราโทรไปหาน้อง แล้วเขาจำเสียงเราได้ บางครั้งโทรศัพท์เราแบตหมด เราใช้เบอร์คนอื่นโทรไป น้องยังจำได้ว่าเป็นเราทำให้ประทับใจ และน้องเขาก็รู้สึกดีฟังจากเสียงของเขาดูสดใสที่ได้คุยกับเรา

 – ภาษณ์ชนก เนระแก (เติ้ล)  พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 2

เราได้เรียนรู้ชีวิตของเขา เช่น น้องคนนึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์ อยากเป็นนักดนตรีด้วย แนะนำว่าเขาสามารถทำไปได้ 2 อย่าง แต่เขาไม่มีข้อมูล ไม่มีอินเทอร์เนต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีหนังสือ เขาเอื้อมไม่ถึง สุดท้ายก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเข้าถึงอะไรที่ไหนได้บ้าง….มีน้องผู้ผญิงอีกคนที่ไม่เคยคุยในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลย เราคุยกับเขาไปครั้งสองครั้ง และเขาไว้ใจเรา เขาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดี วิธีการเอาตัวรอด เหมือนเปิดมุมมอง เห็นชีวิตเขา เราพยายามช่วยให้เขาเอาชีวิตให้รอดจากตรงนั้นได้

– อิทธิพล พินิจวิชา (ปุ๊กปู่) พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ประทับใจความเข้มแข็งของน้องคนนึง ปิดเทอมไปสอนพิเศษเด็ก เขาชอบทำจิตอาสา เขาสนใจเรื่องเด็กและคนแก่ อยากสร้างบ้านพักคนชรา และดูแลเด็ก เขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่เข้มแข็งมาก ทั้งๆ ที่เขาขาด แต่น้องกลับคิดถึงคนอื่นเสมอ”

– ชุตินาฏ ศรีสุมะ (ผึ้ง) พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143  มือถือ : 092 263 6915
อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T

ปฏิทินงานพี่เลี้ยงอาสา

“รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง” ปี 2562

– พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7 ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2562 – (อาสาปฏิบัติงานอาสาเสร็จสิ้นแล้ว)
– พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8 ช่วงเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562 –
– พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9 ช่วงเวลาปฏิบัติงานระหว่างธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 –