ความฝันของหนู อยากเป็นครู
หนูจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรี
และจะตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