ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 – ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บาท

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

ที่ คำนําหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด รหัสทุนยุวพัฒน์
1 ด.ช. มานะชัย โบราณบุปผา โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. 13 กระบี่ 630001V
2 ด.ญ. เสาวรัตน์ ทองทิพย์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. 13 กระบี่ 630002V
3 นางสาว ศศิธร เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. 13 กระบี่ 630003V
4 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ศรีบุญยอด โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 630004V
5 ด.ญ. พัชรมัย แสนหมี โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 630005V
6 ด.ญ. วิภา เซียงฉิน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. 8 กาญจนบุรี 630006V
7 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ไชยะมะณี โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ 630007V
8 ด.ช. พานพบ พิมพา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630008V
9 ด.ช. ภาคภูมิ สีดามาต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630009V
10 ด.ช. วรวิทย์ ปรีประเสริฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630010V
11 ด.ช. อธิศ แก้วสีหา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630011V
12 ด.ช. อนุวัฒน์ สิงห์คำ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630012V
13 ด.ช. อัศวิน ไถวเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630013V
14 ด.ญ. ดาฤดี แอ้นบุญมา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630014V
15 ด.ญ. อังคณา เทพจั้ง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630015V
16 นาย ครรชิต ใยงา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630016V
17 นาย ปิติวัฒน์ แดงสี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ 630017V
18 นางสาว จารุมณี ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ 630018V
19 นางสาว นันทชา จันคำนนท์ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ 630019V
20 นางสาว ศุภากรณ์ ไทธะนุ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ 630020V
21 นางสาว อริสรา ขุนเณร โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ 630021V
22 นางสาว กิ่งฟ้า บุญไกรสร โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กาฬสินธุ์ 630280V
23 นางสาว เนตรนพา ขำวงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร 630022V
24 นางสาว จุฬาลักษณ์ อุดมสุข โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร 630023V
25 นาย อภินันท์ ใจสุข โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร 630281V
26 ด.ญ. ชนินาถ กอสัมพันธ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กำแพงเพชร 630024V
27 นางสาว ณัฐชยา ศรียางนอก โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กำแพงเพชร 630025V
28 นาย อิทธิมนต์ กิตเสรีย์ โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. 41 กำแพงเพชร 630026V
29 นาย ธนากร ธรรมมา โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 630027V
30 นาย ปิยวัฒน์ ช่วยพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ขอนแก่น 630028V
31 ด.ช. วีระศักดิ์ เฉพาะคุณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. 17 จันทบุรี 630029V
32 ด.ญ. กรรณิกา วงศ์เย็น โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์) สพม. 17 จันทบุรี 630030V
33 นางสาว จิรนันท์ บุตรสนม โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี 630282V
34 นางสาว นริศรา ทุมบุญมา โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 630031V
35 นาย กฤษณะ ชาญศิริ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ 630032V
36 ด.ช. ธนวัต แซ่เติ๋น โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630033V
37 นางสาว พิชชาภา เพชรคำ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630034V
38 นาย กิตติพัทธ์ คำวิเชียน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630035V
39 นาย พงศ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630036V
40 นาย พิทยา ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630037V
41 นาย พีรายุ แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630038V
42 นาย ศรศิลป์ พรมชัย โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 630039V
43 ด.ญ. ปริญญาภรณ์ สมต๊ะ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 630044V
44 ด.ญ. รุ่งทิวา คำแสน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 630045V
45 นางสาว เกษรา ไชยสถาน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 630046V
46 นาย กฤษดา อู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630047V
47 ด.ญ. ณัฐพร สุขขา โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630048V
48 นางสาว คำแดง หยั่นนะ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630049V
49 นางสาว จันทร์จีรา จองดี โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630050V
50 นางสาว ณัฐธิดา วังแจ่ม โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630051V
51 นางสาว เจิม ปางน้อย โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630052V
52 นางสาว ชนาภา เทพปราถนา โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 630053V
53 ด.ญ. สุตาภัทร ปัญญา โรงเรียนแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 630283V
54 นาย อุดรพันธุ์ มูลต๋า โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 630284V
55 ด.ญ. ภาชินี กล้าณรงค์เชาว์ โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630040V
