ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 7”

กำหนดการปฐมนิเทศ
“Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 7”
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
**(*กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสาและเข้าปฐมนิเทศ
“Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 7”
ที่อีเมล์ Soleehah.k@ybf.premier.co.th
ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19