ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี
สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 – ม.6 / เทอมละ 3,500 บาท

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน (สายสามัญ)
ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,601 คน

ที่ คำนําหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์
1 ด.ญ. กรณิกา สมตัว โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. 1 กรุงเทพมหานคร 621138C
2 ด.ญ. พรรณราย แก้วเขียว โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. 1 กรุงเทพมหานคร 621139C
3 ด.ญ. จารุวรรณ ยืนยง โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 621996C
4 ด.ญ. ดุจดาว – โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 621140C
5 ด.ญ. นิสา – โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 621997C
6 ด.ญ. ศิริพร – โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 621998C
7 ด.ช. กิติวัฒน์ ใจชุ่ม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621999C
8 ด.ช. คุณภัทร พ่วงเสม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622000C
9 ด.ช. ธนพล วัฒน์ปฐมทรัพย์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622001C
10 ด.ช. พลพล เบ็ญจวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622002C
11 ด.ช. ภูวดล เกตุคุ้ม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622003C
12 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มศรี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622004C
13 ด.ช. ศิริเกียรติ รุ่งเรืองจันทร์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622005C
14 ด.ช. สถิตคุณ บัวลา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622006C
15 ด.ช. อติชาติ น้อยพันธ์ดี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622007C
16 ด.ช. อนันตสิทธิ์ นิลบดี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622008C
17 ด.ญ. กาญจนา สีงาม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622009C
18 ด.ญ. จันทกานต์ อินทรกะเสม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622010C
19 ด.ญ. จุฑามาศ รุ่งเรือง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622011C
20 ด.ญ. ชยาภรณ์ เทียนวันวิสาข์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622012C
21 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ นิลดี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622013C
22 ด.ญ. ณภัทรศิริ ต่อมสูง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622014C
23 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ยิ้มหนองโพ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622015C
24 ด.ญ. ณัฐณิชา คำภา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622016C
25 ด.ญ. ตรีลดา ฝักบัว โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622017C
26 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ลอดพึ่ง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622018C
27 ด.ญ. นฤมล สืบผล โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622019C
28 ด.ญ. น้ำฝน ไทยทัณฑ์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622020C
29 ด.ญ. นุชรดี กลิ่นหอม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622021C
30 ด.ญ. บุษราคัม ทิพย์สิงห์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622022C
31 ด.ญ. เบญจรัตน์ เฟื่องนคร โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622023C
32 ด.ญ. พนัดดา พรรคพล โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622024C
33 ด.ญ. ภาวินา น้อยแน่ง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622025C
34 ด.ญ. วรวรรณ จันทร์หอม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622026C
35 ด.ญ. วิพา ยุ้งศิริ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622027C
36 ด.ญ. ศุภิสรา เข็มทอง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622028C
37 ด.ญ. สุจิตรา จันนาสี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622029C
38 ด.ญ. หฤทัย พุทธา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622030C
39 ด.ญ. อัญญาณี ใจหนักดี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622031C
40 ด.ช. เจนณรงค์ ศรีสังข์งาม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622032C
41 ด.ช. แจ็ค – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622033C
42 ด.ช. โชคดี วงศ์วิชนีรชา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621141C
43 ด.ช. ซอซอ – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621142C
44 ด.ช. ณัฐูภูมิ บึงโบราณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621143C
45 ด.ช. ดวงจันทร์ จันทรพัฒนาพสุ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622034C
46 ด.ช. ทัด – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622035C
47 ด.ช. ธาวิน ป้องกัน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621144C
48 ด.ช. ธีรชัย ศรีวงศ์กรสกุุล โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622036C
49 ด.ช. พีรพัฒน์ โภคาสี โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621145C
50 ด.ช. เมทวิน ฐิติวัจน์ปภา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621146C
51 ด.ช. รัฐพล สาสุข โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621147C
52 ด.ช. ศรชัย – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621148C
53 ด.ช. อชิตพล ใคร่ครวญ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622037C
54 ด.ช. อรรถพร นวลใหม่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622038C
55 ด.ช. อรุณ ชัยยะ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621149C
56 ด.ช. อ่าว – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621150C
57 ด.ญ. กุหลาบ – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621151C
58 ด.ญ. เก๋ ยงคุณาวลัย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622039C
59 ด.ญ. ไข่ – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621152C
60 ด.ญ. จิรวรรณ บุญมา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621153C
61 ด.ญ. ชมพู่ – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621154C
62 ด.ญ. ดาว – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621919C
63 ด.ญ. ธนีกา ประกอบเพียร โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622040C
64 ด.ญ. ธีรนาฎ บุญไข่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621155C
65 ด.ญ. นภสร – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621156C
66 ด.ญ. น้ำใส ขันการขาย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621920C
67 ด.ญ. บุ๋ม พลฤทธิ์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621157C
68 ด.ญ. ปรียา ตึกดี โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622041C
69 ด.ญ. พัดชา – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621158C
70 ด.ญ. พาวิลัย จันทร์สว่าง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621159C
71 ด.ญ. แพรวา เอี่ยมยัง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621160C
72 ด.ญ. มะลิ – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621161C
73 ด.ญ. รัตนภรณ์ เพชรปานกัน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621921C
74 ด.ญ. วิไลพร แพงพันตอง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621162C
75 ด.ญ. สมพร – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621163C
76 ด.ญ. สิริมน สุขสำราญ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621164C
77 ด.ญ. หว่า – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621165C
78 ด.ญ. อรนิภา วงศ์ตา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621166C
79 ด.ญ. อารดา – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 622042C
80 นางสาว ซูซู – โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. 8 กาญจนบุรี 621167C
81 ด.ช. กิตติพัฒน์ ศิริบูรณะเกียรติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621168C
82 ด.ช. จิตติ ชัยจันทร์ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622043C
83 ด.ช. ชาญชัย ทองเหลือ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622044C
84 ด.ช. ณัฐพงษ์ นุชพันธ์ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621169C
85 ด.ช. ณัฐภูม บรรณาการ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622045C
86 ด.ช. ธนพัส มีล้อม โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621170C
87 ด.ช. ธิตินันต์ บุญแต่ง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621171C
88 ด.ช. ภานุพงศ์ อ่อนน้อย โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622046C
89 ด.ญ. กมลทิพย์ จันทร์แก่น โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621172C
90 ด.ญ. เกศินี ขนประเสริฐ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621173C
91 ด.ญ. เกศินี ชนประเสริฐ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622047C
92 ด.ญ. ณัฐชา น้ำใจตรง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622048C
93 ด.ญ. ณัฐธยาน์ อ่อนตีบ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621174C
94 ด.ญ. ณัฐนันท์ แก้วใสดี โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622049C
95 ด.ญ. พรภิพา ไหมหา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622050C
96 ด.ญ. วรนุช สวยทอง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622051C
97 ด.ญ. วรรณภา แสงประกาย โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622052C
98 ด.ช. ชนุดร นาสืบ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622053C
99 ด.ช. ปรเมษฐ์ โพชนิกร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622054C
100 ด.ช. พีรพัฒน์ เพิ่มทอง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621175C
101 ด.ช. ศาศวัฒน์ แท่นศิลา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622055C
102 ด.ญ. ณัฐนันท์ เจนอักษรชัย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621176C
103 ด.ญ. ณิชาภา สามเมือง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621177C
104 ด.ญ. ธรรมิกา จันทศร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621178C
105 ด.ญ. นิศามณี แร่มี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621179C
106 ด.ญ. ปณัฎฎา คำมี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622056C
107 ด.ญ. ปณิชา อุบลภาพ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622057C
108 ด.ญ. วรพิชชา พิเคราะห์เหตุ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622058C
109 ด.ญ. ศศินันท์ เชื้อดี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 621922C
110 ด.ญ. สุพรรษา ธัญญะเจริญ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. 8 กาญจนบุรี 622059C
111 ด.ช. ธนภัทร สิงห์สาร โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 621180C
112 ด.ช. บวรทัต จิตนิยม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622060C
113 ด.ช. พงศธร ระเบียบ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622061C
114 ด.ช. พีรพงษ์ คำหอม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622062C
115 ด.ช. เสกสรร ศรแก้ว โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622063C
116 ด.ญ. กมลลักษณ์ แซ่เฮ้ง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622064C
117 ด.ญ. ฉัตรฤดี แย้มอาษา โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622065C
118 ด.ญ. ธนพร จันทร์ศรี โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622066C
119 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เจริญสุข โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622067C
120 ด.ญ. อภิรตี จินดากูล โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. 8 กาญจนบุรี 622068C
121 ด.ช. จักรพงศ์ ประเทืองบุญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621181C
122 ด.ช. ณัฐชัย วงศ์สุวรรณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621182C
123 ด.ช. ณัฐดนัย ผลคำ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621183C
124 ด.ช. ณัฐพรรษ ปิตวัฒนกุล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621184C
125 ด.ช. ณัฐพล เซี่ยงโหล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621185C
126 ด.ช. ธนากรณ์ บัวพิมพ์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 622069C
127 ด.ช. ธเนศ เซี่ยงคิ้ว โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621186C
128 ด.ช. ธันวา ดาแพง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621187C
129 ด.ช. นวพรรษ ใจดี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621188C
130 ด.ช. พิพัฒธนชัย กันทา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621189C
131 ด.ช. มีชัย อินทร์พิริยานุกูล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621190C
132 ด.ช. วรเชษฐ บงแก้ว โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621191C
133 ด.ช. วรเดช งากุญชร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621192C
134 ด.ช. วิทวัส ม่วงนนทะศรี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 622070C
135 ด.ช. วีรภัทร ศรีวิชัย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621193C
136 ด.ช. ศิวัช ศักดิ์ดี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621194C
137 ด.ช. สาละวิน จันทร์อีจาง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621195C
138 ด.ช. สิรภัทร สีสวาด โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621196C
139 ด.ช. อนุกูล ชัยมาส โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621197C
140 ด.ช. อภินันท์ สดชื่่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621198C
141 ด.ญ. กมลทิพย์ ขำทรัพย์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621199C
142 ด.ญ. กุลณัฐดา วิสิทธิวงศ์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621200C
143 ด.ญ. ญาณิศา ชุมแวงวาปี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621201C
144 ด.ญ. ณัฐกานต์ ไทรละมัย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621202C
145 ด.ญ. ณัฐวรรณ สุขสงวน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621203C
146 ด.ญ. ธนพร ด้วงทอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621923C
147 ด.ญ. ธนพร ธรรมจง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621204C
148 ด.ญ. นันท์ลินี ปรมัตถ์คุณาสิน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621205C
149 ด.ญ. ปทุมพร กรรณลา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621206C
150 ด.ญ. ปิ่นแก้ว ภู่ห้อย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621924C
151 ด.ญ. ผกามาศ สอนเวียง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621207C
152 ด.ญ. พีรญา สอนกระต่าย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621208C
153 ด.ญ. ยุวนิดา คณะมิ่ง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621209C
154 ด.ญ. วิรารัตน์ น้ำใจสุก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621210C
155 ด.ญ. ศศิวิมล เจริญสุข โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621211C
156 ด.ญ. สุจิตรตรา ทองดอนเกรื่อง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621212C
157 ด.ญ. สุธาสินี ทองม่วง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621213C
158 ด.ญ. สุนิสา ฉิมทอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621214C
159 ด.ญ. อภิญญา คำดี โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621215C
160 ด.ญ. อัญชิสา อุปพงษ์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. 8 กาญจนบุรี 621216C
161 ด.ช. กีรติ สืบบุก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622071C
162 ด.ช. ตรินัยน์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622072C
163 ด.ช. ทินกร จันหอม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621217C
164 ด.ช. ธนดล สมใจเพ็ง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621218C
165 ด.ช. นราวิชญ์ จันทร์สวาท โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622073C
166 ด.ช. ปรเมศวร์ เทวฤทธิ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622074C
167 ด.ช. ปิยะพร พุทธวงษ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622075C
168 ด.ช. ภัทรพล เทียนพูล โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621219C
169 ด.ช. ภูบดินทร์ เชื้อหนองปรง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622076C
170 ด.ช. ศิริชัย สระทองเทียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622077C
171 ด.ช. สรวิศ ใคร่ครวญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622078C
172 ด.ช. อดิศร ขาวเป็นใย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621220C
173 ด.ญ. กนกวรรณ เจริญพร้อม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622079C
174 ด.ญ. กิตติยา อ่ำอ่อน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621221C
175 ด.ญ. จันทร์ศิริ มีแสง โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622080C
176 ด.ญ. จิระประภา แสงหิรัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621222C
177 ด.ญ. ชนิกานต์ สีรูปหมอก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621223C
178 ด.ญ. ญาณิศา บุญธรรม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622081C
179 ด.ญ. ทิพวรรณ โพธิ์ลาดพร้าว โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621224C
180 ด.ญ. พัชรพร ทองนุ่ม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622082C
181 ด.ญ. พัชรียา พุทธสอน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622083C
182 ด.ญ. มณีรัตน์ ทองเอี่ยม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621225C
183 ด.ญ. ระวีวรรณ ศรีปัญญา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622084C
184 ด.ญ. รัตนา สืบบุก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 621925C
185 ด.ญ. สุนิชา สืบเนียม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622085C
186 ด.ญ. สุมาลี ข้อเพ็ชร โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622086C
187 นาย พิมลรัตน์ บุญหนา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 622087C
188 ด.ช. จิรภาส นันวิชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621226C
189 ด.ช. ณัฐกมล น้อยเสนา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621227C
190 ด.ช. ณัฐภูมิ อัศวภูมิ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 622088C
191 ด.ช. ทีปกร สถานพงษ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621228C
192 ด.ช. ปภังกร ปรีกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621229C
193 ด.ช. พงศกร วงค์ละคร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621230C
194 ด.ช. ยอดยุทธศาสตร์ ราชบัณฑิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621231C
195 ด.ช. วงศธร พรรณลี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621232C
196 ด.ช. ศิรชัช หนูสีนาค โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 622089C
197 ด.ญ. กมลชนก ภูมิพัฒน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621233C
198 ด.ญ. กัญญาภรณ์ อาตสามารถ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621234C
199 ด.ญ. ณัฐนิชา แก้วพิลา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621235C
200 ด.ญ. ธัญญารัตน์ สุมี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 622090C
201 ด.ญ. ปณิตา ประทุมสินธิ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 622091C