56 นาย ฉัตรมงคล เจริญธนังลาภ โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630041V
57 นาย ศุภกิตติ์ ชยางกูรศิรินันท์ โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630042V
58 นาย อภิเดช ชนิตเหมตระกูล โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630043V
59 ด.ช. พิชัย ตันกุย โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630054V
60 ด.ญ. กัญญาณัฐ จี๋จ๋อมเมือง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630055V
61 ด.ญ. นวลนภา มังยะสุ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630056V
62 นางสาว พรพิมล ฟ้าเกษมศานต์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630057V
63 นาย เกรียงไกร กระจ่างโชคสุข โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630058V
64 นาย ธีรภัทร์ ตุ้ยตาจม โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630059V
65 นาย พชวัตร์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630060V
66 นาย ศรัณย์ฤทธิ์ ใจเมือง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630061V
67 นาย สมบัติ สุทธนะ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 630062V
68 ด.ญ. แสงจันทร์ ทวีอภิรดีมุกดา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. 34 เชียงใหม่ 630063V
69 ด.ญ. มาชีต๊ะ สาแหล๊ะ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. 34 เชียงใหม่ 630064V
70 นางสาว สิรามล ขวัญนิมิตร โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 630065V
71 ด.ช. จักรกฤษณ์ โออิน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. 13 ตรัง 630066V
72 นางสาว รวิภา แก้วฉาง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. 13 ตรัง 630067V
73 นางสาว รัตนมน ทองรักษ์ โรงเรียนวังวิเศษ สพม. 13 ตรัง 630068V
74 ด.ช. นพศร มณีศรี โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด ตราด 630069V
75 นางสาว นฤมล ผลคุณอุดม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตาก สศศ. ตาก 630070V
76 นางสาว จรรจิรา โชคสุจริตบุญ โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630285V
77 นางสาว บังอร นิศาพรพนม โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630071V
78 นางสาว เสาวลักษณ์ พงศ์พูนภัสสร โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630072V
79 นางสาว อรณี ทะเลรักษา โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630073V
80 นาย ชะลอย ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630074V
81 นาย ธีรพงษ์ อรุณสาละวิน โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 ตาก 630075V
82 ด.ช. นันทชัย วงกันนวน โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต1 ตาก 630076V
83 นางสาว จินตนา แซ่ท่อ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. 38 ตาก 630077V
84 ด.ช. ธัชพล บุญคำ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. 9 นครปฐม 630078V
85 นางสาว พัชรา ผันสำลี โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630286V
86 นางสาว ลลิตา วรรณทอง โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630287V
87 นาย อภิรักษ์ แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630288V
88 ด.ช. มินทะดา กรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 นครพนม 630079V
89 นางสาว พลอยพิชชา เทพณรงค์ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 630289V
90 นาย นนทกร บุพศิริ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 630080V
91 ด.ญ. ปาริชาติ สูบโคกสูง โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 630081V
92 นางสาว นันทิมา แก้วจันทึก โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา 630082V
93 ด.ช. ณัฐวุฒิ กุลลี โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 630083V
94 ด.ช. ธนพล เขียวอุตสา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 630084V
95 ด.ญ. ลัดดาวัลย์ อาศัยพลวง โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 630085V
96 นางสาว สุภัสสร พรมเสนา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. 31 นครราชสีมา 630086V
97 ด.ญ. ปริญา แข่งขัน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. 31 นครราชสีมา 630087V
98 นางสาว นิรชา แกล้วกล้า โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 630088V
99 นางสาว อรรัมภา รักษา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. 31 นครราชสีมา 630089V
100 นางสาว จริญญา ขุมนาค โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630090V
101 นางสาว มานิตา แก้วนก โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630091V
102 นางสาว วราภรณ์ จันทะ โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 630092V
103 ด.ช. ศุภกิตติ์ สงแก้ว โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630093V
104 นาย ธนบดินทร์ เจ้ยแก้ว โรงเรียนเขาพังไกร สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630094V
105 นาย ปริวัฒน์ ผอมจีน โรงเรียนเขาพังไกร สพม. 12 นครศรีธรรมราช 630095V
106 นางสาว ปภัทสรา สิงสุข โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 630290V
107 นาย ทรรศิน เดชบุญ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 630291V
108 ด.ญ. อนงค์รดี แซ่ลื โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 น่าน 630096V
109 นางสาว พลอยพรรณ หล้ารินทร โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 น่าน 630097V
110 นางสาว ป้ายัว แซ่ย่าง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 630292V
111 นาย รพีภัทร โฮนอก โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 630098V
112 นางสาว เนตรนภา ฉิมจารย์ โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 630293V
113 นางสาว กนกพร แสนมี โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 630099V
