โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด
(Food4Good)

“Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยั่นยืน

ติดตามโครงการ คลิก!

โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด
(Food4Good)

“Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยั่นยืน

ติดตามโครงการ

แนวคิดโครงการ

Food4Good เชื่อว่า “โภชนาการที่ดี” คือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตเราทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโภชนาการที่ดีและขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการ

เราช่วย

ระดมทรัพยากรเพื่อให้เด็กๆ ได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลาย และเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

เราสนับสนุน

โครงการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน

เราเสริม

ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับคุณครูและเด็กในโรงเรียน

เราติดตาม

ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียนและเฝ้าระวังรายบุคคลในกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” พร้อมทั้งมีระบบส่งต่อให้สาธารณสุขในพื้นที่

PROVEN MODEL
กลไกการช่วยเหลือ
อย่างยั่งยืน

80%

ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ภายใน 1 ปีการศึกษา

*ข้อมูลปีการศึกษา 2563

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
เพื่อขจัดปัญหาด็กทุพโภชนาการ
ปี 2563

ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพ การงาน และเศรษฐกิจ โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอม ผู้ปกครองเด็กหลายคนในหลายพื้นที่ขาดรายได้ Food4Good ก็ยังได้รับน้ำใจจากบุคคลและองค์กรในการร่วมกันระดมทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การทำงานของเราในการต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการของเด็กๆ ในพื้นที่ยังคงทำได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ในปี 2563 Food4Good ขยายการทำงานจากพื้นที่หลักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และสกลนคร สนับสนุนโภชนาการที่ดี ให้เด็ก จำนวน 2,113 คน ใน 20 โรงเรียน

เราสัญญาว่า…จะทำต่อไปอย่างไม่ลดละ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารที่ดี เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น

20 โรงเรียน

  • มีระบบจัดการอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  • มีโครงการเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน

80 บุคลากร

  • ได้รับการเสริมศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

5 โรงเรียน

  • มีระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคในโรงเรียนและชุมชน

1,939,670 บาท

น้ำใจจากการบริจาคของทุกคนเพื่อสนับสนุนการทำงานของ Food4Good ที่ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี

สอบถามข้อมูล Food4Good เพิ่มเติม
โทร : 02 301 1140
email : info@food4good.in.th

ติดตามข่าวสาร Food4Good
www.foof4good.com
Facebook : foodforgoodth