202 ด.ญ. ปาริชาติ โคกฉะวะ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621236C
203 ด.ญ. พรรณพิษา วรมัด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621237C
204 ด.ญ. พัชริน ฆ้องก่ำ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621238C
205 ด.ญ. พิมพ์ชนก จันละคร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621239C
206 ด.ญ. ภาลิณี เหล่าศรีชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621240C
207 ด.ญ. รุจิรา พลเยี่ยม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621241C
208 ด.ญ. สรารัตน์ สายทอง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621242C
209 ด.ญ. สายชล โสพันขันธ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621243C
210 ด.ญ. สุชานันท์ คำหอม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621244C
211 ด.ญ. อัจฉริยา จำปาลา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 621245C
212 ด.ช. เด่นภูมิ นามจำปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621246C
213 ด.ช. ทิวากร จันทะดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 622092C
214 ด.ช. ยุทธนา สมไพร โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621247C
215 ด.ช. อโณทัย สำราญวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 622093C
216 ด.ญ. ปวีณา ทองศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621248C
217 ด.ญ. พิชญา พูนท่าหว้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621249C
218 ด.ญ. วรัญญา แสงรูจีย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 622094C
219 ด.ญ. วิชชุดา คำอ้อ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621250C
220 ด.ญ. สุกัญญา กล้าร่อนราญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 622095C
221 ด.ญ. สุนิสา แก้วกงพาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621251C
222 ด.ญ. สุพรรษา ตะวัน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. 25 ขอนแก่น 621926C
223 ด.ช. ณัฏฐชัย อินตาถึง โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 622096C
224 ด.ญ. ขวัญข้าว อินนา โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 622097C
225 ด.ญ. ญาดา บุญเชื้อ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 622098C
226 ด.ญ. พิมพ์วิมล คงอุด โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 622099C
227 ด.ญ. พิมพิศา เย็นพู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 622100C
228 ด.ช. ชัยยา มังคลาด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621927C
229 ด.ช. ทักษิณ ประทุมวาล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621252C
230 ด.ช. นพรัตน์ กลับใจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 622101C
231 ด.ช. ปฏิภาณ ศรีประเสริฐ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621928C
232 ด.ช. ปิยวัฒน์ ใจสุทธิ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621253C
233 ด.ช. ศุภฤกษ์ เจริญกัลป์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621254C
234 ด.ช. สิทธิกร อรรถวิล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621255C
235 ด.ช. เอกสิทธิ์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621929C
236 ด.ญ. กชกร แจ่มใส โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621256C
237 ด.ญ. กนิษฐา นาน่องโกรน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621257C
238 ด.ญ. กิตติกานต์ ชายหาด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621258C
239 ด.ญ. จามจุรี บังเกิด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621259C
240 ด.ญ. จิณาพัฐน์ โพธิ์สงฆ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621260C
241 ด.ญ. ทิพย์สิรีย์ ลึกวิลัย โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621261C
242 ด.ญ. นพรัตน์ ทับที่สุด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621262C
243 ด.ญ. นันฑกานต์ ตันติเรืองเจริญ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621263C
244 ด.ญ. ปวรรัตน์ ทองสิทธิ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621930C
245 ด.ญ. ปวีณ์นุช นาวีเจริญ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621264C
246 ด.ญ. ปาลิตา เจริญนาม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621931C
247 ด.ญ. พิชชาพัชร ใจกว้าง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621265C
248 ด.ญ. พิชญธิดา พรธาดาภิวัฒน์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621266C
249 ด.ญ. มินท์ทิตา แก้วขาว โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621932C
250 ด.ญ. เยาวลักษณ์ จันทรกำเหนิด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621933C
251 ด.ญ. รตินันท์ เสนานาม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 622102C
252 ด.ญ. วัลคุ์วดี วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621267C
253 ด.ญ. ศิรภัสสร ทองเกิด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621268C
254 ด.ญ. ศุภะรัตนา ทำเนียบ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621934C
255 ด.ญ. สิริยา ขำวร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621269C
256 ด.ญ. หัทยา สะมะจิตร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621270C
257 ด.ญ. อนันดา ภาคจิตร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621271C
258 ด.ญ. อาภัสรา แซ่บู๊ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 621935C
259 ด.ญ. ไผ่หลิว เหล้ามูล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อบจ. ชลบุรี ชลบุรี 622103C
260 ด.ช. ธีรยุทธ พิมพันธ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622732C
261 ด.ช. ธีรศักดิ์ ฤทธิ์เดช โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622738C
262 ด.ช. วชิรวิทย์ ยอดพะเนา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622733C
263 ด.ช. สมศักดิ์ อินอ่อน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622734C
264 ด.ญ. ชลาลัย ศรีอินทร์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622735C
265 ด.ญ. เลาะซา ลี โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622736C
266 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทองพา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. 18 ชลบุรี 622737C
267 ด.ช. กิตติพันธุ์ กุลวงษ์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621272C
268 ด.ช. จักรกฤช ธนังเศรษฐ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621273C
269 ด.ช. จิรพัฒน์ ศรีพนม โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621274C
270 ด.ช. ชนะชัย คำพิทูล โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621275C
271 ด.ช. ชัยสิทธิ์ สังข์คำ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621276C
272 ด.ช. ฐิติกร หมั่นมาก โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621277C
273 ด.ช. ณัฐนนท์ รุ่งเจริญโชค โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621278C
274 ด.ช. ณัฐวุฒิ หาญรบ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621279C
275 ด.ช. ทะเล เศษบุบผา โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621280C
276 ด.ช. ธัญวิชญ์ อินอ่อน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622104C
277 ด.ช. ธันวา พึ่งสันเทียะ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621281C
278 ด.ช. ธีรภัทร์ งามเจริญ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621282C
279 ด.ช. นภัส เนตรทองหลาง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621283C
280 ด.ช. ปฏิภาณ โสขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621284C
281 ด.ช. ปรวงศ์ พูนขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621285C
282 ด.ช. ภานุวิชญ์ จันทร์เนย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622105C
283 ด.ช. รักษกร ฝั่งสระ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622106C
284 ด.ช. ราชภูมิ ทวีลาภ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621286C
285 ด.ช. วริทธินันท์ จงล่างกลาง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622107C
286 ด.ช. ศิรวัฒน์ ถาวร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621287C
287 ด.ช. ศุภชัย แก้วมีศรี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621288C
288 ด.ช. อดิศร โพธิ์แตง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621289C
289 ด.ช. อภิรักษ์ ชุมผาง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621290C
290 ด.ญ. กชกร ก้านจักร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622108C
291 ด.ญ. กัลยาณี เกิดเดช โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621291C
292 ด.ญ. ขวัญฤทัย กลิ่นศรีสุข โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621292C
293 ด.ญ. จันทร์จิฬา โตสนั่น โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621293C
294 ด.ญ. จินตนา พันธุมา โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622109C
295 ด.ญ. จิราพัชร ยินดีรัมย์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622110C
296 ด.ญ. ชนัญชิดา มองฤทธิ์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621294C
297 ด.ญ. ชวาพร จันทีเทศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621295C
298 ด.ญ. ณัฐราวรรณ เนรมิตรครุบุรี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621296C
299 ด.ญ. ณิชารีย์ หาญชัย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621936C
300 ด.ญ. ดารารัศมี แจ่มขุน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621297C
301 ด.ญ. ธัญพิชชา บุญหาญ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622111C
302 ด.ญ. ธัญวรรณ สนขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621298C
303 ด.ญ. นัทธมน ขันตรีมิตร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621299C
304 ด.ญ. น้ำทิพย์ นากระโทก โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621937C
305 ด.ญ. เนตรอัปสร วิลาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621300C
306 ด.ญ. บุหงา ทะวงษา โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621938C
307 ด.ญ. ปณิดา เสนา โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621939C
308 ด.ญ. ปัณฑิตา ล้อมประเสริฐ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622112C
309 ด.ญ. ผกามาศ กิ่งจำปา โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621301C
310 ด.ญ. พรรณราย สูตรขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621302C
311 ด.ญ. พิมพ์วิพา พูนขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621940C
312 ด.ญ. แพรวา จารุไพโรจน์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622113C
313 ด.ญ. ลักษมี โพกขุนทด โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621303C
314 ด.ญ. วิภาพรรณ โคฎกลางดอน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621304C
315 ด.ญ. ศศิวิมล ระดาฤทธิ์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622114C
316 ด.ญ. ศิริลักษณ์ พลสิงห์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622115C
317 ด.ญ. สุจิตรา พลชาลี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621305C
318 ด.ญ. สุชาวดี มูลละคร โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622116C
319 ด.ญ. อนันตญา บุญอนันท์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621306C
320 ด.ญ. อลินลักษณ์ ชาญศิริ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621307C
321 ด.ญ. อลินลักษณ์ บุญกว้าง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 622117C
322 ด.ญ. อุ้มรัก คำสูงเนิน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. 30 ชัยภูมิ 621308C
323 ด.ช. ชยางกูร ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621941C
324 ด.ช. ณัฐวุฒิ เครือแก้ว โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621309C
325 ด.ช. ตรรกพล สามารถจิตร โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622118C
326 ด.ช. ธนวัฒน์ ไทยภักดี โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622119C
327 ด.ช. ธนวัฒน์ ปิยะวงค์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621942C
328 ด.ช. นัฐกร กรรณิกากลาง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622120C
329 ด.ช. ปฏิวัติ หล่าซิว โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621310C
330 ด.ช. พีรณัฐ อินอ่อน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622121C
331 ด.ช. ภูมิผา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622122C
332 ด.ช. รภีพัทร นารถสมบูรณ์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621311C
333 ด.ช. รัฐภูมิ ศรีบุญ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622123C
334 ด.ช. รัตนพล ใฝ่ใจดี โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621312C
335 ด.ช. วชิรวิทย์ ภูละคร โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622124C
336 ด.ช. เสกสรร บัวตูม โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622125C
337 ด.ช. อนันทศักดิ์ ศรฤทธิ์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621313C
338 ด.ช. อัครภูมิ ยัดสระน้อย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622126C
339 ด.ญ. จารุณี กลิ่นพยอม โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622127C
340 ด.ญ. นรินทร์รัตน์ เจนละหาน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622128C
341 ด.ญ. นิยดา เจือประทุม โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622129C
342 ด.ญ. ปราริษา ชัยสงค์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622130C
343 ด.ญ. ปวีณา นาลุ่ม โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622131C
344 ด.ญ. พิพัศรา วัฒนะ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622132C
345 ด.ญ. รัตนพร นาบำรุง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622133C
346 ด.ญ. วิภาดา ปิตรัมย์ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622134C
347 ด.ญ. วิยะดา ไหมจันทึก โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621314C
348 ด.ญ. วีรภัทร มังกร โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621315C
349 ด.ญ. สาริศา สถิตชัย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 622135C
350 ด.ญ. สุวรรณา มะนาวนอก โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621316C
351 ด.ญ. อินทิรา อำนาจ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. 30 ชัยภูมิ 621317C
352 ด.ช. ภูตะวัน หนูพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. 36 เชียงราย 622136C
353 ด.ญ. สุรีย์พร เบียงของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. 36 เชียงราย 622137C
354 ด.ญ. ปาริศา ยิ่งพิมาย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 36 เชียงราย 622138C
355 ด.ญ. พิมพ์พิกา นัยติ๊บ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 36 เชียงราย 622139C
356 ด.ญ. รสริน สิทธิขันแก้ว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 36 เชียงราย 622140C
357 ด.ญ. อนัญญา แก่นเมือง โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 36 เชียงราย 622141C
358 ด.ญ. อรยาณี จักรมณี โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 36 เชียงราย 622142C
359 ด.ช. จิรานุวัฒน์ วะตินา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621318C
360 ด.ช. ชาคริต ยืนสา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622143C
361 ด.ช. โชติ ลุงวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621319C
362 ด.ช. ณัฐภูมิ เกี๋ยงคำ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622144C
363 ด.ช. ศรศักดิ์ จะลอ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621320C
364 ด.ช. อนันต์ ลุงต่า โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622145C
365 ด.ช. อัศวิน เชอมือ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621321C
366 ด.ญ. คีตนิต ยาวุทธ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621322C
367 ด.ญ. ชนินาถ อาโฮ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622146C
368 ด.ญ. ธัญญาเรศ ลุงจิ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622147C
369 ด.ญ. นภัสสร นายคำหลู่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622148C
370 ด.ญ. ปราชญาภรณ์ มากแสน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622149C
371 ด.ญ. วารุณี ปินคำ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 621943C
372 ด.ญ. สายใจ ละกว๊าน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622150C
373 ด.ญ. สุวินชา ปันทะนัน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622151C
374 ด.ญ. อาริสา ส่วยหวาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 622152C
375 ด.ช. จำนรรจ์ แสนวงค์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 622153C
376 ด.ช. จิรพนธ์ ละแดง โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621323C
377 ด.ช. จิรพัฒน์ หล้ายาว โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621324C
378 ด.ช. ตะวันฉาย เพลินพัฒนา โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621325C
379 ด.ช. ทรงวุฒิ แซ่วะ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621326C
380 ด.ช. ธงชัย ปันไต้ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621327C
381 ด.ช. ธนพล จันสม โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621328C
382 ด.ช. ธนสาร ละสู่บือ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621329C
383 ด.ช. นครินทร์ ธาราสุวรรณโชค โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621330C
384 ด.ช. ประทิน พอมือโพ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621331C
385 ด.ช. ปัญญากร รักรุกขชาติ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621332C
386 ด.ช. พจนารถ กาพยุทัย โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621333C
387 ด.ช. ภาคิน แซ่ย่าง โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621334C
388 ด.ช. รัชชานนท์ ลุงช่วย โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621335C
389 ด.ช. วรพล ปอแนะดู โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621336C
390 ด.ช. สมชาย ไพโรจน์เกษม โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621337C
391 ด.ช. สมโภช แสนหน่องอ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621338C
392 ด.ช. สมศักดิ์ ส่วยคำ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621339C
393 ด.ช. เอกพงษ์ แซ่ลี โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621340C
394 ด.ช. เอกราช ปอแนะดู โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621341C
395 ด.ญ. กนิษฐนาฏ ดอยคีรี โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621342C
396 ด.ญ. กัญณ์วรา สุใจ๋ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621343C
397 ด.ญ. กัลยรัตน์ ใจแสง โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 622154C
398 ด.ญ. กัลยา ใจหล้า โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621344C
399 ด.ญ. กานดา บอเป๊ะ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621345C
400 ด.ญ. กานดา อนุรักษ์พนาชน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621346C
401 ด.ญ. จิตรานุช เลื่องลือนามชัย โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621347C
402 ด.ญ. จิรัชญา เสามา โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621348C
403 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ดิพอดู โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621349C