114 นางสาว จิราภา มีชำนาญ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 630100V
115 ด.ช. ดุษฎี จุฬามณี โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์ 630101V
116 ด.ช. จิรวัฒน์ ดวงผุย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 630102V
117 ด.ช. สิทธิชัย วชิระ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 630103V
118 นาย ตะวัน อิบาว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 630104V
119 นาย เปอะ วชิระ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 630105V
120 ด.ญ. วีรวรรณ ประมงค์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. 10 ประจวบคีรีขันธ์ 630106V
121 ด.ญ. สมฤดี คีรีวัลย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. 10 ประจวบคีรีขันธ์ 630107V
122 ด.ญ. อังคณา สุวรรณเกตุ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. 7 ปราจีนบุรี 630108V
123 ด.ช. ศรานนท์ สุขมังษา โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. อยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 630109V
124 นางสาว ธิศากร หมัดสะอาด โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. อยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 630294V
125 นางสาว ศศิประภา ตันวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 630295V
126 ด.ญ. พัชราพร โมฆะรัตน์ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 630110V
127 นางสาว ชนิษฐา คำมา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. 36 พะเยา 630111V
128 นางสาว รัตนาภรณ์ ธะนะตัน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. 36 พะเยา 630112V
129 ด.ช. ฐิติเมษฐ์ โคกเคียน โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา เขต 1 พังงา 630113V
130 นางสาว สุภัสรา เส้งมี โรงเรียนวัดฝาละมี สพป. พัทลุง เขต 2 พัทลุง 630114V
131 ด.ช. นฤนาท มาลอย โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630116V
132 ด.ช. อนุพงษ์ แป้นแก้ว โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630117V
133 ด.ญ. ปวรรัตน์ ไทยตะขบ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630118V
134 นางสาว สุธิดา สุขจิตร โรงเรียนบ้านน้อย(ปรึกอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 630115V
135 นางสาว กรวรรณ อยู่เพชร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 630119V
136 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เตียงทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 630120V
137 นาย สิรินันท์ ฟักทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 630121V
138 ด.ญ. บงกชกร พลขันธ์ โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 630122V
139 นางสาว ชัญญานุช บุญเชิด โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 630123V
140 ด.ช. พงพัฒน์ บุญเย็น โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 630296V
141 ด.ญ. รัศมีจันทร์ จีนด้วง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 630124V
142 ด.ญ. อรยา เกียรทอง โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 630125V
143 นางสาว วิรันดา กลิ่นแย้ม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. 39 พิษณุโลก 630126V
144 นางสาว สุนิทา ส้มเพชร โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 630127V
145 ด.ช. เด่นพงษ์ ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630128V
146 ด.ญ. สุวิมล จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630129V
147 นาย ภาคภูมิ ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630130V
148 ด.ช. สุที ใหมม่วง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630131V
149 ด.ญ. อรทัย กล้ามสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630132V
150 นางสาว ศศิประภา หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630133V
151 นาย พิพัฒน์ คำภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 630134V
152 นางสาว บุษราคัม กิ่มเทิ้ง โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 630135V
153 นางสาว จีรภา สุขขา โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 630136V
154 ด.ญ. ปฐิมาภรณ์ พันกลั่น โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 630137V
155 ด.ช. อนุภัทร ขันทองสลัก โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 แพร่ 630138V
156 นางสาว ณัฐวดี พาขุนทด โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630139V
157 นางสาว ดารินทร์ แก้วดำ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630140V
158 นาย ธีรเดช ซ้อนปุ๊ด โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 630141V
159 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทรัพย์สีเหล็ก โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630142V
160 ด.ช. นิติภูมิ ประทุมคำ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630143V
161 ด.ญ. วรรณรดา จันทร์เงิน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630144V
162 ด.ญ. วิยะดา ปุราชะทำมัง โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 630297V
163 ด.ช. วสุพล หัดนครอินทร์ โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630145V
164 ด.ญ. ธิญาดา ภูมีเขต โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630146V
165 ด.ญ. เบญจวรรณ์ กรมกระโทก โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630147V
166 นาย พรชัย กวิทาโล โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 630148V
167 นาย เสรีชน เพ็ญพาน โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 630149V
168 ด.ญ. ณฤดี ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 630150V
