เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤศจิกายน – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

โอนเงินทุนรอบพิเศษ

การโอนเงินทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) สำหรับนักเรียนทุนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ในเดือนเมษายน ปี 2564 ที่ส่งเกรดของเทอม 2/63 และหลักฐานการเรียนต่อมายังมูลนิธิฯ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564

นักเรียนทุนที่มีรหัสนักเรียนทุนขึ้นต้นด้วย 61xxxC (นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563) มูลนิธิฯ ได้โอนเงินทุนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ก่อนล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 1 = สำหรับนักเรียนทุนที่ส่งเอกสารมาก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 เงินทุนจะเข้าบัญชีวันที่ 30 เมษายน 2564 โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 2 = สำหรับนักเรียนทุนที่ส่งเอกสารมาก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินทุนจะเข้าบัญชีวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วัตถุประสงค์ที่โอนเงินทุนให้น้องก่อน เพื่อที่จะให้น้องมีเงินไปจ่ายค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน ในวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน

ตรวจสอบรายชื่อ

โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 1
เงินทุนเข้าบัญชีวันที่ 30 เมษายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ

โอนทุนล่วงหน้า รอบที่ 2
เงินทุนเข้าบัญชีวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เงินทุนที่เหลือ มูลนิธิฯ จะโอนให้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อนักเรียนทุนส่งเอกสาร
1.ใบเกรด ม.3 เทอม 2
2.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม. 4 หรือ ปวช.1 (ให้ส่งได้ตอนเปิดเทอม)

หมายเหตุ
– เรียนต่อสายสามัญ ม.4 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท โดยแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อระบบทวิศึกษา เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 5,500 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

นักเรียนทุนที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ และนักเรียนทุนในระดับชั้นอื่นๆ จะได้รับการโอนทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2564 (ตามรอบปฎิทินโอนทุนปกติ) หลังจากที่ส่งใบเกรดของเทอม 2 (เทอมที่ผ่านมา) และส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนหรือแจ้งครูประจำชั้น) ส่งเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีรายชื่อในการโอนทุน คลิกเข้าระบบเพื่อส่งเอกสาร!

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2564
หรือได้รับการรับรองสถานะจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : *หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2564 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2564 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.4 | ปวช.1

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2.ใบเสร็จค่าเทอมหรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2564
หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : *หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2564 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เงินทุนเข้าบัญชี 11 พฤษภาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 4 มิถุนายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 มิถุนายน 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กรกฎาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กันยายน 2564

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญและสายอาชีพทุกระดับชั้น

– Coming soon –

2021-06-28T17:46:10+00:00 1 มิถุนายน 2021|ข่าวทุนการศึกษา|