404 ด.ญ. ณิชนันท์ ชนกนันท์ศิริ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621350C
405 ด.ญ. ณิชมน ศรีวงค์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 622155C
406 ด.ญ. ต่าย โพธิ์ฉัตรพนาไพร โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621351C
407 ด.ญ. ทรรศนีย์ ชฏิลวิสัย โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621352C
408 ด.ญ. นีรัมพร ทุ่งอุดมทรัพย์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621353C
409 ด.ญ. ประกายจิต นุเกร โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621354C
410 ด.ญ. ปราณี นภาคีรีรมย์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621355C
411 ด.ญ. ปิยาอร สุเค โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621356C
412 ด.ญ. พิมพ์ชนก อุทยานพฤกษา โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621357C
413 ด.ญ. พิรญาณ์ ผดุงพนาไพร โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621358C
414 ด.ญ. แพรวา เหล่อพอ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621359C
415 ด.ญ. มณีรัตน์ ขวัญพรไพรวัลย์ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621360C
416 ด.ญ. เมธาลักษณ์ แซ่ว้าน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621361C
417 ด.ญ. ยุพาภรณ์ ดุจทอง โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621362C
418 ด.ญ. รีนรดา คำหล้า โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621363C
419 ด.ญ. ลลิตา นันต๊ะ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621364C
420 ด.ญ. อรจิรา สุพนาลัย โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 622156C
421 ด.ญ. อวยพร แซ่หลอ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 622157C
422 นางสาว ซอคา เนาะดี โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 621365C
423 ด.ช. กรินรัตน์ จันทร์น้อย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622158C
424 ด.ช. ชัยมงคล ดวงป้อ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622159C
425 ด.ช. ชัยลักษณ์ เตชะเลิศพนา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622160C
426 ด.ช. ณัฐ ธนันชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622161C
427 ด.ช. ทินกร ประจันศรี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621366C
428 ด.ช. นรากร คำภีระ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622162C
429 ด.ช. รัชชานนท์ อุ่นบ้าน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621367C
430 ด.ช. วรภพ ชนาพัทธิกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622163C
431 ด.ช. วิวัฒน์ หน่อวงศ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622164C
432 ด.ช. สมชาย ลุงต๊ะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622165C
433 ด.ญ. กฤตพร คนึงนิจ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621368C
434 ด.ญ. กัญญาพัชร ที่รัก โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622166C
435 ด.ญ. จีราวรรณ ยนยิ่ง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621369C
436 ด.ญ. ชลดา บัวเย็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622167C
437 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สิงห์ชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621370C
438 ด.ญ. ถิรดา โคกสง่า โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622168C
439 ด.ญ. ทักษิณา แซ่หลอ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622169C
440 ด.ญ. ธมวรรณ รินธิมา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622170C
441 ด.ญ. นฤดี ศรีชื่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622171C
442 ด.ญ. พิชญา ลุงทูน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622172C
443 ด.ญ. พิชญาภัค ถนอมวรกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622173C
444 ด.ญ. พิชญาภา สิริลีรัตนกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622174C
445 ด.ญ. พิมพา เตรียมพยุง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622175C
446 ด.ญ. มีเรียม แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622176C
447 ด.ญ. รมิตา พรฤทธิคุณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622177C
448 ด.ญ. วรนุช วงค์วรรณ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621371C
449 ด.ญ. วรันธร ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622178C
450 ด.ญ. สุชานาถ อินธาชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621372C
451 ด.ญ. สุพรรษา เลาว้าง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621373C
452 นาย อภิรักษ์ คำปัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622179C
453 ด.ช. กันตพัตน์ เอกชัยวีรกูล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621374C
454 ด.ช. เกียรติศักดิ์ นายหว่าง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621375C
455 ด.ช. ชนกันต์ โคโดะ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621376C
456 ด.ช. ชลธาร เวนวล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621377C
457 ด.ช. ชัยภัทร เล่ข่า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621378C
458 ด.ช. ชาคริต ถนอมวิทยา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621944C
459 ด.ช. โชติพัฒน์ แสงท้าว โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621379C
460 ด.ช. ณัฐ แซ่ย่าง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621380C
461 ด.ช. ธนกร เลาฟง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621381C
462 ด.ช. ธนากร ใจสม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621382C
463 ด.ช. เผชิญ เเซ่หัน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621945C
464 ด.ช. พิศุทธิ์ เตชะพนาลัย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621383C
465 ด.ช. ภานุวัชญ์ ศรีวรรณะ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621384C
466 ด.ช. รวีโรจน์ สายเขื่อนสี โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621385C
467 ด.ช. วิศวะ สาเหล่วา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621386C
468 ด.ช. วุฒิชัย ถาวรวิจิตร โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622180C
469 ด.ช. เวชพิสิฐ ศักดิ์โสภาสกุล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621387C
470 ด.ช. ศุภวิชญ์ อินเหลือละ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621388C
471 ด.ช. สมัชชา ไชยานะ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621389C
472 ด.ช. สุทธิ ถาวรวิจิตร โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621390C
473 ด.ช. อนุสรณ์ เเซ่ยะ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621391C
474 ด.ช. อัศนัย เมธาอนันต์กุล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621392C
475 ด.ญ. กนิษฐา อนันต์วิไล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 622181C
476 ด.ญ. กมลชนก ฮาดนารี โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621393C
477 ด.ญ. กรรณิการ์ กันยะติ๊บ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621394C
478 ด.ญ. กวิสรา กองแสง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621946C
479 ด.ญ. เกตน์ธิฎา อาเซง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621947C
480 ด.ญ. ชญานิศ เจ๊ะแฮ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621395C
481 ด.ญ. ณัชชา ลุงดู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621396C
482 ด.ญ. นภัสธร นายเก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621948C
483 ด.ญ. ปวันรัตน์ เวนวล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621397C
484 ด.ญ. ปวีณา พิทักษ์เขตร โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621398C
485 ด.ญ. ม่อนจิ่ง – โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621399C
486 ด.ญ. ลลิตา สีทา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621400C
487 ด.ญ. วรัชญา ทรัพย์มั่งมีสกุล โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621401C
488 ด.ญ. ศศิธร วรรณสุ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621402C
489 ด.ญ. ศศิวิมล เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621403C
490 ด.ญ. สุดาสิริ แซ่จ่าว โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621404C
491 ด.ญ. สุมาลี เเซ่เล้า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621405C
492 ด.ญ. อริษา แซ่ว้าง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621406C
493 นางสาว วิยดา แซ่เฒ่า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. 34 เชียงใหม่ 621407C
494 ด.ช. เกียรติคุณ ก้องภพคีรี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621408C
495 ด.ช. นัฎฐชัย เมฆสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622182C
496 ด.ช. วชิรวิทย์ อนุรักษ์ป่าดง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621409C
497 ด.ญ. ฐิหัทยา อุปฮาด โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622183C
498 ด.ญ. ณิชกานต์ แสนหมี่ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621410C
499 ด.ญ. ดวงดาว ธารธัญสาร โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621411C
500 ด.ญ. พลอยรุ้ง นิยมแดนไพร โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622184C
501 ด.ญ. มีนรามิล ทรัพย์ทวีพงศ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622185C
502 ด.ญ. เยาวพรรณ เบญญาบุษกร โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622186C
503 ด.ญ. วิชญาดา กันทะโล โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621412C
504 ด.ญ. วิไลวรรณ เบญญาบุษกร โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622187C
505 ด.ญ. วีราชานันท์ กันทะมาลี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621413C
506 ด.ญ. ศศิกานต์ โชคเสกสรรค์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621414C
507 ด.ญ. สายธาร อภิชัย โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 621415C
508 ด.ญ. สุริชา เสนใจ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพม. 6 เชียงใหม่ 622188C
509 ด.ช. กฤษกรณ์ หมื่นรักษ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621416C
510 ด.ช. กฤษณะ หนูแก้ว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622189C
511 ด.ช. เจษฎาพร จันทร์แก้ว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621417C
512 ด.ช. ชนานาถ ช่วยรักษ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621418C
513 ด.ช. ชัยมนัส ดิษบุตร โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622190C
514 ด.ช. ณภัทร์ คงหนู โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621419C
515 ด.ช. ณัฐชนน ช่วยเรือง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621949C
516 ด.ช. ธนโชค มานิตยกุล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622191C
517 ด.ช. ธนภัทร ทองฤทธิ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621420C
518 ด.ช. ธีรพัฒน์ ชูแก้ว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621421C
519 ด.ช. ธีรพัฒน์ แป้นนวล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621422C
520 ด.ช. ธีรวัฒน์ เส็นฤทธิ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621423C
521 ด.ช. ธีระวัฒน์ แก้วพิทักษ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621424C
522 ด.ช. นราวิชญ์ ลำสะ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622192C
523 ด.ช. นเรศน์ สุขลิ้ม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621425C
524 ด.ช. ปิยพัทธ์ จำนงค์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621426C
525 ด.ช. ภวินท์ภัทร หลงขาว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622193C
526 ด.ช. ภูวดล อินทองมาก โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621427C
527 ด.ช. มีชัย หยีปอง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622194C
528 ด.ช. วรายุส วงศ์ชู โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621428C
529 ด.ช. วาทิตย์ ศิริพัตร โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621429C
530 ด.ช. ศักดินนท์ แก่นแก้ว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621430C
531 ด.ช. ศุภวิชญ์ อะเส็ม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622195C
532 ด.ช. สุรศักดิ์ เอียดตรง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621431C
533 ด.ช. สุริยะ อับดุลหละ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622196C
534 ด.ช. สุวรรณ ชูทิ่ง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621432C
535 ด.ช. อนวัช โออินทร์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621433C
536 ด.ช. อนุรักษ์ ชัยศิริ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621434C
537 ด.ญ. กฤติมา พรหมมี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621950C
538 ด.ญ. กัญญาลักษณ์ คงการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621435C
539 ด.ญ. เกศกนก สังข์ขาว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621951C
540 ด.ญ. จันจิรา สุขรัตน์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621436C
541 ด.ญ. จิตรานุช รักษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621437C
542 ด.ญ. ชนัญชิดา ติณโสภารัตน์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621438C
543 ด.ญ. ชมพูนุท เดชอรัญ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621952C
544 ด.ญ. โชติมา ศรีเกตุ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622197C
545 ด.ญ. ณิชา เขียวจันทร์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621953C
546 ด.ญ. ธัญยิวา พิชัย โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622198C
547 ด.ญ. ธีมาพร ตนเดช โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621439C
548 ด.ญ. นิรามัย ทองศรี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622199C
549 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพชรอาวุธ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621440C
550 ด.ญ. พนิตา จันทร์อ่อน โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621441C
551 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สุขบูรณ์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621954C
552 ด.ญ. ภานุมาส นวลขาว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621955C
553 ด.ญ. มาริยะ สุวรรณเวลา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622200C
554 ด.ญ. มินตรา รวมพล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622201C
555 ด.ญ. วรางคณา โกสิงห์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622202C
556 ด.ญ. ศศิวรรณ เพ็ชร์ดี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622203C
557 ด.ญ. สโรชา นะวะกะ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622204C
558 ด.ญ. สโรชินี ช่วยเรือง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621442C
559 ด.ญ. สุนิสา จิตรบุญ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621443C
560 ด.ญ. อลิสา เพ็งผอม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 621444C
561 นาย อชิรวิชญ์ นิลสกุล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 622205C
562 ด.ช. กันติทัต ชุดรุ่ง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621445C
563 ด.ช. คงฤทธิ์ พูนเสน โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622206C
564 ด.ช. ชลธาร ทองจิตต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622207C
565 ด.ช. ฐิติโชติ ภักดี โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622208C
566 ด.ช. ณฐพงศ์ ยิ่งยง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621446C
567 ด.ช. ณัฐชนน มีสี โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622209C
568 ด.ช. ณัฐพงษ์ จันสักรา โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622210C
569 ด.ช. ถิรคุณ ประแก้ว โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621447C
570 ด.ช. ธนกฤต สุขะ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622211C
571 ด.ช. ธนวัฒน์ หนูให้ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621448C
572 ด.ช. นันทพงศ์ ชุมภูศรี โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621449C
573 ด.ช. พัทธนัย รอดกูล โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621450C
574 ด.ช. สิรินพ เหลืองแดง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622212C
575 ด.ญ. กุลนิดา ช่วยศรี โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622213C
576 ด.ญ. เกศรินทร์ ณ ถลาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622214C
577 ด.ญ. จิรนันท์ น้ำยาง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621451C
578 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ประจงใจ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621452C
579 ด.ญ. ณัฐธิดา เกตุแก้ว โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621453C
580 ด.ญ. ณัฐวดี เพ็ชรดวงเดียว โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622215C
581 ด.ญ. นพรัตน์ ฉิมทับ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622216C
582 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา บุญชม โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622217C
583 ด.ญ. พัศรา เรืองเสน โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 621454C
584 ด.ญ. พิมพ์อัปสร แซ่อุ้ย โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622218C
585 ด.ญ. พิมพิกา ดวงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622219C
586 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชูผล โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622220C
587 ด.ญ. เยาวลักษณ์ สุสิคง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622221C
588 ด.ญ. อุมากร เมืองสุด โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. 13 ตรัง 622222C
589 ด.ญ. ฉัตรชฎากร เกิดความสุข โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. 13 ตรัง 622223C
590 ด.ญ. ดาราวดี แคล้วภัย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. 13 ตรัง 622224C
591 ด.ญ. ศรัญญา สุขทอง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. 13 ตรัง 622225C
592 ด.ญ. อัญชิสา พิชญาพล โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. 13 ตรัง 622226C
593 ด.ช. ชนุดม เสนาหาร โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622227C
594 ด.ช. เชิญโชค พัดทอง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622228C
595 ด.ช. ณัฐิวุฒิ ชมแตง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622229C
596 ด.ช. ปรเมศวร์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622230C
597 ด.ช. ภูริ สิมมา โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622231C
598 ด.ช. มงคล แก้วสว่าง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622232C
599 ด.ช. มนูญ ทั่งนาค โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622233C
600 ด.ช. วิวัฒน์ – โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622234C
601 ด.ช. อดิศร สำราญสุข โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622235C
602 ด.ช. อานนท์ มั่นคง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622236C
603 ด.ญ. ขวัญข้าว สีเมือง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622237C
604 ด.ญ. จิณัฐดา แดงมาดี โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622238C
605 ด.ญ. ชมพูนุช นาคอ้น โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622239C