169 ด.ญ. ปาลิตา รูปเหมาะ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 630151V
170 นาย ภูริณัฐ ถาวรวิภาสขจร โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630152V
171 ด.ญ. กัลยา เณรี โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630153V
172 ด.ญ. มาริษา แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630154V
173 ด.ญ. วรรณิกา ดั่งความดี โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630155V
174 นางสาว ศุจีภรณ์ วงศ์น้อย โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630156V
175 นาย จิรพนธ์ ยอดยิ่งยง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน 630157V
176 ด.ญ. สุภาพร สกุลพรสุข โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. 34 แม่ฮ่องสอน 630298V
177 นางสาว กมลววรณ ฮงทอง โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 630299V
178 นางสาว ปานกนกวรรณ ขุนทอง โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 630158V
179 นาย สุชาติ ศรีอาชวิน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 ยะลา 630159V
180 นางสาว รุ้งนภา ระหาร โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630160V
181 นางสาว รุจิรา โคตะมะ โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630300V
182 นางสาว สุภาภัทร แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด 630301V
183 นาย ธนวัฒน์ โทวดี โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 630161V
184 นาย บวรศักดิ์ มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 630162V
185 ด.ญ. อินทิรา ภาระนะที โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. 27 ร้อยเอ็ด 630163V
186 นางสาว ทิวาพร เพลิงน้อย โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 630164V
187 ด.ช. มนัส ต้นทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. 18 ระยอง 630165V
188 ด.ญ. กวินทรา เก็งแป๊ะ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630166V
189 ด.ญ. รุ่งกานต์ จำรัสสถาพร โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630167V
190 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ ทองนุ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630168V
191 นาย วาปี ทองแต๊ะ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630169V
192 นาย กฤษฎา หอมน้ำคำ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630170V
193 นาย ธีรภัทร อีกจอม โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 630171V
194 ด.ญ. ปรานอม สีฟอง โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 630172V
195 ด.ญ. อนงค์พร นิลละออ โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 630173V
196 นางสาว สุพรรษา นาฉิม โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 630174V
197 นาย ณัฐพงษ์ สีฤทธฺิ์ โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 630175V
198 ด.ญ. กันยารัตน์ ฤทธิ์มังกร โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 630176V
199 ด.ญ. โศจิรัตน์ พรมจารี โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. 5 ลพบุรี 630177V
200 ด.ช. ชัยพงษ์ จันทร์ตรา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 630178V
201 ด.ญ. กฤษญาณี เอี่ยมสอาด โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 630179V
202 ด.ญ. เกศกนก ธัญญเจริญ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 630180V
203 ด.ญ. นพนัน วงษ์ชัย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. 5 ลพบุรี 630181V
204 นางสาว ธนภรณ์ เต็มธนโชติ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630182V
205 นางสาว ประภาพร ยูลึก โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630183V
206 นางสาว วริศรา ตโมไพรี โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630184V
207 นางสาว อมรรัตน์ จรณาภรณ์ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630185V
208 ด.ช. ศุทธิเกียรติ วรรณพรม โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630302V
209 ด.ญ. ชณิษา มาเยอะ โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630303V
210 นาย ชัยชนะ วารินทร์สกุล โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630186V
211 ด.ช. จิรากร ยาง โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630187V
212 ด.ญ. จิราพร แซ่พ่าน โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630188V
213 นางสาว นธิดา รอชา โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630189V
214 นางสาว วรกมล แซ่พ่าน โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 ลำปาง 630304V
215 นาย ณัฐสิทธิ์ สิงคำโล โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 ลำปาง 630190V
216 ด.ญ. นฤมล ลีลาศีลธรรม โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630305V
217 ด.ญ. ประภาพร จันทร์แก้ว โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630191V
218 นางสาว สุวนันท์ ไกรษรรักษ์ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630192V
219 นาย ตรีภพ สกุลบุญญาธิการ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630193V
220 นาย วรวุฒิ แซ่ท่อ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630194V
221 นาย อนันต์ รักบุตร โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 ลำปาง 630195V
222 ด.ญ. เมริษา วงศ์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. 35 ลำปาง 630196V
223 นางสาว พินภา ก้างพะซอ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 ลำพูน 630197V
224 นางสาว สุภาพร จันทร์เข้า โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 ลำพูน 630198V
225 ด.ญ. นิตยา เนตรจันทร์ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 630199V
226 นางสาว ชีวาพร อุตสาพะแล โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 630306V
