โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“ภาคเหนือ”

มี 95 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด

กำแพงเพชร
1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
2. โรงเรียนบ้านดงซ่อม
3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชัยนาท
4. โรงเรียนสาครพิทยาคม

เชียงราย
5. โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
6. โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
8. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
11. โรงเรียนบ้านม่วงคำ

เชียงใหม่
12. โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
13. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
14. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
15. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
16. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
17. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
18. โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
19. โรงเรียนแม่วินสามัคคี
20. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
21. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
22. โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
23. โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
24. โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
25. โรงเรียนบ้านแม่สา
26. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
27. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ตาก
28. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
29. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

นครสวรรค์
30. โรงเรียนหนองบัว
31. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
32. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
33. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
34. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
35. โรงเรียนพระบางวิทยา
36. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
37. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
38. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
39. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
40. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
41. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
42. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
43. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

น่าน
44. โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
45. โรงเรียนบ่อเกลือ
46. โรงเรียนบ้านสองแคว

พะเยา
47. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
48. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
49. โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
50. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิจิตร
51. โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
52. โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
53. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
54. โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
55. โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
56. โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
57. โรงเรียนวัดโพทะเล

พิษณุโลก
58. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
59. โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
60. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
61. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
62. โรงเรียนจ่านกร้อง
63. โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

เพชรบูรณ์
64. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
65. โรงเรียนบ้านบ่อรัง
66. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
67. โรงเรียนบ้านปากดุก
68. โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

แพร่
69. โรงเรียนอนุบาลแพร่

แม่ฮ่องสอน
70. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
71. โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
72. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
73. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3
74. โรงเรียนปายวิทยาคาร

ลำปาง
75. โรงเรียนวัดเสด็จ
76. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
77. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
78. โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
79. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
80. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
81. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
82. โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
83. โรงเรียนบ้านปันง้าว

ลำพูน
84. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (สาขาเรือนแพ)
85. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
86. โรงเรียนบ้านแม่บอน
87. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
88. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

สุโขทัย
89. โรงเรียนบ้านผาเวียง
90. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
91. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
92. โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

อุตรดิตถ์
93. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
94. โรงเรียนลับแลพิทยาคม

อุทัยธานี
95. โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
“ภาคกลาง”

มี 125 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
1.โรงเรียนจินดาบำรุง
2.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
4.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
5.โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
6.โรงเรียนพญาไท
7.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
8.โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
9.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
10.โรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
11.โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก
12.โรงเรียนวัดตะล่อม
13.โรงเรียนวัดบางนานอก
14.โรงเรียนวัดบางปะกอก
15.
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
16.โรงเรียนวัดปุรณาวาส
17.โรงเรียนวัดพระยาทำ
18.โรงเรียนวัดพุทธบูชา
19.โรงเรียนวัดม่วง
20.
โรงเรียนวัดมหาธาตุ
21.โรงเรียนวัดรางบัว
22.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
23.โรงเรียนวัดศาลาครืน
24.โรงเรียนวัดศาลาแดง
25.โรงเรียนวัดอัมพวา
26.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
27.โรงเรียนสุโขทัย
28.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
29.โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
30.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

กาญจนบุรี
31.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
32.
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
33.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
34.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
35.โรงเรียนบ้านท่าแย้
36.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
37.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
38.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
39.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

กำแพงเพชร
40.โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)

ชัยนาท
41.โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
42.โรงเรียนวัดโรงวัว
43.โรงเรียนวัดวังหมัน
44.วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

นครนายก
45.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
46.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

นครปฐม
47.โรงเรียนคงทองวิทยา
48.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
49.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
50.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
51.โรงเรียนสถาพรวิทยา
52.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
53.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

นนทบุรี
54.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
55.โรงเรียนศรีสังวาลย์
56.โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
57.วัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์)
58.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ปทุมธานี
59.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
60.
โรงเรียนวัดตะวันเรือง

ประจวบคีรีขันธ์
61.โรงเรียนบ้านหนองคาง
62.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

พระนครศรีอยุธยา
63.โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
64.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี
65.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ราชบุรี
66.โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)
67.โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
68.โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
69.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ลพบุรี
70.โรงเรียนโคกตูมวิทยา
71.”โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
72.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
73.สยามบรมราชกุมารี”
74.โรงเรียนบ้านเกาะรัง
75.โรงเรียนบ้านวังเพลิง
76.โรงเรียนปิยะบุตร์
77.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

สมุทรปราการ
78.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
79.โรงเรียนวัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว)
80.โรงเรียนวัดคันลัด
81.โรงเรียนวัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
82.โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ)
83.โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์)
84.โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
85.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
86.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
87.โรงเรียนวัดป่าเกด
88.โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
89.โรงเรียนวัดใหญ่
90.โรงเรียนสำราญวิทยา

สมุทรสงคราม
90.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
91.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

สมุทรสาคร
92.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
93.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
94.โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
95.โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