606 ด.ญ. เนตรนภา บุญเทียน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622240C
607 ด.ญ. บุญญิสา แซ่เฮ้ง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622241C
608 ด.ญ. พิมพกานต์ รื่นรมย์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622242C
609 ด.ญ. เพียงรวี บุญสม โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622243C
610 ด.ญ. มนัสนันท์ ขวัญสด โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622244C
611 ด.ญ. สุริตา บัวสมบูรณ์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622245C
612 ด.ญ. อรียา อำนวยสุขวงศ์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. 9 นครปฐม 622246C
613 ด.ช. เกียรติศักดิ์ พึงชัง โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622247C
614 ด.ช. เทวา บุญญะระตานนท์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622248C
615 ด.ช. ธนายุต ดีนิยม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621455C
616 ด.ช. ธีรภัทร เสาวภายนต์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621456C
617 ด.ช. พีรภัทร อำภาภรณ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621956C
618 ด.ช. วันชัย บุญเผือก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621457C
619 ด.ช. สรวิศ ศรีจันทร์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622249C
620 ด.ญ. จิราภรณ์ กล่อมญาติ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621957C
621 ด.ญ. จุฑารัตน์ เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621458C
622 ด.ญ. นนทรัตน์ สุ่มอุดม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622250C
623 ด.ญ. ปัญญาพร คงเมฆา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622251C
624 ด.ญ. เปมิกา ปุปผาโกสุม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622252C
625 ด.ญ. รัตนากร อุ้ยฟัก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622253C
626 ด.ญ. สุทิสา แก้วประไพ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622254C
627 ด.ญ. อาทิตยา จิตรักมั่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622255C
628 ด.ช. เกรียงไกร บุตรเบ้า โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621459C
629 ด.ช. จีรภัทร์ ทวยแก้ว โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621460C
630 ด.ช. ธีรวัฒน์ เงินประเสริฐ โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621958C
631 ด.ช. วรายุส แกสมาน โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621959C
632 ด.ญ. เพ็ญวดี จาบทอง โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 621461C
633 ด.ญ. สิริรมย์ มาลัยทอง โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. 9 นครปฐม 622256C
634 ด.ช. จักรพันธ์ สรรพอาษา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621462C
635 ด.ช. ธนากร อินทร์วงค์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622257C
636 ด.ช. ธีรภัทร พวงทำ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622258C
637 ด.ช. ธีรวัสส์ ดีพรม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622259C
638 ด.ช. ธีระพงษ์ เหลาบัว โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622260C
639 ด.ช. บวรภัค ไชยสอน โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622261C
640 ด.ช. ภาคภูมิ เสียงสนั่น โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622262C
641 ด.ช. วิกรานต์ พรมโสม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621463C
642 ด.ช. สมชาย สุดรัมย์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622263C
643 ด.ช. หัฏฐกร สิงห์น้อย โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621464C
644 ด.ช. เอกรัตน์ คำผง โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621465C
645 ด.ญ. ขวัญดิน ลาภะ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622264C
646 ด.ญ. ญาณิศา สิงหะ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621466C
647 ด.ญ. ณัฐวดี กินรา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621467C
648 ด.ญ. ทัตชญาภา หลาบสุภา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622265C
649 ด.ญ. ธิติกานต์ กุลบุตร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622266C
650 ด.ญ. นุชนาถ ว่องไว โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622267C
651 ด.ญ. บุญปัญญ์ แสนบุญ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621468C
652 ด.ญ. บุณยานุช ดีพรม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621469C
653 ด.ญ. พัชราพร ธงวิชัย โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622268C
654 ด.ญ. รัชนีกร คะตา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622269C
655 ด.ญ. รุจิกา บรรหาร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621470C
656 ด.ญ. วิศา อุ่นตา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621471C
657 ด.ญ. ศิรินาทนภา มาลัยพวง โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622270C
658 ด.ญ. อทิตยา ปักษ์นอก โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621472C
659 ด.ญ. อภิญญา อุทาศรี โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 621473C
660 ด.ญ. อัญญาณี บุตรศรี โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. 22 นครพนม 622271C
661 ด.ช. จักรรินทร์ แสงสว่าง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621960C
662 ด.ช. ธนโชติ เจิมขุนทด โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622272C
663 ด.ช. ธนากร มีวิธี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621474C
664 ด.ช. ธเนศ ทองแท้ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622273C
665 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ห้อยศรี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622274C
666 ด.ช. ปรเมษฐ์ สุพรรณ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621475C
667 ด.ช. ปริญญา ภู่มณี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622275C
668 ด.ช. ปิยวัฒน์ จกมะรุม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622276C
669 ด.ช. พฤทธิ์ พนมหอม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622277C
670 ด.ช. พีรศักดิ์ แสงสุด โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622278C
671 ด.ช. ภูรินทร์ สีเสน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621476C
672 ด.ช. มหาสมุทร นิยะรัตน์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622279C
673 ด.ช. ราชันย์ บุญประจง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621477C
674 ด.ช. วีรวัฒน์ กองนอก โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621478C
675 ด.ช. ศิรวัฒน์ สุวรรณพงษ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622280C
676 ด.ช. สุธาเวทย์ มณีรักษ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622281C
677 ด.ช. อภิวัฒน์ จินารักษ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622282C
678 ด.ญ. กนกลักษณ์ พัฒมณี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622283C
679 ด.ญ. กนกวรรณ นนท์ยะโส โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621479C
680 ด.ญ. กฤติพร ลาดข้ามป้อม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622284C
681 ด.ญ. กัญญารัตน์ โชตินอก โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621480C
682 ด.ญ. กัญญารัตน์ ธุรธรรม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621961C
683 ด.ญ. กุลสตรี อุทวัง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621962C
684 ด.ญ. แก้วนพรัตน์ หยวกวิ่ง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621481C
685 ด.ญ. ณัฐภัทร ขอพรกลาง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621482C
686 ด.ญ. เดือนเพ็ญ จันทะโคตร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621483C
687 ด.ญ. ทิพวรรณ สุขแก้ว โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621484C
688 ด.ญ. ธันยชนก เอกสุภาพันธ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621485C
689 ด.ญ. นฤมล ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622285C
690 ด.ญ. นาถลดา ถือสูงเนิน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622286C
691 ด.ญ. บุญญรัชต์ ศิริรวง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622287C
692 ด.ญ. เบญญาภา แสงสุข โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622288C
693 ด.ญ. พรชิตา นะสะแทน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621486C
694 ด.ญ. พิชญธิดา สิทธิเมืองขวา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621487C
695 ด.ญ. เพชรมณี ชุมกว้าง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622289C
696 ด.ญ. เพชรลดา จิตรนอก โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622290C
697 ด.ญ. มณฑิรา มนัส โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621488C
698 ด.ญ. รตนพร ภูศรี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622291C
699 ด.ญ. รุ่งฤดี ใจเด็ด โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621489C
700 ด.ญ. สมฤดี ใจศรี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622292C
701 ด.ญ. สุพรรษา จันทร์บัว โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622293C
702 ด.ญ. สุภาภรณ์ วงค์มูล โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622294C
703 ด.ญ. สุวารินทร์ ศิริมนตรี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622295C
704 ด.ญ. อธิชา คำมูลตรี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622296C
705 ด.ญ. อภิญญา บุญเงิน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 621490C
706 ด.ญ. อินทิรา ตาสาย โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา 622297C
707 ด.ช. ณัฐพล เรืองรัมย์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621491C
708 ด.ช. ณัฐวุฒิ กัณหา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621492C
709 ด.ช. ถิรวุฒิ หล้าแหล้ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622298C
710 ด.ช. นนทกร ดำนา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622299C
711 ด.ช. วรัญญู สุขการ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621493C
712 ด.ช. อนุรักษ์ เนื้อนา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622300C
713 ด.ญ. กชกร นาอุดม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622301C
714 ด.ญ. กนกวรรณ เขียวอุตสา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622302C
715 ด.ญ. กาญจนา แซ่เล้า โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622303C
716 ด.ญ. จุฬารัตน์ อินทวงศ์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622304C
717 ด.ญ. นารีรัตน์ พสุรัตน์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622305C
718 ด.ญ. เนตรนภา เพ็งแข โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622306C
719 ด.ญ. ปนัดดา คุ้มทรัพย์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621494C
720 ด.ญ. ประภารัตน์ ศรฤทธิ์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622307C
721 ด.ญ. ปิยธิดา ผิผ่วนนอก โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622308C
722 ด.ญ. พัชราภา ปินะกาโล โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622309C
723 ด.ญ. พิมพิลา พูนเมธี โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622310C
724 ด.ญ. เพชรมณี หุ้มไธสง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621495C
725 ด.ญ. ไพรดา ฝาชัยภูมิ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621496C
726 ด.ญ. วัณลดา ใจเที่ยง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622311C
727 ด.ญ. สุธิดา เกิดมะเริง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621497C
728 ด.ญ. อรวรรณ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 621498C
729 ด.ญ. อัญชลี สว่างพลกรัง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622312C
730 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ นามชม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 622313C
731 ด.ช. กิตติพันธ์ จรสมาน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622314C
732 ด.ช. ชัชนันท์ ดอกขาวรัมย์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622315C
733 ด.ช. ชานน ดิษฐภักดี โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622316C
734 ด.ช. ฐาปกรณ์ เต็นรัมย์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621499C
735 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนียนไธสง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622317C
736 ด.ช. พชร ปลั่งกลาง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622318C
737 ด.ช. เมธาวัฒน์ จันทร์ศรีลา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622319C
738 ด.ช. สราวุฒิ วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621963C
739 ด.ช. เสกสรรค์ ทวยหา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621500C
740 ด.ช. อนุชิด จิตประโคน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621501C
741 ด.ช. อารัญ กุลเมืองน้อย โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621502C
742 ด.ญ. กฤณษา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621964C
743 ด.ญ. กันต์ฐิมา ศรีสมโยค โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621503C
744 ด.ญ. จารุวรรณ ทองบุญมา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622320C
745 ด.ญ. ฑิฆัมพร กลางรัมย์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622321C
746 ด.ญ. ณิชชา บุญฑีฆ์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622322C
747 ด.ญ. ณิชนันทน์ บุญจงรักษ์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622323C
748 ด.ญ. นันทิกานต์ ด่านวิชัย โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621504C
749 ด.ญ. บวรรัตน์ ลาสิบสี โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621505C
750 ด.ญ. บุศรินทร์ บุญหว่าน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621506C
751 ด.ญ. พิมพิกา วังไธสง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621507C
752 ด.ญ. พิยะดา นวลวัน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622324C
753 ด.ญ. ไพลิน เม่าริด โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622325C
754 ด.ญ. ภัทรวดี ไร่พริก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622326C
755 ด.ญ. มลฤดี ใจกล้า โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621508C
756 ด.ญ. ศิริมล สีเขียว โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 621509C
757 ด.ญ. ศิริยากร ห่อไธสง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622327C
758 ด.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วกล้า โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622328C
759 ด.ญ. สุนิษา สาโสภา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622329C
760 ด.ญ. อารยา มาเกิด โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622330C
761 ด.ญ. อินทิรา บึงจันทร์ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 622331C
762 ด.ช. จักรพงศ์ เพชรถึก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622332C
763 ด.ช. จักรภัทร สายทอง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621510C
764 ด.ช. ชโยดม กลั่นแย้ม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622333C
765 ด.ช. ชานนท์ มีสำราญ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621511C
766 ด.ช. ณัฐพงษ์ เกิดผล โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622334C
767 ด.ช. ณัฐพล ซังสกุล โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621512C
768 ด.ช. ทองทัด เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622335C
769 ด.ช. ทัตพงศ์ คันศร โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622336C
770 ด.ช. ธนวัฒน์ สุขสว่าง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621513C
771 ด.ช. นเรศ เมืองแดง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622337C
772 ด.ช. นัทธพงศ์ เมล์พ่วง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621514C
773 ด.ช. นัทธพงศ์ ยุทธวงศ์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621515C
774 ด.ช. นันทวัฒน์ ยิ้มแพร โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622338C
775 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ โพธิ์อ่อน โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622339C
776 ด.ช. พลพล ป้อมพลาย โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622340C
777 ด.ช. พีรพล ไม่ปรากฎ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621516C
778 ด.ช. ภูธเนศ มูลคำ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622341C
779 ด.ช. รเมศ อินไข่ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621517C
780 ด.ช. รัชชานนท์ ศรีจุ้ย โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622342C
781 ด.ช. รัชพล สนหอม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621518C
782 ด.ช. วรเมธ ไกรสังข์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621519C
783 ด.ช. สุทธิพงษ์ ทองสมัย โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621520C
784 ด.ช. อนุศิษฐ์ คำชะนะ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622343C
785 ด.ช. อภิชัย ทองเล็ก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621521C
786 ด.ช. อภิวัฒน์ พัฒวี โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621522C
787 ด.ญ. กนกรดา ชื่นจิตร โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622344C
788 ด.ญ. กนกวรรณ มีมอญ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622345C
789 ด.ญ. เกวลิน เก๋งป้อง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621523C
790 ด.ญ. จารุวรรณ อ้นนาค โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621524C
791 ด.ญ. จีรนันท์ เสนะจำนงค์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622346C
792 ด.ญ. ชลลดา สวัสดี โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621525C
793 ด.ญ. ชัญญานุช หมากสุข โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622347C
794 ด.ญ. ฐิติชญา คงเพ็ชรศักดิื โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621526C
795 ด.ญ. ฐิติพร กระแชรัมย์ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621527C
796 ด.ญ. นัชชา ศรีเพ็ญ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622348C
797 ด.ญ. เบญญาภา พุ่มทอง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621528C
798 ด.ญ. ปาลิตา คล้ายแก้ว โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621965C
799 ด.ญ. พรธิดา บัวโกร๋น โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621529C
800 ด.ญ. พัชชา ชารีธรรม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622349C
801 ด.ญ. ภัทรธิดา รอดเนียม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621530C
802 ด.ญ. เมฆาพร ยังฉิม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621531C
803 ด.ญ. ยุวธิดา โพธิ์พิน โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621532C
804 ด.ญ. รุจิรา กระจ่างศรี โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621533C
805 ด.ญ. ลักษณ์ศิริ กลิ่นชื่น โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622350C
806 ด.ญ. วรรณิดา ลายตลับ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621534C
807 ด.ญ. ศิรภัสสร เย็นใจ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621535C