227 นางสาว ญาณิกา แนชวา โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 ลำพูน 630200V
228 ด.ญ. ภัณฑิรา สารพัน โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630201V
229 นางสาว นรากร ไชยคีนี โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630202V
230 นางสาว ฟ้าใหม่ ทรัพย์มาก โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. เลย เขต 1 เลย 630203V
231 ด.ญ. ไปรยา พิลาชัย โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 เลย 630204V
232 ด.ญ. วริษา บงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 เลย 630205V
233 ด.ญ. สุพัฒตรา ผาระนัตย์ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 เลย 630206V
234 นางสาว ปัทมา พรมลารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 เลย 630207V
235 นาย รัฐภูมิ เที่ยงเดช โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 เลย 630208V
236 นางสาว อาภาพร เวียงคำ โรงเรียนบ้านเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 630307V
237 ด.ญ. จิตสุดา คำเสียง โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630209V
238 ด.ญ. นิดธิตา ทองดี โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630210V
239 ด.ญ. อำนวยพร ศิริสุข โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630211V
240 นางสาว กมลรัตน์ สมทุม โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630212V
241 นางสาว กิติยา อินทร์ไพร โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630213V
242 นางสาว ขวัญจิตร ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630214V
243 นางสาว ขันทอง ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630215V
244 นางสาว เจนจิรา วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630216V
245 นางสาว ชาลิสา ปรือปรัง โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630217V
246 นางสาว ธัญญาภรณ์ ดอนสีจันทร์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630218V
247 นางสาว นันทกานต์ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630219V
248 นางสาว มิ่งกมล พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630220V
249 นางสาว ลักขณา ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630221V
250 นางสาว สายทิพย์ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630222V
251 นางสาว อัมรา เทียมจิต โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630223V
252 นาย ขจรศักดิ์ ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630224V
253 นาย จรูญศักดิ์ ราชบัวน้อย โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630225V
254 นาย ทรงพล ศรีชูยงค์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630308V
255 นาย ธนากร สละ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630226V
256 นาย ธนาวุฒิ ปรือปรัก โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630227V
257 นาย ศุภกร สุดสังห์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630228V
258 นาย สุทธิพงษ์ พุ่มรักษา โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 630229V
259 ด.ญ. ธิดารัตน์ อินนอก โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 630230V
260 ด.ญ. พิชชาทร วงค์วิวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 630231V
261 ด.ช. วิษณุ แย้มขะมัง โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 สงขลา 630232V
262 ด.ช. นัดฐพงษ์ ทองขวัญ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. 16 สงขลา 630233V
263 ด.ช. อัมรินทร์ สะศรี โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. 16 สงขลา 630234V
264 ด.ช. ณัฐวุธ คล้ายทองคำ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 630235V
265 ด.ญ. ภัสสร ใบณะพฤติ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 630236V
266 ด.ญ. สุพรรษา สังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 630237V
267 นางสาว จันทร์ชนา คงชาตรี โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 630238V
268 นาย อภิศักดิ์ คลองน้อย โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 630309V
269 นาย พนัทชัย โชติสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 630239V
270 ด.ญ. สุทัตตา ผลจันทร์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. 10 สมุทรสาคร 630310V
271 นาย ปฐพร ตันติทิวากร โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. 10 สมุทรสาคร 630240V
272 ด.ญ. จิราวรรณ บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว สพม. 7 สระแก้ว 630241V
273 นาย กำพล จันวาน โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 สระแก้ว 630242V
274 ด.ช. ภูวเนตร บุญแย้มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี สิงห์บุรี 630243V
275 ด.ช. วัชรพงศ์ วาดเอ้ยวงศ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38 สุโขทัย 630311V
276 ด.ญ. ณัฐกานต์ เนียนเฮียน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38 สุโขทัย 630244V
277 ด.ญ. พรไพลิน โฉมเติม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38 สุโขทัย 630312V
278 ด.ญ. สุภานัน รัตนงาม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38 สุโขทัย 630313V
279 นางสาว สุวรรณา ศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38 สุโขทัย 630245V
280 นางสาว กัญญารัตน์ พร้าโมต โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 630246V
281 นางสาว ธัญญพัทธ์ ปังพัฒนทรัพย์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 630247V
282 นางสาว มณีรัตน์ นพนรินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 630248V
283 นาย คมคณิต อ่อนสลุง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 630249V
