พลังแห่งความร่วมมือ
เพื่อสร้าง “การเปลี่ยนแปลง”
บนเส้นทางการเติบโต
ของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส
มีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มต้นทุนชีวิตที่ดี เพื่อมีโอกาสที่จะ
เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป

มูลนิธิยุวพัฒน์ เริ่มต้นการให้ทุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเด็กไทยทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ความช่วยเหลือเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคน ตลอดการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จากวันนั้นที่อยากเห็นเด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา เราได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับโอกาส เห็นสังคมไทยได้แบ่งปัน และได้เห็นความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว …มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะเห็นพลังแห่งความร่วมมือขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส และให้สังคมดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

มาถึงวันนี้ มูลนิธิฯ ได้ขยายภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในมิติอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มักจะประสบกับปัญหาและความยากลำบากต่างๆ ที่เกินตัว อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจและความเปราะบางของครอบครัว

ด้วยการระดมความร่วมมือ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ และการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขยายเพิ่มขึ้นจากโครงการทุนการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสไปด้วยกัน ดังนี้

โอกาส พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Integrated Child – Centered Active Learning Project)


เพราะการสร้างพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กได้ถึง 12 เท่า


– สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ ช่วงปฐมวัย (อายุ 2 – 6 ปี) กระตุ้นพัฒนาการด้วยการเรียนรู้ การเล่น โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กลงมือกระทำด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Active Learning ตามแนวคิด HighScope / RIECE Thailand
– ปลูกฝังพฤติกรรมสุขอนามัยพื้นฐานเพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
– ผสานความร่วมมือระหว่าง คุณครู – เจ้าหน้าที่สาธารณสุข – ผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาเด็กร่วมกัน
– สร้างระบบ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู” ร่วมปรึกษาในประเด็นต่างๆ

เป้าหมายในอนาคต

– ขยายพื้นที่และสร้างเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
– ผลักดันให้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศ

มีส่วนร่วมกับ ICAP

– สนับสนุนชุดของเล่น สื่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
– ร่วมขยายศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆ

ติดต่อ: 094 362 2295
email: urailak17@gmail.com
facebook.com/CoachingByDoing


 

โอกาส ได้เจริญเติบโตด้วยโภชนาการครบถ้วน

FOOD FOR GOOD การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร


FOOD FOR GOOD มุ่งมั่นทำงานเพื่อขจัดปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก เพราะเราเชื่อว่า “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” หากพวกเขาได้รับอาหารที่เหมาะสม หลากหลายและเพียงพอ พวกเขาก็จะมีสุขภาพและอนาคตที่ดี


สร้างเด็กสุขภาพดี ด้วยกลไก 4 GOOD
– เราทำงานเพื่อต่อสู้กับปัญหาโภชนาการขาดและเกินของเด็กๆ โดยการเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเพิ่มเติม (GOOD FOOD / GOOD FARM) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โภชนาการและการจัดการงานอาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (GOOD KNOWLEDGE) ตลอดจนการดูแลเด็กให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้พวกเขามีภาวะโภชนาการที่ดี (GOOD HEALTH

การทำงานจึงไม่ใช่แค่การนำเงินบริจาคไปแปรรูปเป็นมื้ออาหาร แต่เป็น “การสร้างวิธี” ที่เอื้อให้เกิดมื้ออาหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายในอนาคต

– ขับเคลื่อนงานพัฒนาโภชนาการเด็ก
– ที่มีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

มีส่วนร่วมกับ FOOD FOR GOOD

– บริจาคเงินเพื่อเติมเต็มโภชนาการที่ครบถ้วนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
– ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ สร้างแคมเปญระดมทุน เพื่อช่วยสนับสนุนงานพัฒนาโภชนาการเด็ก
– ร่วมเป็นกระบอกเสียงสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและทางออกเรื่องโภชนาการเด็กผ่านช่องทางการสื่อสารของท่าน

