ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน การอ่าน การเขียน เลขคณิต และวิชาพื้นฐานเบืองต้นให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญงานวิชาการ

นอกจากจะต้องมีความสามารถในด้านการสอนแล้ว ครูประถมควรมีความชำนาญในงานวิชาการ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำาแผนการสอน การออกข้อสอบและแบบฝึกหัด การจัดทำสื่อการสอน การตรวจข้อสอบ การประเมินผล การเรียน การเขียนสมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) เป็นต้น

ครูประถมช่วยพัฒนาเด็กในหลายด้าน

โรงเรียนประถมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ จึงไม่เพียงอบรมสั่งสอนความรู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาความเป็นมนุษย์ทั้งในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย และสติปัญญา ครูประถมจะคอยสังเกตนักเรียนแต่ละคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ อุปนิสัย พฤติกรรม ความถนัด เป็นต้น เพื่อให้คำแนะนำและพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม

ภาระงานของครูในช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมหลายคนมักคิดว่าครูประถมจะได้หยุดเช่นเดียวกับนักเรียนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ ครูประถมต้องเข้าร่วมการอบรมต่างๆ อยู่เสมอ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นคนรอบรู้และทันสมัย นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ และอาจต้องพานักเรียนไปเข้าค่ายนอกสถานที่อีกด้วย

ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษคือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำาหรับเด็กที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่าง เช่น เด็กพิการ เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและภาษา เป็นต้น จะเห็นว่าเด็กๆ เหล่านี้มีความต้องการที่แตกต่างกัน ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจึงต้องมีวิธีจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเครืองมือและอุปกรณ์การสอนที่สนองความต้องการและช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มากที่สุด

ภาระงานของครูหลังเลิกเรียน

หลังจากที่นักเรียนกลับบ้านไปแล้วครูประถมยังมีงานที่ตองทำอีกมากมาย เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน ตรวจงาน ตรวจการบ้าน เตรียมแผนการสอนของวันรุ่งขึ้น เขียนบันทึกการสอนประจำวัน ทำระเบียนประจำตัวนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมงานกิจกรรมต่าง ของทางโรงเรียน เช่น งานวันวิชาการ งานกีฬาสี เป็นต้น รวมทั้งอาจต้องทำจดหมายแจ้งผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ เช่น เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจ้งการปิดและเปิดภาคเรียน เป็นต้น

ผู้อำนวยการผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียน

ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดในโรงเรียนมีหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ ดูแลรับผิดชอบงานทุกอย่างของโรงเรียน ปกครองครูและนักเรียนในโรงเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ผู้อำนวยการจะต้องมีทักษะการเป็นผู้นำที่ดีมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา จึงจะทำให้โรงเรียนพัฒนาได้ โดยทั่วไปครูประถมจะเลื่อนตำแหน่งจากครูทั่วไป เป็นครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรองผู้อำนวยการ และเป็นผู้อำนวยการ

จรรยาบรรณครู เป็นสิ่งจำเป็น

ครูประถมทุกคนจะต้องมีจรรยาบรรณครู ซึ่งก็คือความประพฤติท่ีดีงามของผู้ที่เป็นครู เช่น รักและเมตตาศิษย์ อบรมสั่งสอนทักษะความรู้และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศษย์อย่างเต็มความสามารถ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์ทั้งทางกายวาจาและจิตใจไม่แสวงหาประโยชน์จากศิษย์พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ เป็นต้น

ครูประถมอาชีพที่ไม่ง่าย

ครูประถมต้องดูแลเด็กนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีบุคลิกที่ต่างกัน บางคนอาจจะซุกซน ชอบแกล้งเพื่อน หรือบางครั้งเด็กๆ อาจทะเลาะกัน ครูประถมต้องคอยแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ จึงอาจเกิดความเครียดได้ นอกจากนี้ยังต้องยืนสอนหน้าชั้นเรียนและพูดทั้งวัน จึงอาจเจ็บคอและเมื่อยล้าได้ ผู้ที่จะเป็นครูประถมได้จึงต้องเป็นคนใจเย็นมีความอดทนและความเมตตา

ครูฝึกสอน

หลักสูตรวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ต้องไปฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนหรือเป็นครูฝกสอนนั่นเอง ทั้งนีเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองทำงานจริง โดยจะมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลตลอดช่วงเวลาที่ฝึกสอนครูฝึกสอนจะต้องทำหน้าที่ของครูทุกอย่างและฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นครูที่ดี

อยากเป็นครูประถมต้องเรียนอะไร

ต้องเรียนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งมีวิชาเอกให้เลือกเรียน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถประกอบอาชีพครูประถมตามวิชาเอกของคณะครุศาสตร์ตนเองได้ ครูประถมอาจครูฝึกสอนหรือศึกษาศาสตร์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาเอกวิชาชีพครู ข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ หรืออาจทำงานในโรงเรียนประถมของเอกชนก็ได้