284 นาย ไชยภพ แสนเขียววงค์ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38 สุโขทัย 630250V
285 ด.ญ. พัชรี นาคขำ โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 630251V
286 ด.ญ. อรัญญา พรหมมนต์ โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 630252V
287 นางสาว วิภารัตน์ ทวีทรัพย์ โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 630253V
288 ด.ช. สุรศักดิ์ คงดี โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี 630254V
289 ด.ช. อภิชิต บรรเทิงใจ โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 630255V
290 นางสาว ชลธิชา ชูเสน โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 630256V
291 นางสาว ปิ่นมณี ประจวบสุข โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 630257V
292 ด.ญ. กรกนก บุตรเงิน โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630314V
293 นางสาว สุพิชญา โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630258V
294 นาย มงคลชัย บุญภา โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630259V
295 ด.ช. อนุวัฒน์ แซ่เตียว โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630315V
296 นาย บุญเชื่อ ครุฑรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630260V
297 นาย วรเทพ ศิริสุข โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 630261V
298 นางสาว ศิริญา แสดใหม่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. 33 สุรินทร์ 630262V
299 ด.ญ. ชาลิสา ออมทรัพย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. 33 สุรินทร์ 630263V
300 นาย เมธา ทองเชิด โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. 33 สุรินทร์ 630264V
301 นาย ศักดา ประดับ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. 33 สุรินทร์ 630265V
302 นาย อภิสิทธิ์ เหมาะทอง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. 33 สุรินทร์ 630266V
303 ด.ญ. ภัณฑฺิภา บุญอุดม โรงเรียนเทศบาล3เทศบาลอนุสรณ์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 630316V
304 ด.ญ. เกตุศริน แก้วชิน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 หนองคาย 630267V
305 นาย จิราพงษ์ พันธศิริ โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 630317V
306 ด.ช. กฤษฎา ปินะสา โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 630318V
307 นางสาว คณัสนันท์ ไกรมณี โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี 630268V
308 นางสาว ศุภัทตรา ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 630319V
309 นางสาว จิตรวรรณ พลลาภ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 630269V
310 นางสาว สุพัฒตรา ประหา โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 630270V
311 นางสาว ลัดดาวัลย์ แพงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 630271V
312 ด.ญ. พรทิพย์ แก้วดวงดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 630272V
313 นางสาว พรธีรา ใบแสง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 630273V
314 ด.ญ. เพชรดา น้อยสถิตย์ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 630274V
315 นางสาว กวินทิพย์ ขาวสม โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 630275V
316 นางสาว กัลยา แก้วสอน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 630276V
317 นางสาว ณัฐชา โพเสือ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 630277V
318 ด.ญ. วิชญาดา ศรีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 630278V
319 นาย ดำรงชัย พจุไทย โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี 630279V
320 ด.ญ. กนกวรรณ วรรณสิม โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 630320V
ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมด
หากตรวจสอบรายชื่อแล้ว นักเรียนมีรายชื่อตามประกาศ
กรุณาคลิกแถบด้านล่างทันทีเพื่อ log in เข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์และยืนยันว่าต้องการรับทุนการศึกษา
ยืนยันรับทุน

เอกสารประกอบการยืนยันรับทุน มีดังนี้   

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จค่าเทอม ของสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินทุนการศึกษา (ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่านั้น)
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)
***สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันรับทุนไว้ก่อน แล้วค่อยเข้าระบบมาอัพโหลดเอกสารประกอบการยืนยันรับทุนในภายหลังให้ครบถ้วน***

– ขั้นตอนการเข้าระบบยืนยันทุนออนไลน์ –

ขั้นตอนการ Log In เพื่อเข้าระบบ (นักเรียนทุนไม่ต้องลงทะเบียน) ให้ login เข้าใช้ได้เลย โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน : เลขวันเดือนปีเกิด 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 6 เมษายน 2545 ให้พิมพ์เป็น 04062545
ขั้นตอนที่ 1 : คลิกยืนยันรับทุนทันที
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกยืนยันรับทุน หรือ สละสิทธิ์รับทุน
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกไปศึกษาต่อ และอัพโหลดเอกสารใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
ขั้นตอนที่ 4 : อัพโหลดหน้าบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินทุน
ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และอัพโหลดเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของนักเรียนทุน)
ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียนทุน
ขั้นตอนที่ 7 : หากข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ไม่ถูกต้อง แจ้งมูลนิธิฯ ให้แก้ไขทันที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
02 301 1124 | 02 301 1093
ในวันและเวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2020-02-13T16:18:00+00:00 13 กุมภาพันธ์ 2020|ข่าวทุนการศึกษา|