การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤศจิกายน – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

โอนเงินทุนรอบพิเศษ

การโอนเงินทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) สำหรับนักเรียนทุนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ในเดือนเมษายน ปี 2564 ที่ส่งเกรดของเทอม 2/63 และหลักฐานการเรียนต่อมายังมูลนิธิฯ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564

นักเรียนทุนที่มีรหัสนักเรียนทุนขึ้นต้นด้วย 61xxxC (นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563) มูลนิธิฯ ได้โอนเงินทุนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ก่อนล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 1 = สำหรับนักเรียนทุนที่ส่งเอกสารมาก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 เงินทุนจะเข้าบัญชีวันที่ 30 เมษายน 2564 โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 2 = สำหรับนักเรียนทุนที่ส่งเอกสารมาก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินทุนจะเข้าบัญชีวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วัตถุประสงค์ที่โอนเงินทุนให้น้องก่อน เพื่อที่จะให้น้องมีเงินไปจ่ายค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน ในวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน

ตรวจสอบรายชื่อ

โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 1
เงินทุนเข้าบัญชีวันที่ 30 เมษายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ

โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 2
เงินทุนเข้าบัญชีวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เงินทุนที่เหลือ มูลนิธิฯ จะโอนให้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อนักเรียนทุนส่งเอกสาร
1.ใบเกรด ม.3 เทอม 2
2.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม. 4 หรือ ปวช.1 (ให้ส่งได้ตอนเปิดเทอม)

หมายเหตุ
– เรียนต่อสายสามัญ ม.4 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท โดยแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อระบบทวิศึกษา เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 5,500 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

นักเรียนทุนที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ และนักเรียนทุนในระดับชั้นอื่นๆ จะได้รับการโอนทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2564 (ตามรอบปฎิทินโอนทุนปกติ) หลังจากที่ส่งใบเกรดของเทอม 2 (เทอมที่ผ่านมา) และส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนหรือแจ้งครูประจำชั้น) ส่งเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีรายชื่อในการโอนทุน คลิกเข้าระบบเพื่อส่งเอกสาร!

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2564
หรือได้รับการรับรองสถานะจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : *หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2564 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.4 | ปวช.1

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.ใบเสร็จค่าเทอมหรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2564
หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : *หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เงินทุนเข้าบัญชี 11 พฤษภาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 4 มิถุนายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 มิถุนายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กรกฎาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กันยายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 29 ตุลาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2564

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญและสายอาชีพทุกระดับชั้น

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 15 มีนาคม 2565
หรือได้รับการรับรองสถานะจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : *หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 มีนาคม 2565 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2564 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 1/2565 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มกราคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มีนาคม 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 29 เมษายน 2565

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2565