808 ด.ญ. ศิราพร สังคต โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622351C
809 ด.ญ. ศิรินภา หรั่งอุทก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621536C
810 ด.ญ. ศิริลักษณ์ เพ็ญแจ้ง โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621537C
811 ด.ญ. สิริมงคล พันศิริ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621538C
812 ด.ญ. สุพรรษา เกตุสำลี โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622352C
813 ด.ญ. สุภัชชา เคลือเจียม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622353C
814 ด.ญ. อพัชสรา รังสุข โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622354C
815 ด.ญ. อินทอร สังข์คต โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621966C
816 นาย ณัฐเศรษฐ์ ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621539C
817 ด.ช. จิตติพัฒน์ พงศ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622355C
818 ด.ช. ชนชา ขุนเขียว โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621540C
819 ด.ช. ชัยยุทธ คงเกิด โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622356C
820 ด.ช. ณรงค์พล จันทร์ลิต โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622357C
821 ด.ช. ธนพล พุฒจรูญ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622358C
822 ด.ช. ธราเทพ อุรุวรรณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621541C
823 ด.ช. ธัญเทพ พระเสวก โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622359C
824 ด.ช. นันทชัย ชะมังชัย โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622360C
825 ด.ช. พงศ์พล ธูปบูชา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622361C
826 ด.ช. ภานุพงษ์ สุ่มประดิษฐ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622362C
827 ด.ช. มโนฎน ปั้นบรรจง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622363C
828 ด.ช. ยศพล ชำนาญพล โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621542C
829 ด.ช. วุฒิชัย ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622364C
830 ด.ช. ศักดิ์ชาย เมฆฉาย โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622365C
831 ด.ช. สุทธิพงษ์ เขียวทอง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622366C
832 ด.ช. สุธีร์ หมีทอง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622367C
833 ด.ช. สุพจน์ ศรีเจริญ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622368C
834 ด.ช. สุรยุทธ อ่วมสุข โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622369C
835 ด.ช. อนุสิกข์ แถมสุข โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622370C
836 ด.ช. อิศม์เดช นิลสนธื โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622371C
837 ด.ญ. ฐิตินันท์ คำผาย โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622372C
838 ด.ญ. ณัชชา โพธิ์ศรี โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621543C
839 ด.ญ. ณัฐรภา อ่อนสี โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622373C
840 ด.ญ. ธวัลรัตน์ อ่ำคล้าย โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621967C
841 ด.ญ. นฤมล พุ่มกล่อม โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622374C
842 ด.ญ. ปนัดดา บุญตา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621544C
843 ด.ญ. ปวีณา เทียนงาม โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621545C
844 ด.ญ. ภัทราภรณ์ จันที โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622375C
845 ด.ญ. มัลลิกา อำภาลี โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622376C
846 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ฤกษพะดี โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621968C
847 ด.ญ. สุภาพร หมีทอง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622377C
848 ด.ญ. สุภาวดี รัตนกลาง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622378C
849 ด.ช. กิตติศักดิ์ เอี่ยมกลิ่น โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622379C
850 ด.ช. ณัฐวัฒน์ หมวกแก้ว โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621546C
851 ด.ช. นาวิน ชื่นกลิ่น โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622380C
852 ด.ช. อภินัน คงเยือกเย็น โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622381C
853 ด.ญ. กัญญาณัฐ กาฬษร โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622382C
854 ด.ญ. ณิชาภัทร บังเกิด โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621547C
855 ด.ญ. เพชรรัศมี คชฤทธิ์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622383C
856 ด.ญ. วรรณิภา สอนเวียง โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621548C
857 ด.ช. กฤษฎากรณ์ อิ่มใจ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622384C
858 ด.ช. จักรพรรดิ์ หลวงถนนเจริญ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622385C
859 ด.ช. เฉลิมราชย์ บุตรแก้ว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621549C
860 ด.ช. ธนดล ดาวเรือง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622386C
861 ด.ช. นพรัตน์ ประภัสสร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622387C
862 ด.ช. นวพร เล้าการนา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621550C
863 ด.ช. ปิยวัชร วงค์ภาษ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622388C
864 ด.ช. พรชัย รักษาตะคุ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622389C
865 ด.ช. พิธิวัฒน์ สมทรง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622390C
866 ด.ช. ภูวดล ชนะสัน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622391C
867 ด.ช. มงคล อนุวาลย์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622392C
868 ด.ช. โยธิน แรงการนา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621551C
869 ด.ช. วยากร ปานจักร์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621552C
870 ด.ช. วันเฉลิม มหาวงษ์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622393C
871 ด.ช. สหรัฐ ยืนยง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622394C
872 ด.ช. อภินันท์ ปารสูตร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622395C
873 ด.ญ. กนกวรรณ สระน้อย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622396C
874 ด.ญ. กมลรัตน์ ไตรยงค์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622397C
875 ด.ญ. กัลญา ดาษดื่น โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622398C
876 ด.ญ. กัลย์สุดา เชื้อเขตรกิจ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622399C
877 ด.ญ. กัลยารัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622400C
878 ด.ญ. จินดารัตน์ เนืองนิตย์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622401C
879 ด.ญ. จีรนันท์ วิชฉิมพลี โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622402C
880 ด.ญ. ชมพูนุท พิศเพ็ง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622403C
881 ด.ญ. ญาณิศา กล่อมแก้ว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621553C
882 ด.ญ. ณัฏชญาวรรณ เนียรภาค โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622404C
883 ด.ญ. ณัฐธิดา เรือศรีจันทร์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621554C
884 ด.ญ. ณัฐนิดา ดุเหว่า โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621555C
885 ด.ญ. ถิรดา กฤษณำพก โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622405C
886 ด.ญ. ทานตะวัน ก้อนเเก้ว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621556C
887 ด.ญ. ทิพวรรณ สุดใจ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622406C
888 ด.ญ. ทิภาพร สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622407C
889 ด.ญ. ธนัชพร ทองมหา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622408C
890 ด.ญ. นุชฎาภรณ์ บึงราษฎร์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622409C
891 ด.ญ. บุญสิตา แก้ววิเศษ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621557C
892 ด.ญ. ไพลิน คำปิงชัย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621558C
893 ด.ญ. มินธิตา พลายงาม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622410C
894 ด.ญ. รุ่งลาวัลย์ สืบมี โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622411C
895 ด.ญ. ลัดดาวัลย์ กรอบพุดซา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622412C
896 ด.ญ. วิชญาดา ประชาชู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622413C
897 ด.ญ. ศศิธร นิลสนธิ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622414C
898 ด.ญ. สกุลดาว ชลาสินธ์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622415C
899 ด.ญ. สุชาวดี สุริยะลังกา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622416C
900 ด.ญ. สุธินา ศรีตะวัน โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621969C
901 ด.ญ. อธิชา พะนะลาภ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622417C
902 ด.ญ. อนุศรา บัวคลี่ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 621970C
903 ด.ญ. อรวรรณ พรมศักดิ์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. 42 นครสวรรค์ 622418C
904 ด.ช. เขมชาติ ฟักถาววร โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622419C
905 ด.ช. ซิเอมมิเรียเฮรี่ เลขะวัฒนะ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622420C
906 ด.ช. เทิดสกุล รัตนภูมิ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622421C
907 ด.ช. ธงชัย ศรีทับทิม โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622422C
908 ด.ช. ธนวิชญ์ โตฉ่ำ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622423C
909 ด.ช. นรินทร เรืองฤทธิ์ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622424C
910 ด.ช. สุรารักษ์ เย็นสำราญ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622425C
911 ด.ญ. กมลชนก พูนเกษม โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622426C
912 ด.ญ. ชนาพร คล้ายคลึง โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622427C
913 ด.ญ. ธัญชนก วิยะถาน โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622428C
914 ด.ญ. ปารณีย์ สุขสุวานนท์ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622429C
915 ด.ญ. รินรดา สีเมือง โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622430C
916 ด.ญ. ศิรินันท์ คุณพรรษา โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622431C
917 ด.ญ. ศิริวิภา สุขอร่าม โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622432C
918 ด.ญ. สมัชญา มั่นกิจ โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622433C
919 ด.ช. กชกร คล้ายโต โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622434C
920 ด.ช. กิตติพร แว่นแก้ว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621971C
921 ด.ช. จิรเมท มีอ่อน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622435C
922 ด.ช. จิรายุ แสงเย็น โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622436C
923 ด.ช. ธนากร ซ่อนกลิ่น โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622437C
924 ด.ช. ธัชกรณ์ หอกคำ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622438C
925 ด.ช. ธีรภพ นาทาม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622439C
926 ด.ช. ธีรภัทร บัวลา โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622440C
927 ด.ช. พิตตินันท์ ศิริจันทร์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621559C
928 ด.ช. ภาณุวัฒย์ พันธุวิกรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622441C
929 ด.ช. วิทวัส สุดประเสริฐ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621560C
930 ด.ช. ศิวพงษ์ เปี่ยมเสถียร โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622442C
931 ด.ช. สรัล สายคำกอง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621561C
932 ด.ช. อนุศิษฎ์ อินยิ้ม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622443C
933 ด.ญ. จิราภรณ์ กลิ่นทวี โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622444C
934 ด.ญ. ชลดา นาสมศรี โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621972C
935 ด.ญ. ณัฐนิชา ทีเป้า โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622445C
936 ด.ญ. ธนภรรณ์ ฉายสว่าง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621562C
937 ด.ญ. นภาพร ภู่ภักดี โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622446C
938 ด.ญ. นัฐวรรณ ยังเฟื่อง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622447C
939 ด.ญ. บรรฑิตา บัวเพ็ชร์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622448C
940 ด.ญ. ประการัง ขำจำลอง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622449C
941 ด.ญ. พิมพ์นภัส ภู่สงค์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622450C
942 ด.ญ. เพชรณภัทร นินสนธิ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622451C
943 ด.ญ. มนิดา เรียงแสง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622452C
944 ด.ญ. รีรานุช บัวเปีย โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622453C
945 ด.ญ. วรัชยา ศรีเพ็ง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622454C
946 ด.ญ. อตินุช ฟุ้งสุข โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 622455C
947 ด.ญ. อรพรรณ พลีขันธ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. 42 นครสวรรค์ 621973C
948 ด.ช. กันตพงศ์ ขุนอาจ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622456C
949 ด.ช. จักรรินทร์ แป้นแหลม โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622457C
950 ด.ช. จารุวัฒน์ ครองชิต โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622458C
951 ด.ช. จิโรจ ยิ้มอยู่ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622459C
952 ด.ช. ชัยมงคล สุขจร โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621563C
953 ด.ช. ณรงเดช ประวัติโต โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622460C
954 ด.ช. ธนวัฒน์ จันสำเภา โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622461C
955 ด.ช. ธนศักดิ์ สว่างศิลา โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622462C
956 ด.ช. ธนากร สิงห์ทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622463C
957 ด.ช. ธราธิป ไค่นุ่นภา โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622464C
958 ด.ช. ธีรพัฒน์ ฟักอ่วม โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622465C
959 ด.ช. ธีรวุฒิ นามวงศ์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622466C
960 ด.ช. นัฐกานต์ นุชนุ่ม โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621564C
961 ด.ช. ปฏิภาณ กล้าสาริกรรม โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621565C
962 ด.ช. ปัณณวัฒน์ อินหนองฉาง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622467C
963 ด.ช. ปิยังกูร เพชรนิล โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621566C
964 ด.ช. พรชัย ทองดีน้อย โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622468C
965 ด.ช. พัชรพล บุญญะศรี โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622469C
966 ด.ช. อาทิตย์ นักดนตรี โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622470C
967 ด.ญ. กัญญาณัฐ หิริโอ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622471C
968 ด.ญ. กาญจนา ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621567C
969 ด.ญ. กิตติมา ปิ่นทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622472C
970 ด.ญ. จุฑารัตน์ เกตุทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622473C
971 ด.ญ. จุฑารัตน์ พรมชาติ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621568C
972 ด.ญ. ชมพูนุช อสุนีย์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622474C
973 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลัฐิกาวิบูลย์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622475C
974 ด.ญ. ธิดารัตน์ อยู่สุข โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621569C
975 ด.ญ. ธิภาศร ธรรมดา โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621974C
976 ด.ญ. นันท์นภัส ทองอิ่ม โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622476C
977 ด.ญ. น้ำเพชร สว่างอภัย โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621570C
978 ด.ญ. บุศกร ฉัตรอักษรานนท์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621571C
979 ด.ญ. ปณิตา พานทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622477C
980 ด.ญ. ปรางทิพย์ มากทรง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622478C
981 ด.ญ. ปิยดา อินทะเรืองศร โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621572C
982 ด.ญ. ปิยะมล ตันทภาท โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622479C
983 ด.ญ. เปมิกา หมอกขุนทศ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621975C
984 ด.ญ. พรพนา บัวสอาด โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621573C
985 ด.ญ. พิศเพลิน ทองนิล โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621574C
986 ด.ญ. เพ็ญนภา อุดมสุข โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622480C
987 ด.ญ. ภัทรวดี แก้วทุ่ง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621575C
988 ด.ญ. มนธิกาญจน์ มีเสมอ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622481C
989 ด.ญ. รวิภา แก้วเกตุการ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622482C
990 ด.ญ. วชิราภรณ์ การะเกษ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621576C
991 ด.ญ. วรรวิสา อยู่สุข โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622483C
992 ด.ญ. วรัทยา ปรางทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621976C
993 ด.ญ. วริศรา พานทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621577C
994 ด.ญ. ศศิการณ์ นัคราจารย์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622484C
995 ด.ญ. สาวิตรี แท่งทอง โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622485C
996 ด.ญ. สุกัญญา สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622486C
997 ด.ญ. สุวนันท์ วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621578C
998 ด.ญ. อริศรา บัวพันธ์ โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621579C
999 ด.ญ. อาริษา บัวสอาด โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621977C
1000 ด.ช. เจษฎาภรณ์ แจ่มกระจ่าง โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621580C
1001 ด.ช. ธนัช แซ่คู่ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621978C
1002 ด.ช. ธราเทพ พิมพ์ศรี โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621581C
1003 ด.ช. นิรันดร์ แป้นตระกูล โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621582C
1004 ด.ช. พีรพล ฟักเงิน โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621583C
1005 ด.ช. พีรภัทร มีกัลยา โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621584C
1006 ด.ช. รพีภัทร เส็งเอี่ยม โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621585C
1007 ด.ช. รัฐพงษ์ น้อยหงษ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621586C
1008 ด.ช. วุฒิชัย ชำนาญแก้ว โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621587C
1009 ด.ช. ศุภชัย นกครุฑ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622487C
1010 ด.ช. สุรพัส ทองคำน้อย โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621588C
