ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB) คืออะไร?

พื้นที่ที่ให้นักเรียนทุนยุวพัฒน์มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนทุนฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น การลงมือปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม

เป้าหมาย (GOAL)

เสริมพลัง (empower) ให้นักเรียนทุนยุวพัฒน์ได้ตระหนักในศักยภาพที่ตนมีและดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่ อีกทั้งให้นักเรียนทุนมีเป้าหมายในการเรียน การดำเนินชีวิต และมีภูมิคุ้มกันที่จะเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

1.เพื่อให้นักเรียนทุนยุวพัฒน์มีเป้าหมายในการเรียน การดำเนินชีวิต และเรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์  ได้แก่  การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองการคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  การตั้งเป้าหมายในชีวิต
3.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลประคับประคองนักเรียนทุนยุวพัฒน์  ผ่านการจัดตั้งชุมนุมนักเรียนทุนฯ ในโรงเรียน

ประโยชน์ที่คุณครูและนักเรียนแกนนำจะได้รับ

สำหรับนักเรียน

  1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น ด้านภาวะผู้นำ การจัดกิจกรรม ทักษะการรับฟัง การให้คำแนะนำปรึกษา
  2. มีพื้นที่ปลอดภัย มีคนคอยรับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เมื่อมีความกังวลใจ หรือมีปัญหา
  3. มีเป้าหมายในการเรียน มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเรียนต่อ ม.3 ได้ตรงตามศักยภาพของตนเอง
  4. นักเรียนแกนนำได้รับเกียรติบัตรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนแกนนำ

สำหรับคุณครู/ โรงเรียน

  1. มีระบบการดูแลประคับประคองนักเรียนในเรื่องการเรียน และการมีเป้าหมายในชีวิต ผ่านกิจกรรมของชุมนุมฯ
  2. เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนระหว่างโรงเรียน ครู และมูลนิธิ
  3. ครูแกนนำได้รับเกียรติบัตร สำหรับการเป็นผู้ดูแลโครงการ
  4. โรงเรียนมีชุมนุมป็นเครื่องมือในการพัฒนางานอาสาสมัคร

ภาพบรรยากาศการจัดค่ายชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB)
พื้นที่ที่ได้มาเรียนรู้ มาเล่น พร้อมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์ได้จัดค่ายปฐมนิเทศชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ นักเรียนทุนแกนนำ เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ เรียนรู้การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางการดูแลนักเรียนทุน โดยมีตัวแทนคุณครูและนักเรียนทุนแกนนำในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา (โรงเรียนในภาคเหนือ) จำนวน 25 คน ได้มาเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB)

บรรยากาศในวันแรกของการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ

เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Check in : สำรวจอารมณ์ความรู้สึก และกิจกรรม Group Dynamic Game Series : กิจกรรมเรียกพลังสร้างสรรค์ เพื่อให้ทั้งคุณครูและนักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักคนในทีม และเรียนรู้การวางแผน ตั้งเป้าหมาย และทำงานร่วมกันได้

กิจกรรมช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งห้องการเรียนรู้ระหว่างคุณครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ

โดยห้องของคุณครูแกนนำจะเป็นกิจกรรม Facilitation Series ให้คุณครูถอดบทเรียนจากกิจกรรมในช่วงเช้าพร้อมทั้งออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือเสริม เพื่อนำไปทดลองสอนกับนักเรียนแกนนำ สำหรับห้องกิจกรรมของนักเรียนแกนนำจะเป็นกิจกรรม Soft Skill Series ให้นักเรียนได้เล่นเกมฝึกทักษะการทำงาน เรียนรู้ความเป็นตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ได้สัมผัสบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นจริงในชั่วโมงชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB) ที่โรงเรียนของตัวเอง

บรรยากาศในวันที่สองของการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ

เข้าสู่ช่วงวันที่สอง สำหรับห้องของนักเรียนเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Check in : สำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง และกิจกรรม Play and Learn ที่ให้นักเรียนทุนแกนนำได้เล่นและเรียนรู้กับเกมสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมละครฟอร์มยักษ์ ที่ให้นักเรียนทุนแกนนำได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน วางแผน แบ่งหน้าที่ กำหนดบทบาทของตัวเองได้ สำหรับห้องของคุณครูแกนนำจะเป็นการร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และได้ทดลองจัดกิจกรรมกับนักเรียนทุนแกนนำ