ติดต่อ: 0 23011149
e-mail: info@foodforgood.or.th
www.foodforgood.or.th
facebook.com/foodforgoodth


 

โอกาส ได้เรียนต่อ พร้อมเป็นคนคุณภาพของสังคม

โครงการทุนการศึกษา“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” โดย มูลนิธิยุวพัฒน์


เพราะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนมาก มีโอกาสเรียนจบมัธยมปลายเพียง 38% เท่านั้น


มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนต่อจนจบชั้น ม. 6 หรือ ปวช. 3
– ติดตาม ดูแล ประคับประคอง พูดคุย ให้คำปรึกษา เสริมกำลังใจ พัฒนาความคิด และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
– บูรณาการความร่วมมือ เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาเพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษา
– เปิดรับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ประชาสังคม และอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

เป้าหมายในอนาคต

– ระดมความร่วมมือเพื่อขยายผลการสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนได้เติบโตไปมีอนาคตที่ดี

มีส่วนร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์

– บริจาคทุนการศึกษา หรือร่วมจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส
– สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการร้อยพลังการศึกษา, โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, โครงการฟู้ดฟอร์กู๊ด, โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ICAP, และโครงการร้านปันกัน

ติดต่อ: 02 301 1061
e-mail: ybf@ybf.premier.co.th
www.yuvabadhanafoundation.org
facebook.com/yuvabadhana


 

โอกาส สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  Teach for Thailand


มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการสร้าง “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียนและในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม


– คัดเลือกบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรี มาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สอนในโรงเรียนขยายโอกาส เป็นเวลา 2 ปี ให้ได้เรียนรู้ ลงมือทำงานในพื้นที่และเห็นต้นตอของปัญหาจริง
– ฝึกฝนทักษะ เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทย
– สร้างคนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบ ผ่านการทำงานของตัวเอง

เป้าหมายในอนาคต

– เพิ่มจำนวนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกให้นักเรียน โรงเรียน และชุมชน
– ขยายเครือข่ายผู้นำให้เข้าไปทำงานในภาคส่วนต่างๆ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วมกับ Teach for Thailand

สนับสนุนการเพิ่มปริมาณครูในโรงเรียนและจังหวัดที่ขาดแคลนครู

ติดต่อ: 0 2064 3919
e-mail: info@teachforthailand.org
www.teachforthailand.org
facebook.com/TeachForThailand


 

โอกาส เรียนในห้องเรียนดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ห้องเรียนดิจิทัล คณิต – วิทย์ โดย Learn Education


ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์


– นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลผสมผสานกับการสอนของคุณครู (Blended Learning) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาและตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้น
– นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Solution) คือ การนำเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในห้องเรียนจริง หรือที่เรียกว่า “ห้องเรียนดิจิทัล” เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียน

เป้าหมายในอนาคต

– ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ร่วมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

มีส่วนร่วมกับ Learn Education

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัล คณิต – วิทย์ ในโครงการร้อยพลังการศึกษา

ติดต่อ: 02 251 4569
e-mail:
info@learn.co.th
www.learneducation.co.th
facebook.com/LearnEducationThai


 

โอกาส เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกและสร้างสรรค์

ห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ Winner English


เราต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาให้เด็กไทยมีพื้นฐานพร้อมที่จะสื่อสารและมีบทบาทในเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ


– แพลตฟอร์มการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยุคใหม่ ที่ประกอบด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สามารถออกแบบการเรียนของตนเองได้
– โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษแบบครบวงจรที่สนับสนุนการเรียนในห้องเรียนเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยให้ครูได้มีเครื่องมือในการสอน และเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบโจทย์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
– เนื้อหาการเรียนสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้น

เป้าหมายในอนาคต

– ขยายการเข้าถึงเครื่องมือห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษกับโรงเรียนขาดโอกาสทั่วประเทศ