1011 ด.ช. อธิวัฒน์ สุวรรณลาส โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621589C
1012 ด.ญ. กชกร ทองวิชิต โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622488C
1013 ด.ญ. กิตติยากร ชัยพัฒน์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621590C
1014 ด.ญ. ขวัญใจ วิเศษ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621979C
1015 ด.ญ. เขมจิรา สิงห์ไชย โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621591C
1016 ด.ญ. จิรวรรณ อ่อนนวล โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621592C
1017 ด.ญ. ชนม์นิภา ทับพรม โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621593C
1018 ด.ญ. ชลธิชา อนันทสุข โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621594C
1019 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุขรอด โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621595C
1020 ด.ญ. ธัญวรัตน์ นวลพันธ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621596C
1021 ด.ญ. นภหทัย ประทุมพล โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 622489C
1022 ด.ญ. นฤภร นุ่นเกษร โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621597C
1023 ด.ญ. นิตยา วงษ์ภักดี โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621598C
1024 ด.ญ. ปวีณ์นุช ช่างเรือง โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621599C
1025 ด.ญ. พรพรรณษา รัตน์ทอง โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621600C
1026 ด.ญ. มนัสวี กันงาม โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621601C
1027 ด.ญ. รัชกร โตเกิด โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621980C
1028 ด.ญ. วนิดา เอนก โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621602C
1029 ด.ญ. วรรณิษา จิตรทรัพย์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621603C
1030 ด.ญ. สุปรียา วันทา โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621604C
1031 ด.ญ. อภิชญา กลั่นภักดี โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. 42 นครสวรรค์ 621605C
1032 ด.ช. จิรพัชร เขียวหัน โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621606C
1033 ด.ช. ชนาธิป รกไพร โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621607C
1034 ด.ช. ชิติพัทธพล ก๋าคำ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621608C
1035 ด.ช. พุฒิพงศ์ ตามัย โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621609C
1036 ด.ช. ภูริณัฐ วงค์สุวรรณ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621610C
1037 ด.ช. วรพัทธิ์ เหมาะหมาย โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621611C
1038 ด.ช. สิทธิกร พัธนะชาญชัยกุล โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621612C
1039 ด.ช. เสฏวุฒิ อินทะรังษี โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622490C
1040 ด.ญ. กมลชนก ไชยและ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621613C
1041 ด.ญ. ชลธิชา แซ่ว่าง โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622491C
1042 ด.ญ. ณิชากานต์ คำยันต์ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622492C
1043 ด.ญ. ทิพยาภรณ์ ทับทิมแท้ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622493C
1044 ด.ญ. ปณิตา สัมโพธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622494C
1045 ด.ญ. สุทธิดา แซ่ท้าว โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 621614C
1046 ด.ญ. สุภัสสรา รัตนะ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622495C
1047 ด.ญ. สุภิสรา สินธุ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. 37 น่าน 622496C
1048 ด.ช. กฤษฎา ทาเหล็ก โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 621615C
1049 ด.ช. ณัฐพล ราศรี โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 622497C
1050 ด.ช. นันทนัช คำอ้ายด้วง โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 622498C
1051 ด.ช. พัสกร แก้วโน โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 622499C
1052 ด.ช. วรเมธ ปีนัง โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 621616C
1053 ด.ช. อิทธิกร วงค์แฝด โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 622500C
1054 ด.ญ. กนกนันทน์ มารัด โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 621617C
1055 ด.ญ. กมลพร แพทย์ประสาท โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 621618C
1056 ด.ญ. จิราภา จารัตน์ โรงเรียนนาน้อย สพม. 37 น่าน 622501C
1057 ด.ช. กรณพัฒน์ คนสูง โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622502C
1058 ด.ช. ฉลองราช สุดสม โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622503C
1059 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีบาง โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622504C
1060 ด.ช. ยลโชค คำพาลา โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622505C
1061 ด.ช. สรยุทธ ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622506C
1062 ด.ช. อัครพล มงคล โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622507C
1063 ด.ญ. กัญญาณัฐ อายุยืน โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622508C
1064 ด.ญ. เกศมณี คนอยู่ โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622509C
1065 ด.ญ. ชนัญญา ผาดีอุ่น โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622510C
1066 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ปันทะการ โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622511C
1067 ด.ญ. ปริยาภัทร กันไชย โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622512C
1068 ด.ญ. พรรณิภา มงคล โรงเรียนบ้านหลวง สพม. 37 น่าน 622513C
1069 ด.ช. สุทธิพงศ์ แซ่โซ้ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. 37 น่าน 621619C
1070 ด.ญ. จิราภา วรรณศักดิ์เจริญ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. 37 น่าน 622514C
1071 ด.ญ. ธัญจิรา ฑีฆาวงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. 37 น่าน 621620C
1072 ด.ญ. ปิโยรส แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. 37 น่าน 621621C
1073 ด.ช. จิรวัฒน์ ยาโพธิ์ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622515C
1074 ด.ช. ชัยวัฒน์ ยาวิไชย โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622516C
1075 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ทรายคำ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622517C
1076 ด.ช. ธนพัฒน์ พื้นชมภู โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621622C
1077 ด.ช. ธนากาน ยะตัน โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622518C
1078 ด.ช. ธนาทิพย์ ธรรมศิริ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622519C
1079 ด.ช. พัชรพล บ่อคำ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622520C
1080 ด.ช. ภัทรพงษ์ ทองงาม โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621623C
1081 ด.ช. รพีภัทร สิริมานนท์ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622521C
1082 ด.ช. รักน่าน ปันกิติ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622522C
1083 ด.ช. วรัญชัย วงกองแก้ว โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622523C
1084 ด.ช. อัครวินท์ พรมติ๊บ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622524C
1085 ด.ญ. กมลวรรณ มินทะนา โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622525C
1086 ด.ญ. กรรณิการ์ นันติสม โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621624C
1087 ด.ญ. กันต์ฤทัย สุนทรางกูร โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622526C
1088 ด.ญ. จารุนิภา วิไล โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621625C
1089 ด.ญ. จินดามณี ศรเพชร โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622527C
1090 ด.ญ. จุฑากาญจน์ อินทำ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622528C
1091 ด.ญ. ชมพูนุช พันธุ์ปัญญา โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621981C
1092 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ขันทะนะ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622529C
1093 ด.ญ. ทิตา ไชยวัน โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622530C
1094 ด.ญ. ธนพร คำศรี โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621982C
1095 ด.ญ. ธนิตา นะเอ้ย โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621626C
1096 ด.ญ. ธันยา อินสม โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622531C
1097 ด.ญ. นภิสา กาละวงศ์ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621627C
1098 ด.ญ. บุศรินทร์ จิตรชื่น โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622532C
1099 ด.ญ. รมณียา ผาวังยศ โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622533C
1100 ด.ญ. วรัญญา ใจหมั่น โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621628C
1101 ด.ญ. วรินทร จุ่งประสพมงคล โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 621629C
1102 ด.ญ. ศิรภัสสร กันทะวิชัย โรงเรียนสา สพม. 37 น่าน 622534C
1103 ด.ช. ธนายุ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621630C
1104 ด.ช. สุคลวัฒน์ ขอป้องกลาง โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621631C
1105 ด.ช. สุเมธ จะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621632C
1106 ด.ญ. มินตรา พรมมะเสน โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621633C
1107 ด.ญ. วรรณิกา บุตตะ โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621634C
1108 ด.ญ. อภัสรา บวรรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621635C
1109 ด.ช. จักรภัทร ต้นยง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621636C
1110 ด.ช. ชินดนัย ชัยสวรรค์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 622535C
1111 ด.ช. ตระการ เต็มเกษม โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621637C
1112 ด.ช. พีรทัต สมบูรณ์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621638C
1113 ด.ช. เมธี เพ็งพินิจ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621639C
1114 ด.ช. สิทธิโชค สกุลเอี่ยม โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 622536C
1115 ด.ญ. กมลภัทร สังข์ด่านจาก โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 622537C
1116 ด.ญ. กานดา สีชัยพร โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 622538C
1117 ด.ญ. กิตติพร ครุฑกูล โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621640C
1118 ด.ญ. ธัญสุดา ภาโนมัย โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621641C
1119 ด.ญ. เบญจวรรณ แพทย์เมืองจันทร์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621983C
1120 ด.ญ. ปิยดา ดีสวัสดิ์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621642C
1121 ด.ญ. พรชิตา จอมทอง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621643C
1122 ด.ญ. พิมพิกา โคตรอินทร์ขาว โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621984C
1123 ด.ญ. เพชรนัดดา กรีรัมย์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621644C
1124 ด.ญ. เพชรลัดดา ศรีโพธิ์โต โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 622539C
1125 ด.ญ. มนัสพร นะรารัมย์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621645C
1126 ด.ญ. วรดา ฉันทกรสกุล โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621646C
1127 ด.ญ. สมญารัตน์ นามวิชัย โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 621647C
1128 ด.ช. ชุติพนธ์ ธิณรงค์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621648C
1129 ด.ช. ธนกฤต อ่อนศรี โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621649C
1130 ด.ช. นิวัฒน์ ขาวท่ง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621650C
1131 ด.ช. พงศธร วงศาวิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621985C
1132 ด.ช. ศราวุฒิ คอนรัมย์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621986C
1133 ด.ญ. กนกวรรณ เนตรสูงเนิน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621987C
1134 ด.ญ. จันทิมา สายสุวรรณ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621988C
1135 ด.ญ. ดวงวรรณฤดี รุจิกลิ่น โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621989C
1136 ด.ญ. นิณณา วารินกุฎ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621651C
1137 ด.ญ. พิมพ์ชนก สมร โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621652C
1138 ด.ญ. ภัทรดา มอบหมาย โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621990C
1139 ด.ญ. มนฤดี ศรีพร โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621653C
1140 ด.ญ. วันนิสา ฉิมโพธิ์กลาง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621654C
1141 ด.ญ. วิภาวดี พิมายกลาง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621991C
1142 ด.ญ. ศลิตา วุฒิวงค์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621655C
1143 ด.ญ. สิริกร สิงห์วงค์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 622540C
1144 ด.ญ. สุธาธินี สุไตทอน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 621656C
1145 ด.ญ. อริยา มณีการ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 622541C
1146 ด.ช. นพดล อ้อนสุดใจ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622542C
1147 ด.ญ. จิดาภา เชาว์ดี โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622543C
1148 ด.ญ. ณัฐชานันท์ จันทร์ศรี โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 621657C
1149 ด.ญ. ธนัชชา สักสงค์ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622544C
1150 ด.ญ. ธนิดา ใจกลาง โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 621658C
1151 ด.ญ. นารีรัตน์ พลชัย โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622545C
1152 ด.ญ. รัฐธิดา บัวศรี โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622546C
1153 ด.ญ. สุดารัตน์ คงเงิน โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 622547C
1154 ด.ช. กฤษณะ ชะมะที โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622548C
1155 ด.ช. กิตติธร ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622549C
1156 ด.ช. คารม บัวชุม โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622550C
1157 ด.ช. ธนพล ถาจันสี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622551C
1158 ด.ช. นวมน ภักดีสี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622552C
1159 ด.ช. ปาณเมธ ยี่จอหอ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622553C
1160 ด.ช. ปุญญพัฒน์ แสงปัดสา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622554C
1161 ด.ช. พชระ บางยี่ขัน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622555C
1162 ด.ช. รพีภัทร ฤกษ์โหรา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622556C
1163 ด.ช. อติกานต์ แสงชา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622557C
1164 ด.ช. อรรถพล สี้เห็มทอง โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622558C
1165 ด.ช. อินทรพงษ์ กงทอง โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622559C
1166 ด.ญ. กชนิภา แวงวรรณ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622560C
1167 ด.ญ. กฤษณา ธงชัย โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622561C
1168 ด.ญ. กัญจนพร ดรอิศวร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622562C
1169 ด.ญ. กัลยาวดี เข็มพิลา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622563C
1170 ด.ญ. เขมิกา จันทร์นามอม โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622564C
1171 ด.ญ. จรรยา กลิ่นชั้น โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622565C
1172 ด.ญ. จารุวรรณ ถาอ่อนสี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622566C
1173 ด.ญ. จุฑามณี ดวงทุ่งสา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622567C
1174 ด.ญ. เพ็ญสุดา บุญหล้า โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622568C
1175 ด.ญ. รัตวัลย์ กองฮามศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622569C
1176 ด.ญ. วารุณี ศรีษะโคตร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622570C
1177 ด.ญ. สิรินฐิฌา ชิงหล้า โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622571C
1178 ด.ญ. สุพัตรา ฟูคำ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 622572C
1179 ด.ช. กฤษฎา ภักเกลี้ยง โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622573C
1180 ด.ช. ภานุวิชญ์ งามเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622574C
1181 ด.ช. ภูมินทร์ เทียมทะนงค์ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622575C
1182 ด.ช. วรชน คำพันธ์ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622576C
1183 ด.ช. สุริยะ เขียนค้างพูล โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622577C
1184 ด.ญ. เกดศรา ไชยรัตน์ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622578C
1185 ด.ญ. เจนจิรา ยอดผล โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622579C
1186 ด.ญ. ปรียานุช โมกศิริ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 622580C
1187 ด.ญ. ชมัยภรณ์ ไชยางา โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. 34 แม่ฮ่องสอน 622581C
1188 ด.ญ. สุพรรณิกา เมธาวงศ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. 34 แม่ฮ่องสอน 622582C
1189 ด.ญ. อุรัสยา ดาวเรือง โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. 34 แม่ฮ่องสอน 622583C
1190 ด.ช. ณัฐนนท์ ภูมิชัย โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. 18 ระยอง 621992C
1191 ด.ช. ธนกร ดวงมาลา โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. 18 ระยอง 621993C
1192 ด.ช. พงศ์ศักดิ์ พิศนอก โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. 18 ระยอง 621994C
1193 ด.ช. ธัญธร เจียมสงวน โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 622584C
1194 ด.ช. จิรวัฒน์ กาศกระโทก โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621659C
1195 ด.ช. ณรงค์เดช งามพร้อม โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621660C
1196 ด.ช. ณัฐวุฒิ ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621661C
1197 ด.ช. นฤเบศ ทองสง่า โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621662C
1198 ด.ช. นันทกร วิถี โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621663C
1199 ด.ช. พีรพัฒน์ การอินทร์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621664C
1200 ด.ช. พีระพัฒน์ ดวงประทีป โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622585C
1201 ด.ช. มนตรี นันทะทอง โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622586C
1202 ด.ช. ศราวิน วิทยา โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621665C
1203 ด.ช. สัจจา วิถี โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621666C
1204 ด.ช. อชรายุ อัมระนันท์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621667C
1205 ด.ช. อดิเทพ คูณแสน โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621668C
1206 ด.ช. เอกบุรุษ พานทอง โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621669C
1207 ด.ญ. กนกวรรณ ประคองศิล โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622587C
1208 ด.ญ. กันฐิมา จั่นทองแท้สกุล โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621670C
1209 ด.ญ. ชลธิชา อินทร์พรหม โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621671C
