นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท) โดยเริ่มรับทุนครั้งแรกเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.1 และสิ้นสุดการรับทุนเมื่อเรียนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ (ม.1 – ม.6) จะได้รับทุนต่อเนื่องทั้งหมดไม่เกิน 12 ภาคเรียน

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะได้เป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์หลังจากยืนยันรับทุนแล้วเท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยืนยันรับทุน มีดังนี้

1. ใบมอบตัวหรือใบเสร็จค่าเทอม ของสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินทุนการศึกษา (ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่านั้น)
3. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม.1 (อนุโลมให้ส่งได้ภายหลังจากเปิดเทอมแล้ว)

***สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันรับทุนไว้ก่อน แล้วค่อยเข้าระบบมาอัพโหลดเอกสารประกอบการยืนยันรับทุนในภายหลังให้ครบถ้วน***

เงินทุนการศึกษาที่จะได้รับ

สำหรับนักเรียนทุนสายสามัญ (ม.1 – ม.6) จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เทอมละ 3,500 บาท (แบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน)
หมายเหตุ : กรณีที่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ และได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. จะได้รับเงินทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์สมทบเพิ่มจากเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน รวมแล้วไม่เกิน 3,500 บาทต่อภาคเรียน เช่น หากผู้ขอทุนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. ภาคเรียนละ 1,500 บาท ผู้ขอทุนจะได้รับทุนยุวพัฒน์ภาคเรียนละ 2,000 บาท

ชี้แจง! การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม
กรณีที่นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (สพฐ.)

ตามที่โครงการทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ได้เปิดรับสมัครให้นักเรียนขอทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ทุนสายสามัญ (ม.1 – ม.6) : ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท) เป็นเวลา 6 ปี โดยเริ่มรับทุนครั้งแรกเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.1 และสิ้นสุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ (ม.1-ม.6) จะได้รับทุนต่อเนื่องทั้งหมดไม่เกิน 12 ภาคเรียน

2. ทุนสายสามัญ (ม.4 – ม.6) : ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท) เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มรับทุนครั้งแรกเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.4 และสิ้นสุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชั้น ม.6 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ (ม.1-ม.6) จะได้รับทุนต่อเนื่องทั้งหมดไม่เกิน 6 ภาคเรียน

3. ทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3) : ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 7,000 บาท (หรือเท่ากับปีละ 14,000 บาท) เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มรับทุนครั้งแรกเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ปวช.1 และสิ้นสุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชั้นปวช.3 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ จะได้รับทุนต่อเนื่องทั้งหมดไม่เกิน 6 ภาคเรียน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ดังนี้

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564
  • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
  • ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน
  • ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำของโรงเรียน
  • สถานศึกษาที่ผู้ขอทุนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาของเอกชนและไม่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หรือสถานศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ผู้ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นอยู่ อาทิ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. / เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษจาก กสศ./ ทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ พบว่า ผู้ขอทุนได้รับทุนอื่นอยู่ จะมีการสอบถามเพื่อให้ยืนยันว่า นักเรียนจะเลือกรับทุนใด และสละสิทธิ์ทุนใด

สำหรับคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่ผู้ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นอยู่ มูลนิธิฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

  1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนได้รับทั้งเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. และทุนเสมอภาคจาก กสศ. ผู้ขอทุนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนยุวพัฒน์
  2. ในกรณีที่ผู้ขอทุนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. แต่ไม่ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. หากผู้ขอทุนได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ผู้ขอทุนมีสิทธิ์ที่จะรับทุนยุวพัฒน์โดยจะได้รับเป็นเงินสมทบเพิ่มจากเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3,500 บาทต่อภาคเรียน เช่น หากผู้ขอทุนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจาก สพฐ. ภาคเรียนละ 1,500 บาท ผู้ขอทุนจะได้รับทุนยุวพัฒน์ภาคเรียนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ :
1. นักเรียนที่ได้รับทั้งเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (สพฐ.) และทุนเสมอภาค (กสศ.) ทั้ง 2 ทุนแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนยุวพัฒน์
2. นักเรียนทุนสายอาชีพ ที่เลือกเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์

หากตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดการรับทุนมูลนิธิยุวพัฒน์แล้ว
นักเรียนมีรายชื่อตามประกาศกรุณา log in
เพื่อเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์และยืนยันว่าต้องการรับทุน

(กรุณายืนยันรับทุนตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
02 301 1124 | 02 301 1093
Line Official Account ID : @OCZ4190L

ในวันและเวลาทำการ 
จันทร์ – วันศุกร์
เวลา
08.00 – 17.00 น.