เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนธันวาคม – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

โอนเงินทุนรอบพิเศษ

การโอนเงินทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) สำหรับนักเรียนทุนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2562 ที่ส่งเกรดของเทอม 2/62 และหลักฐานการเรียนต่อมายังมูลนิธิก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563

นักเรียนทุนที่มีรหัสนักเรียนทุนขึ้นต้นด้วย 60xxxC (นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562) มูลนิธิฯ ได้โอนเงินทุนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ก่อนล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท วัตถุประสงค์ที่โอนเงินทุนให้น้องก่อน เพื่อที่จะให้น้องมีเงินไปจ่ายค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน ในวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน
หมายเหตุ : เงินทุนเข้าวันที่ 10 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนที่เหลือ มูลนิธิฯ จะโอนให้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อนักเรียนทุนส่งเอกสาร
1.ใบเกรด ม.3 เทอม 2
2.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม. 4 หรือ ปวช.1 (ให้ส่งได้ตอนเปิดเทอม)

หมายเหตุ
– เรียนต่อสายสามัญ ม.4 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท โดยแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อระบบทวิศึกษา เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
– เรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 5,500 บาท
(ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

นักเรียนทุนที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ และนักเรียนทุนในระดับชั้นอื่นๆ จะได้รับการโอนทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามรอบปฎิทินโอนทุนปกติ) หลังจากที่ส่งใบเกรดของเทอม 2 (เทอมที่ผ่านมา) และส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนหรือแจ้งครูประจำชั้น) ส่งเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีรายชื่อในการโอนทุน คลิกเข้าระบบเพื่อส่งเอกสาร!

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563
หรือมีครูผู้ดูแลนักเรียนทุนยืนยันว่ามีนักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้นจริง

หมายเหตุ : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 4 กันยายน 2563 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2563 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.4 | ปวช. 1

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2.ใบเสร็จค่าเทอมหรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
หรือได้รับการรับรองจากครูว่านักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

หมายเหตุ : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 4 กันยายน 2563 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2563 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กันยายน 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการโอนทุนของเทอม 1/2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563)

ตรวจสอบรายชื่อ

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อของตัวเอง
ให้รีบส่งเอกสารใบเกรดของเทอมที่ผ่านมาและใบรับรองการเรียน ปีการศึกษา 2563
ส่งด่วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (โอนทุนรอบพิเศษครั้งสุดท้ายของเทอม 1/2563)

หากเอกสารเข้าระบบทุนออนไลน์ หลังวันที่ 30 กันยายน 2563
นักเรียนจะไม่ได้รับการโอนทุนของเทอม 1 ย้อนหลัง
แต่จะได้รับการโอนทุนในเทอม 2 ตามรอบปฏิทินโอนทุน

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญและสายอาชีพทุกระดับชั้น

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยสถานศึกษาออกให้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 15 เมษายน 2564
หรือมีครูผู้ดูแลนักเรียนทุนยืนยันว่ามีนักเรียนทุนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้นจริง

หมายเหตุ : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2563 ย้อนหลัง
แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในปีการศึกษาใหม่ เมื่อส่งเอกสารมาตามกำหนด

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มกราคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เงินทุนเข้าบัญชี ครั้งที่ 3

วันที่ 19 เมษายน 2564

2021-03-16T14:02:30+00:00 25 มีนาคม 2020|ข่าวนักเรียนทุน|