1210 ด.ญ. ฐดาวรรณ ขันนางรัมย์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621672C
1211 ด.ญ. ณิชาดา สินเจริญ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622588C
1212 ด.ญ. นิธิพร ลานนท์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621673C
1213 ด.ญ. ปวิตรา กรอบพุดซา โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621674C
1214 ด.ญ. ปาลินี คงสอน โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621675C
1215 ด.ญ. พนิดา วงษ์สิริ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621676C
1216 ด.ญ. พรรณอร จำปีกลาง โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622589C
1217 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ศรีษะโหน่ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621677C
1218 ด.ญ. วราภรณ์ เพชรแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622590C
1219 ด.ญ. สลิลทิพย์ อิ่มขำ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622591C
1220 ด.ญ. สุทัตตา เงินทนงค์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621678C
1221 ด.ญ. สุวินิภา เสนาคำ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621679C
1222 ด.ญ. อนัญญา บังพิมาย โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621680C
1223 ด.ญ. อพิญญา ผาบหนูดำ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621681C
1224 ด.ญ. อัญชลี จุไทย โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 622592C
1225 ด.ญ. เอมมิกา มาตรวิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 621682C
1226 ด.ช. จักรพันธ์ เทศสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622593C
1227 ด.ช. ธงชัย แท่งทอง โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622594C
1228 ด.ช. ปิยะวัฒน์ พันเถื่อน โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 621683C
1229 ด.ช. อนุรัตต์ ทศพร โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622595C
1230 ด.ช. อภิสิทธิ์ โพธิ์หา โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622596C
1231 ด.ญ. กมล อินทภู โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622597C
1232 ด.ญ. จิราภรณ์ (ไม่มีนามสกุล) โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622598C
1233 ด.ญ. ณัฐมน ขำวิจิตร โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622599C
1234 ด.ญ. ปภัสสร ดีรักษา โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622600C
1235 ด.ญ. วิชญาดา กระจ่างจิต โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622601C
1236 ด.ญ. ศศิกราน์ มะโนคำ โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 621684C
1237 ด.ญ. อภิญญา พินิจ โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 621685C
1238 ด.ญ. อัยรฎา บุญชิต โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622602C
1239 ด.ญ. อุมากร ผลโตษะ โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 622603C
1240 ด.ช. กฤษนันท์ คำจันทร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622604C
1241 ด.ช. เจษฎา ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 621686C
1242 ด.ช. ภาคภูมิ ใจจืด โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622605C
1243 ด.ญ. ณัฐกาญจณ์ วงค์ก๋องคำ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622606C
1244 ด.ญ. นภสร ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622607C
1245 ด.ญ. รุ้งนภา คำเครือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622608C
1246 ด.ญ. ศรัญญา เต๋จ๊ะ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622609C
1247 ด.ญ. อัมพิกา แก้วสุภา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622610C
1248 ด.ช. ดนุพร เตชะวงศ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622611C
1249 ด.ช. ธนพัฒน์ ขัดสม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622612C
1250 ด.ญ. ปนัดดา เปี่ยมฤทธิ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 621687C
1251 ด.ญ. พัชรินทร์ พ่อหลวง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622613C
1252 ด.ญ. วรัญญา ปัญญา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622614C
1253 ด.ญ. สิริกัญญา หม้อศรีใจ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 621688C
1254 ด.ญ. สุรภา แลใจ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. 35 ลำปาง 622615C
1255 ด.ช. เกษม สกุลเกริกไกร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621689C
1256 ด.ช. โกวิทย์ รักคีรีกำเนิดสกุล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621690C
1257 ด.ช. ไกรวิน แม่ลานกตัญญู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621691C
1258 ด.ช. คุณากรณ์ ธารสุขประสาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621692C
1259 ด.ช. จิรายุทธ ครองฤทัยชีวี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621693C
1260 ด.ช. ฉัตรชัย กรรมาภรณ์กุล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621694C
1261 ด.ช. ชนวีร์ วีรวิทยากุล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621695C
1262 ด.ช. ชาติชัย คีรีเสถียรทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621696C
1263 ด.ช. ญาณากร การงานเจริญดี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621697C
1264 ด.ช. ธวัชชัย ศุภกรไมตรีกุล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621698C
1265 ด.ช. นที ไพรพจนา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621699C
1266 ด.ช. นรภัทร พรตรีเนตร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621700C
1267 ด.ช. นราวิชญ์ ธารสุขสนธิ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621701C
1268 ด.ช. บุญชัย ธารสุขคำนึง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621702C
1269 ด.ช. บุริศร์ ชอบหัตถการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621703C
1270 ด.ช. ปวริศ ศักดิ์สิงหล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622616C
1271 ด.ช. ปิติภัทร บงกชงามยิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621704C
1272 ด.ช. พงษ์ชัย ชนะจิตทองง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621705C
1273 ด.ช. พีรณัฐ แก้วทวีโชค โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621706C
1274 ด.ช. ภูชนา ครองฤทัยชีวี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621707C
1275 ด.ช. ภูวนาท ห้วยรินนุสรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621708C
1276 ด.ช. ยงยุทธ์ ชาญไอยรา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621709C
1277 ด.ช. วรรธนะ สวัสดิ์เริ่มใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621710C
1278 ด.ช. วรวิช ส่งเสริมพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621711C
1279 ด.ช. วัชรพล เวียงจอมธรรม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621712C
1280 ด.ช. ศรัณย์ แสงทองรัศมี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621713C
1281 ด.ช. ศุภณัฐ สราญพัฒนาคีรี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621714C
1282 ด.ช. สถิตคุณ น้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621715C
1283 ด.ช. สรวิชญ์ แววทราย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622617C
1284 ด.ช. สวิตต์ เจริญอายุวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621716C
1285 ด.ช. สิทธิศักดิ์ เวียงแสนช้าง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621717C
1286 ด.ช. สุรชัย สราญบรรพต โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621718C
1287 ด.ช. อภิรักษ์ ธารสุขนิเวศน์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621719C
1288 ด.ญ. กนกพร กวางสถิต โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621720C
1289 ด.ญ. กัญญพัชร สวัสดิ์โรคา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622618C
1290 ด.ญ. กัญญาณัฐ พนาสุขสันต์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622619C
1291 ด.ญ. เกตนิกา ประกอบวุฒิกุล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621721C
1292 ด.ญ. จรรยพร ทะนุภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621722C
1293 ด.ญ. จันทร์ฉาย ปรางค์ทวี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621723C
1294 ด.ญ. จิตตา นาทรายกณิการ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621724C
1295 ด.ญ. จิรัชญา สิงห์สาละวินไพร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621725C
1296 ด.ญ. เจนจิรา ห้วยกาเหว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621726C
1297 ด.ญ. ชฏาพร วนาวิลาวัณย์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621727C
1298 ด.ญ. ชมพูนุช เมธีล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621728C
1299 ด.ญ. ชินกร ไพรบุญเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622620C
1300 ด.ญ. ชุติมน วันเจริญใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621729C
1301 ด.ญ. ฐานิกา ไพรก่องาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621730C
1302 ด.ญ. ฐิดาพร ขยันกิจอำไพร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621731C
1303 ด.ญ. ฐิติพร เวียงนาคา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621732C
1304 ด.ญ. ณัชชา เวียงกวี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621733C
1305 ด.ญ. ณัฏฐนิช แก่กู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621734C
1306 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ คีรีวิพาท โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621735C
1307 ด.ญ. ดวงธิดา ดวงติ๊บ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621736C
1308 ด.ญ. ทักษพร ทะเลสิงขร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621737C
1309 ด.ญ. ทักษพร ปลอดรุชา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621738C
1310 ด.ญ. เทินสิริ ฮึกเหิมชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621739C
1311 ด.ญ. ธัญชนก ก่อเกื้อตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621740C
1312 ด.ญ. ธัญพร มานะปฏิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621741C
1313 ด.ญ. ธัญพิชชา ธารสุขสังวร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621742C
1314 ด.ญ. ธันยา โศจิอรุณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621743C
1315 ด.ญ. นภสร อัศวินภูเขา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621744C
1316 ด.ญ. นันทิตา ขจรเดชวนา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621745C
1317 ด.ญ. นิชาภา เอื้ออารีไมตรีไพร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621746C
1318 ด.ญ. นิญาดา วงศ์ธรรมไพรดี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621747C
1319 ด.ญ. นิตยา อาญาสุจิต โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621748C
1320 ด.ญ. นิภาธร นาทรายสมาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621749C
1321 ด.ญ. บัวบูชา กุลสัมพันธ์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621750C
1322 ด.ญ. บุรพร รุ้งโอบดอย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622621C
1323 ด.ญ. ปณาลี ปู่นุ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621751C
1324 ด.ญ. ปภัสสร อริยะรักษา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621752C
1325 ด.ญ. ปัณฑิตา สุขเงินนอน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621753C
1326 ด.ญ. ปาจรีย์ ธารสุขประชา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621754C
1327 ด.ญ. ปานชนก ชัยชาติตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621755C
1328 ด.ญ. ปานระพี สมใจปรารถนา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621756C
1329 ด.ญ. ปาลิตา วนาชุ่มโชค โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621757C
1330 ด.ญ. ปิณฑิรา ชายกวินภพ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621758C
1331 ด.ญ. พรสุดา ลีลาพญาไพร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621759C
1332 ด.ญ. พัชนี ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621760C
1333 ด.ญ. พัชราภรณ์ ชัยธีรธรรม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621761C
1334 ด.ญ. พิมพ์ใจ กิจสุรุะมงคล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621762C
1335 ด.ญ. พิมพ์ชนก ขอบเชตแดนชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621763C
1336 ด.ญ. พิมพ์พิศา ฤทธิ์นาคา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621764C
1337 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เลิศศศิธร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621765C
1338 ด.ญ. พิมพ์วรีย์ ธารสุขสมาน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621766C
1339 ด.ญ. พิมพิศา บวรวัฒนวุฒิ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621767C
1340 ด.ญ. พุทธรัตน์ แววรักษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621768C
1341 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ศิริกรพนา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621769C
1342 ด.ญ. ฟ้าใส ประสิทธิ์แสงทอง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621770C
1343 ด.ญ. ภัคนันท์ สัมพันธ์ดียิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621771C
1344 ด.ญ. มณฑิตา แดงอรทัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621772C
1345 ด.ญ. มณีมณฑ์ โตทับทอง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621773C
1346 ด.ญ. มทินา ศรีวนารักคีรี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621774C
1347 ด.ญ. ยาดา นาทรายกณิการ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621775C
1348 ด.ญ. รศนา นิมิตชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621776C
1349 ด.ญ. เรณุมาศ วนการสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621777C
1350 ด.ญ. ลักษิกา จิตใจเมตตา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621778C
1351 ด.ญ. ลักษิกา เผ่าเสรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621779C
1352 ด.ญ. วนาลัย กวีกัมปนาท โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621780C
1353 ด.ญ. วรรณพร โล่งสว่างวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621781C
1354 ด.ญ. วราภรณ์ นาทรายเฉลิม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621782C
1355 ด.ญ. วัชรี ไพรสราญเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621783C
1356 ด.ญ. วารินทร์ ประทินผกามาศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621784C
1357 ด.ญ. วารี วนาวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621785C
1358 ด.ญ. ศรัญรัตน์ ก่อเกื้อตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621786C
1359 ด.ญ. ศันสนีย์ ธารสุขนิมิตร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621787C
1360 ด.ญ. ศิริพร รุ่งแจ้งสกุลไพร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621788C
1361 ด.ญ. สมฤดี สีขาวผ่องนวล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621789C
1362 ด.ญ. สริตา ขจรดวงมาก โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621790C
1363 ด.ญ. สายน้ำผึ้ง นาทรายกวิน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621791C
1364 ด.ญ. สาวิตรี ธาดาเสาวดี โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621792C
1365 ด.ญ. สาวิตรี พนาวิงวอน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621793C
1366 ด.ญ. สิริธัญญา มิตรชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621794C
1367 ด.ญ. สุภาภรณ์ จรัสอมรนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621795C
1368 ด.ญ. สุรารักษ์ ปู่เงิน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621796C
1369 ด.ญ. อรทัย พิลาศชวนพิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621797C
1370 ด.ญ. อรัญญา กิตติศรีกิจจา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621798C
1371 ด.ญ. อลิณ ภูสวัสดิ์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621799C
1372 ด.ญ. อัญธิพร สุดสอยดาว โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621800C
1373 ด.ญ. อาริสา แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621801C
1374 นางสาว แบล๊ะฉิ พรานสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621802C
1375 นางสาว วนิดา ไม่ทราบ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 622622C
1376 นาย ธนากร จิตใจกุศล โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621803C
1377 นาย ธีรเจต ธนพาติพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 621804C
1378 ด.ช. ชัชชัย ปุ๊ดแค โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621805C
1379 ด.ช. ชาญวิทย์ เทพาชมภู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622623C
1380 ด.ช. ภัทรพล หว่านทอง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622624C
1381 ด.ช. ภานุวัชร์ คำภิระ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622625C
1382 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ผึ้งผลพรึก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621806C
1383 ด.ช. วรากร เพียรรักษ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622626C
1384 ด.ช. วันเฉลิม จันทร์ดี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621807C
1385 ด.ญ. กนิษฐา วิจารณ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622627C
1386 ด.ญ. กัลยา คำชิต โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621808C
1387 ด.ญ. ชนาภัทร อินปุ๊ด โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621809C
1388 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ กันทะวี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622628C
1389 ด.ญ. ณัฐณิชา นพวัติ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622629C
1390 ด.ญ. พรนภา จินะกะ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 621810C
1391 ด.ญ. วลัยพร ดีงุ้น โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622630C
1392 ด.ญ. อรอุรา ขัดผาบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 35 ลำพูน 622631C
1393 ด.ช. เบ็นจามิน วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. 35 ลำพูน 622632C
1394 ด.ญ. กฤติยาภรณ์ กันยะดอย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. 35 ลำพูน 622633C
1395 ด.ญ. สุชาดา โปธาคำ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. 35 ลำพูน 622634C
1396 ด.ช. ธงชัย รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622635C
1397 ด.ช. ธนัญชัย วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622636C
1398 ด.ช. ธนากร ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621811C
1399 ด.ช. ปฏิมากร แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621812C
1400 ด.ช. ปธานิน ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621813C
1401 ด.ช. ปฤษฎี ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621814C
1402 ด.ช. ปิยะรัตน์ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621815C
1403 ด.ช. พิชิต ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621816C
1404 ด.ช. เพ็ญเพชร ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621817C
1405 ด.ช. ภานุพงศ์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621818C
1406 ด.ช. ภานุวัฒน์ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622637C
1407 ด.ช. วิริทธินันท์ ทิวะสิงห์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622638C
1408 ด.ช. วิวัฒน์ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621819C
