การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน – พฤศจิกายน
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนธันวาคม – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. หรือ กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ร่วมด้วย
  นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.4 – ม.6 จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รายใหม่) ระดับชั้น ม.1 | ม.4 | ปวช.1

ทุนการศึกษาสายสามัญ เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. หรือ กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี
เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนได้รับทุนจาก สพฐ. / กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ร่วมด้วย นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท)

***สำหรับนักเรียนทุนรหัสขึ้นต้นด้วย 63xxx หรือ ก่อน 63xxx ยังได้รับทุนจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้มูลนิธิจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเทียบกับ สพฐ. / กสศ. ทุกภาคเรียน

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่เป็นชื่อของนักเรียนทุน)
2.ใบเสร็จค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง (ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1) อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 13 กันยายน 2565 หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ระดับชั้น ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564
หรือมีครูผู้ดูแลนักเรียนทุนยืนยันว่ามีนักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้นจริง

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.4 | ปวช. 1

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.ใบเสร็จค่าเทอมหรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 13 กันยายน 2565 หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 29 เมษายน 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 30 มิถุนายน 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 27 กรกฎาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กันยายน 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 ตุลาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ทุกระดับชั้น

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 20 มีนาคม 2565 หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 17 ตุลาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 ตุลาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มกราคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มีนาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 28 เมษายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2566