ร้อยพลังการศึกษา “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษา ผ่านเครื่องมือนวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

ภาคีเครือข่ายการศึกษา
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง
แก่เด็กขาดโอกาสจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น (Learn Education)

สื่อการเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียนแบบ 1:1
ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่จะสามารถ
ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ เรียนสนุกเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น
และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand)

โครงการ “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น
มีความสามารถและมีอุดมการณ์เพื่อเป็น “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์”
มาทำงานจริงในบทบาทครูเป็นเวลา 2 ปี ช่วยลดปัญหา
การชาดแคลนคุณครูในโรงเรียนขาดโอกาส

a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศ
สามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรัก
ได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ ความถนัด
และคุณค่าในชีวิตของตนเอง

วินเนอร์ อิงลิช (Winner English)

ห้องเรียนภาษาอังกฤษดิจิทัล E-Learning System
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

เครือข่ายจิตอาสา (VSN)
และ Volunteer Service Overseas (VSO)

ร่วมกับมูลนิธิฯ สร้างระบบริหารจัดการอาสาสมัคร
เพื่อให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาเยาวชน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาทิ พี่เลี้ยงอาสา อาสาอ่านส่งน้องเรียน
และอาสาสำรวจโรงเรียน

เอ็ดวิงส์ (EdWINGS)

ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาทำงานพัฒนาระบบนิเวศการศึกษา
และพัฒนานักเรียนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมกับมูลนิธิฯ
สำรวจและประเมินโรงเรียนขาดโอกาส
เพื่อดูความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

ปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์
เข้าร่วมโครงการแล้ว 52 โรงเรียน ใน 26 จังหวัด
และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วกว่า 14,000 คน

ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย สนับสนุน “โครงการร้อยพลังการศึกษา”
บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 030-3-79257-0
สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-12T16:59:54+00:00 22 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|