จดหมายน้องวดี จ.ขอนแก่น

หลังจากได้รับทุน ชีวิตหนูดีขึ้น
มีทางออกในการใช้ชีวิต มีโอกาสในการศึกษาต่อ