เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิจะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน ก่อนวันที่ 19 ของแต่ละเดือน และเงินทุนการศึกษาจะเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ดูตารางโอนทุนในรูปด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนตุลาคม – เมษายน

 การแบ่งโอนเงินทุนเป็นรายภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท /ภาคเรียน
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1148 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1/2562 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มีนาคม 2563 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 6 ธันวาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 เมษายน 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 เมษายน 63

ดาวน์โหลดรายชื่อ

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ก็ต่อเมื่อ

 1. นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 2/2561 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 2. นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2562 ให้มูลนิธิฯ แล้ว
 3. เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
  ของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 ตุลาคม 62

ดาวน์โหลดรายชื่อ

โอนเงินทุนรอบพิเศษ

นักเรียนทุน ที่รหัสนักเรียนทุนขึ้นต้นด้วย C59xxx  มูลนิธิฯ ได้โอนเงินของเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ก่อนล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท
วัตถุประสงค์ที่โอนเงินทุนให้น้องก่อน เพื่อที่จะให้น้องมีเงินไปจ่ายค่าเทอม/ค่าลงทะเบียนเรียน ในวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน
หมายเหตุ : เงินทุนเข้าวันที่ 5 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดรายชื่อ

เงินทุนที่เหลือ มูลนิธิฯ จะโอนให้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อนักเรียนทุนส่งเอกสาร
1.ใบเกรด ม. 3 เทอม 2
2.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ม. 4 หรือ ปวช.1 (ให้ส่งได้ตอนเปิดเทอม)

หมายเหตุ
– เรียนต่อสายสามัญ ม.4 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 2,000 บาท
– เรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 เงินทุนจะโอนเพิ่มให้อีก 5,500 บาท

2020-04-22T11:11:48+00:00 12 มีนาคม 2019|ข่าวนักเรียนทุน|