1409 ด.ช. ศักรินทร์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621820C
1410 ด.ช. ศุภกร อุตมะ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622639C
1411 ด.ช. สุรพงษ์ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621821C
1412 ด.ช. เสฎฐวุฒิ โยธะกา โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622640C
1413 ด.ช. อนาวิล ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621822C
1414 ด.ญ. จารีวัตน์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622641C
1415 ด.ญ. ญาณิศา วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622642C
1416 ด.ญ. ญาดา ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621823C
1417 ด.ญ. ทิฆัมพร วงค์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621824C
1418 ด.ญ. ธัญสุดา ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621825C
1419 ด.ญ. นวลฉัตร ภาธง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621826C
1420 ด.ญ. เนตรนภา ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621827C
1421 ด.ญ. เบ็ญจวรรณ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621828C
1422 ด.ญ. ปนัดดา ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621829C
1423 ด.ญ. ปนัดดา วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621830C
1424 ด.ญ. ปัญญาภรณ์ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621831C
1425 ด.ญ. ปาลิตา วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621832C
1426 ด.ญ. วรัญญา คงโนนกอก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621833C
1427 ด.ญ. สไบทอง ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 622643C
1428 ด.ญ. สรนันท์ วงศ์วาน โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621834C
1429 ด.ญ. สายขวัญ ศรีคำภู โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621835C
1430 ด.ญ. สุชัญญา ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621836C
1431 ด.ญ. สุภาดา อินทร์ไพร โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621837C
1432 ด.ญ. เสาวรรณ์ ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621838C
1433 ด.ญ. อริยา บุญชม โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621839C
1434 ด.ญ. อวัสดา ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 621840C
1435 ด.ช. จักรพงษ์ ศรีเกตุ โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622644C
1436 ด.ช. ทวีโชค นิลทัพ โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622645C
1437 ด.ช. บดินทร์ ชัยแสงการ โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622646C
1438 ด.ช. พีรพัฒน์ พรมพงค์ โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622647C
1439 ด.ช. ศุภกร จิตรพล โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622648C
1440 ด.ช. สมชัย ผงทอง โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 621841C
1441 ด.ช. อรรถพล ขันชาลี โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622649C
1442 ด.ญ. ฐาปาณี ยิ่งได้ชม โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622650C
1443 ด.ญ. บัว แนง โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 621842C
1444 ด.ญ. พรทิพย์ ทาสี โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622651C
1445 ด.ญ. พิชญา ต่อกำลัง โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622652C
1446 ด.ญ. รุ่งทิวา แย้มสุข โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622653C
1447 ด.ญ. สุฑามาศ กระจ่างศรี โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622654C
1448 ด.ญ. อมรรัตน์ ทองซิว โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 622655C
1449 ด.ช. เกียรติศักดิ์ แสงอบ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622656C
1450 ด.ช. ฉัตรชัย น้อยนวล โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 621843C
1451 ด.ช. ณัฐวุฒิ นิ่มนวล โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622657C
1452 ด.ช. นพคุณ สิงห์เงิน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622658C
1453 ด.ช. พรพิพัฒน์ สิงหา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622659C
1454 ด.ช. ภานุพงษ์ คงพัน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 621844C
1455 ด.ช. เรวัตร อินสอน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622660C
1456 ด.ญ. กาญจนา สงสัย โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622661C
1457 ด.ญ. กิตฐิตินันท์ หล่อหลอม โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622662C
1458 ด.ญ. ปิยพัทธ์ สั่งสอน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622663C
1459 ด.ญ. เพชรรัตน์ กระแบกหอม โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622664C
1460 ด.ญ. ลลิตวดี ปานดำ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 621845C
1461 ด.ญ. วันวิสา อินอำพร โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622665C
1462 ด.ญ. สกนธ์วรรณ จันทพิมพ์ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 38 สุโขทัย 622666C
1463 ด.ช. กฤษดา ชาติไทย โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622667C
1464 ด.ช. พงศกร หอมชื่น โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622668C
1465 ด.ช. วชิรวิทย์ ไชยนุรักษ์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622669C
1466 ด.ช. ศุภกิตติ์ จาดศรี โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622670C
1467 ด.ช. สรวิชญ์ นามท้าว โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621846C
1468 ด.ช. อริยพล เปรมวิชัย โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622671C
1469 ด.ญ. กมลลักษณ์ หัตถา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621847C
1470 ด.ญ. กฤติยา ไหมจันทึก โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622672C
1471 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ปาแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621848C
1472 ด.ญ. นงนภัส ตั้งสุวงศ์ไท โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621849C
1473 ด.ญ. นราพร ปักษี โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621850C
1474 ด.ญ. พลอยไพลิน จินดาประทุม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622673C
1475 ด.ญ. รุ่งไพลิน ศรีมนตรี โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621851C
1476 ด.ญ. ศศิวิมล คำม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 622674C
1477 ด.ญ. อัณศยา เกตุสำอางค์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 621852C
1478 ด.ช. เกียรติศักดิ์ นิลเอื้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622675C
1479 ด.ช. ณัฐพล คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621853C
1480 ด.ช. ทิวัตถ์ เพ็ชรนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621854C
1481 ด.ช. ธีระเทพ นาคอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621855C
1482 ด.ช. ปวริศ วิชัยดิษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622676C
1483 ด.ช. พศุตม์ บุญคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622677C
1484 ด.ช. ภูวดล กฐินทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621856C
1485 ด.ช. สาโรจน์ ทองปาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621857C
1486 ด.ช. อนุวัฒน์ เชนแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622678C
1487 ด.ช. อานนท์ ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621858C
1488 ด.ญ. กัญญารัตน์ จันทร์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621859C
1489 ด.ญ. จันทร์ทิมา เรืองยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622679C
1490 ด.ญ. จิราภัทร หีตยิ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621860C
1491 ด.ญ. จิราวรรณ สิญกัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621861C
1492 ด.ญ. ชลิสา ไชยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622680C
1493 ด.ญ. ญาณิศา บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622681C
1494 ด.ญ. ณัฏฐ์กฤตา ชอบทำกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622682C
1495 ด.ญ. ณัฐธิดา ชุมทิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622683C
1496 ด.ญ. ณัฐธิดา สิทธิฉายา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621862C
1497 ด.ญ. ณิชารีย์ รุ่งแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621863C
1498 ด.ญ. ทิชาภรณ์ ปานแป้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621864C
1499 ด.ญ. นันท์นภัส โยธาคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622684C
1500 ด.ญ. นันทภัทร สมัยปาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622685C
1501 ด.ญ. นิรมล หาญทะเล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621865C
1502 ด.ญ. ปิยนุช ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621866C
1503 ด.ญ. พลอยนภัส เขียมวัชระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621867C
1504 ด.ญ. ภัทรนันท์ อัมพวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622686C
1505 ด.ญ. ภีลดา ช่างเหล็ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621868C
1506 ด.ญ. มนัสนันท์ สว่างแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621869C
1507 ด.ญ. วราภรณ์ เพชรคุต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621870C
1508 ด.ญ. ศรัญยา จีนหีต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622687C
1509 ด.ญ. สิริวิมล แจ้งสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622688C
1510 ด.ญ. สุนิษา ศรีสันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621995C
1511 ด.ญ. สุพิชชา โพธิ์เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621871C
1512 ด.ญ. สุวัจนี คำแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622689C
1513 ด.ญ. อรวรรณ เป้าอินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 622690C
1514 ด.ญ. อังสุมาลิน สว่างแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สพม. 11 สุราษฎร์ธานี 621872C
1515 ด.ช. วรพล จำปางาม โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621873C
1516 ด.ญ. บุญนภา ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 621874C
1517 ด.ญ. ปริชญา วรรณเนตร โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 622691C
1518 ด.ญ. วรรวิภา ใจปัญญา โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 622692C
1519 ด.ช. กิตติพันธ์ สาลี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622693C
1520 ด.ช. คณิน แสงทอง โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 621875C
1521 ด.ช. ณัฐพล ขาวสะอาด โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622694C
1522 ด.ช. นวพล บุญมณี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622695C
1523 ด.ช. บดินทร์ ยามดี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622696C
1524 ด.ช. วรภัทร อุ่นจันทร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622697C
1525 ด.ช. อชิรวิทย์ ศรีโยธะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622698C
1526 ด.ช. อนาวิล ปิงจุลัด โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622699C
1527 ด.ช. อนุชา หงษ์ทวี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622700C
1528 ด.ญ. จันจิรา พระสว่าง โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622701C
1529 ด.ญ. จิตรลดา ศิลวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622702C
1530 ด.ญ. ชนิดาภา สืบยิ้ม โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622703C
1531 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ดีรอบ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622704C
1532 ด.ญ. ณีรนุช พรหมบุตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622705C
1533 ด.ญ. วิภัสรา สุภาษี โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622706C
1534 ด.ญ. สุพัฒตรา สันติภาพจันทรา โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. 33 สุรินทร์ 622707C
1535 ด.ช. กันสัก หลุจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621876C
1536 ด.ช. ณรงฤทธิ์ ชมชื่นดี โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 622708C
1537 ด.ช. ณัฐวุฒิ ชาแก้ว โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621877C
1538 ด.ช. เทวัญ คุณวิเศษ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621878C
1539 ด.ช. ธนากูล สุนทรภักดี โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621879C
1540 ด.ช. ธนาธิป ใยนนท์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621880C
1541 ด.ช. บุลากร บุญคง โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621881C
1542 ด.ช. ปฏิมากร สังสัญชาติ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621882C
1543 ด.ช. ปรวรรตน์ เนื้อขาว โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621883C
1544 ด.ช. พรชัย พรมมานอก โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621884C
1545 ด.ช. สหภาพ ทองจันทร์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621885C
1546 ด.ช. สิริชัย สมีแจ้ง โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621886C
1547 ด.ช. อติสรณ์ อนุสนธ์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621887C
1548 ด.ญ. กนกวรรณ ต้นงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621888C
1549 ด.ญ. ขวัญกมล นามภิไชย โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 622709C
1550 ด.ญ. จุฑารัตน์ พลทา โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621889C
1551 ด.ญ. จุธารทิพย์ รามศรี โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621890C
1552 ด.ญ. ทิพย์กัลยา สมบัติ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621891C
1553 ด.ญ. พรนิภา โพธิ์ศรี โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621892C
1554 ด.ญ. พิชามญช์ นัยเนตร โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621893C
1555 ด.ญ. วิจิตรา บุญเยี่ยม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621894C
1556 ด.ญ. สิริยากร ศรีสมุด โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 622710C
1557 ด.ญ. อันดา อักษร โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สพม. 33 สุรินทร์ 621895C
1558 ด.ช. ณัฐวุุฒิ สุขสกล โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621896C
1559 ด.ช. ธิติสรร พรมอุก โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621897C
1560 ด.ช. โสภณ ยุยรัมย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621898C
1561 ด.ช. เอกสิทธิ์ พิมลัย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621899C
1562 ด.ญ. จงรัก ยิ่งเชี่ยว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621900C
1563 ด.ญ. ฐิตาภา สามยอด โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621901C
1564 ด.ญ. ณิชกมล ศรีพรม โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621902C
1565 ด.ญ. ปิยะวรรณ ศรีจันทร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 622711C
1566 ด.ญ. พัชรี วิเศษชาติ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621903C
1567 ด.ญ. พิมพ์ธิตา สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621904C
1568 ด.ญ. พิมพ์ปิญา แรงหาญ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621905C
1569 ด.ญ. มยุรี ศรีภักดิ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621906C
1570 ด.ญ. วริศรีย์ เกษมสุข โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 622712C
1571 ด.ญ. วิลาสินี มั่นยืน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 622713C
1572 ด.ญ. สุภัทรสร กระแสเทพ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. 33 สุรินทร์ 621907C
1573 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุมาลุย์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622714C
1574 ด.ช. นันทิวัฒน์ เหมะ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621908C
1575 ด.ญ. กนกวรรณ ธุระพะ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621909C
1576 ด.ญ. ชลนิภา แก้วชาลี โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621910C
1577 ด.ญ. ณัฐพร ประกังเว โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622715C
1578 ด.ญ. ธัญญรัตน์ โพธิบุตร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621911C
1579 ด.ญ. ปาริฉัตต์ คำลังกา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622716C
1580 ด.ญ. ไปรยา ชิณศรี โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622717C
1581 ด.ญ. พลอยรัมภรณ์ ทุมชะ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622718C
1582 ด.ญ. พัชรินทร์ สายซื่อ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622719C
1583 ด.ญ. พิรยา เขขะจร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621912C
1584 ด.ญ. สนันธร สอนพัลละ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622720C
1585 ด.ญ. สิรินทรา อยู่สุข โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621913C
1586 ด.ญ. สิริมน รามศิริ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622721C
1587 ด.ญ. สุดารัตน์ คำล้าน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621914C
1588 ด.ญ. สุดารัตน์ ทรงหอม โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622722C
1589 ด.ญ. สุพิชชา ประหา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622723C
1590 ด.ญ. อมลวรรณ แก้วสิมมา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 622724C
1591 ด.ญ. อาณัญชา ทากุดเรือ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621915C
1592 ด.ญ. อินทิรา แสนเสร็จ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. 19 หนองบัวลำภู 621916C
1593 ด.ช. ณัฐพล พงษ์อารีย์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 622725C
1594 ด.ช. ภานุวัฒน์ วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 622726C
1595 ด.ช. วัชรพล ศรีเดช โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 622727C
1596 ด.ช. อภิรักษ์ ทองไสล โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 621917C
1597 ด.ญ. กิตติมา ประอาง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 622728C
1598 ด.ญ. ดาริกา มัควา โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 621918C
1599 ด.ช. ปฏิภาณ หมทอง โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. 29 อุบลราชธานี 622729C
1600 ด.ญ. วนิดา แก้วกาฬ โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. 29 อุบลราชธานี 622730C
1601 ด.ญ. ศศิวรรณ สายอุสาห์ โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. 29 อุบลราชธานี 622731C
ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมด

หากตรวจสอบรายชื่อแล้ว นักเรียนมีรายชื่อตามประกาศ
กรุณายืนยันสิทธิ์รับทุนผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ทันที

ยืนยันรับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการยืนยันรับทุน มีดังนี้ 

1.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินทุนการศึกษา
(ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่านั้น)
***สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันรับทุนไว้ก่อน แล้วค่อยเข้าระบบมาอัพโหลดเอกสารประกอบการยืนยันรับทุนในภายหลังให้ครบถ้วน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
02 301 1148 | 02 301 1124 | 02 301 1094
ในวันและเวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

2019-12-13T09:56:19+00:00 12 ธันวาคม 2019|ข่าวทุนการศึกษา|