มีส่วนร่วมกับ Winner English

ร่วมสนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ ในโครงการร้อยพลังการศึกษา

ติดต่อ: 02 252 2489
e-mail: info.winnerenglish@gmail.com
Line ID: @Winner_QA
www.winner-english.com
facebook.com/WinnerEng


 

โอกาส ค้นพบตัวเอง เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสม

พัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่และเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กไทยออกแบบชีวิตตนเองได้ โดย a-chieve


สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ สามารถค้นพบตัวตน เห็นคุณค่าในตัวเอง ออกแบบเส้นทางชีวิตและไปต่อด้วยตัวเองได้อย่างแข็งแรง ทั้งวิธีคิดและจิตใจ


– a-chieve คือ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้เด็กนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ สามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจ ตรงกับความชอบความถนัด และเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง
– พัฒนาและสร้าง “หลักสูตร เครื่องมือ ข้อมูล กิจกรรม เครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพและครูแนะแนวรุ่นใหม่” ที่ช่วยให้เด็กได้ค้นพบตัวเอง รู้จักอาชีพรอบตัวสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและออกแบบเส้นทางชีวิตที่เหมาะกับตนเองได้

เป้าหมายในอนาคต

– สร้างเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลแนะแนวและการออกแบบเส้นทางชีวิตทั้ง a-chieve HUB (นักเรียน) และแนะแนว HUB (ครูแนะแนว) ให้สามารถเข้าถึงและสนับสนุนนักเรียนและครูทั่วประเทศได้มากขึ้น

มีส่วนร่วมกับ a-chieve

สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ a-chieve hub และ แนะแนว HUB ในโครงการร้อยพลังการศึกษา

ติดต่อ: 063 952 6449
e-mail: info@a-chieve.org
www.a-chieve.org
facebook.com/achieve.or


 

โอกาส ในการเติบโตไปเป็นคนดีในสังคม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม


สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองอย่างยั่งยืน


– ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project)
– ให้ความรู้กับครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง ผลักดันให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านหลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “4+6 โมเดล”

เป้าหมายในอนาคต

– ขยายผลการพัฒนาคุณธรรมสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
– จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรม

มีส่วนร่วมกับ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับโครงการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ติดต่อ: 02 301 1238
e-mail: moralschools@gmail.com
facebook.com/Moralschool.ybf


 

โอกาส ได้เรียนรู้คุณค่าน้ำใจจากการ “แบ่งปัน” ในสังคม

สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โครงการ ร้านปันกัน


ปันกันเชื่อว่า สังคมจะดีได้ถ้าเรา “แบ่งปัน”


– โครงการ ร้านปันกัน แพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดี
เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนในการสร้างโอกาสและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม
– สร้างการรับรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกของการ “ปัน” ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ปันสิ่งของ ปันแรง ปันเวลา ปันความสามารถ ปันเงิน
– ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ระดมทุนอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

เป้าหมายในอนาคต

– ขยายพื้นที่การแบ่งปัน เปิดร้านปันกันระดมทุนอย่างยั่งยืน โดยองค์กรหรือภาคีที่ทำงานช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

มีส่วนร่วมกับ ปันกัน

– สนับสนุนพื้นที่หรือเงินทุนในการขยายร้านปันกัน
– ร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน
– ร่วมกับปันกันจัดกิจกรรมหรือแคมเปญ ระดมสิ่งของหรือระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์

ติดต่อ: 0 2301 1096/ 08 1903 6639
e-mail: adminpankan@ybf.premier.co.th
Line ID: @pankansociety

www.pankansociety.com
facebook.com/pankansociety

ด้วย “พลังแห่งความร่วมมือ” …บนเส้นทาง “สร้างโอกาส

เรายังคงมุ่งมั่นก้าวต่อไป เพราะสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำ ยังมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่รอความช่วยเหลืออยู่ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะทำให้มูลนิธิฯ ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง คือ “พลังแห่งความร่วมมือ” จากทุกคนที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้