หลังจากได้รับทุน ชีวิตหนูดีขึ้น
มีทางออกในการใช้ชีวิต มีโอกาสในการศึกษาต่อ