สระบุรี
96.โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
97.โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
98.โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
99.โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
100.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
101.โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
102.โรงเรียนวัดมะขามเรียง
103.โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
104.โรงเรียนวัดหนองโนใต้
105.โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
106.โรงเรียนวัดหนองสีดา
107.โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
108.โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
109.โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
110.โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
111.โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
112.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

สิงห์บุรี
113.โรงเรียนวัดถอนสมอ
114.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
115.โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
116.โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
117.โรงเรียนอินทร์บุรี

สุพรรณบุรี
118.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
119.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
120.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
121.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
122.โรงเรียนวัดพระธาตุ

อ่างทอง
123.โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)

อุทัยธานี
124.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
125.
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคใต้” มีทั้งหมด 88 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด

กระบี่
1. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2. โรงเรียนวัดเกาะลันตา
3. โรงเรียนบ้านแหลมสัก
4. โรงเรียนบ้านควนม่วง
5. โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
6. โรงเรียนบ้านสะพานพน
7. โรงเรียนบ้านคลองหมาก
8. โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
9. โรงเรียนบ้านนาปง
10. โรงเรียนบ้านย่านอุดม
11. โรงเรียนวิทยาประชาคม
12. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
13. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว
14. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
15. โรงเรียนบ้านลำทับ

ชุมพร
16. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ตรัง
17. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
18. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
19. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
20. โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
21. โรงเรียนบ้านท่าส้ม
22. โรงเรียนบ้านบางสัก
23. โรงเรียนบ้านวังลำ
24. โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)
25. โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
26. โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
27. โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

นครศรีธรรมราช
28. โรงเรียนบ้านปากเชียร
29. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
30. โรงเรียนบ้านท่าไทร
31. โรงเรียนวัดชะอวด
32.โรงเรียนบ้านควนเงิน
33. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นราธิวาส
34. โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
35. โรงเรียนนราสิกขาลัย
36. โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
37. โรงเรียนบ้านตือมายู
38. โรงเรียนร่มเกล้า
39. โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
40. โรงเรียนสุคิรินวิทยา
41. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
42. โรงเรียนบ้านหัวเขา

ปัตตานี
43. โรงเรียนบ้านโตะบาลา
44. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
45. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
46. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
47. โรงเรียนแม่ลานวิทยา

พังงา
48. โรงเรียนบ้านตากแดด
49. โรงเรียนบ้านหินลาด
50. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)

พัทลุง

 1. โรงเรียนบ้านท่าลาด
 2. โรงเรียนวัดบ้านสวน
 3. โรงเรียนบ้านควนขนุน
 4. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ภูเก็ต

 1. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
 2. โรงเรียนเมืองถลาง
 3. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
 4. วิทยาลัยเทคนิคถลาง
 5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
 6. โรงเรียนบ้านฉลอง
 7. โรงเรียนวัดมงคลวราราม
 8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยะลา

 1. โรงเรียนบ้านตะโละ
 2. โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
 3. โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
 4. โรงเรียนบ้านสะเอะ
 5. โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
 6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 7. โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)

ระนอง

 1. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
 2. โรงเรียนกระบุรี
 3. โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
 4. โรงเรียนบ้านราชกรูด

สงขลา

 1. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
 2. โรงเรียนคูเต่าวิทยา
 3. โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
 4. โรงเรียนสทิงพระวิทยา

สตูล

 1. โรงเรียนกำแพงวิทยา
 2. โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
 3. โรงเรียนบ้านทางยาง
 4. วิทยาลัยการอาชีพละงู
 5. โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
 6. โรงเรียนผังปาล์ม 1
 7. โรงเรียนผังปาล์ม 7

สุราษฎร์ธานี

 1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
 3. โรงเรียนบ้านบางรักษ์
 4. โรงเรียนวัดบุณฑริการาม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีทั้งหมด 79 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด

กาฬสินธุ์
1. โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

ขอนแก่น
2. โรงเรียนบ้านทุ่งมน
3. โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
4. โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
5. โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
6. โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
7. โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย

ชัยภูมิ
8. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
9. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
10. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

นครพนม
11. โรงเรียนเรณูนครวิทยาคาร
12. บ้านหนองเทา
13. โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
14. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

นครราชสีมา
15. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
16. โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
17. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
18. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
19. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
20. โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
21. โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
22. โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

บึงกาฬ
23. โรงเรียนชุมชนโคกอุดม
24. โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

บุรีรัมย์
25. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
26. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
27. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง
28. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา

มหาสารคาม
29. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
30. โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
31. โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
32. โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

มุกดาหาร
33. โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2
34. โรงเรียนบ้านวังนอง
35. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

ยโสธร
36. โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

ร้อยเอ็ด
37. โรงเรียนบ้านหนองแอก
38. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
39. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
40. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

เลย
41. โรงเรียนบ้านคอนสา
42. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
43. โรงเรียนบ้านปากปวน

ศรีสะเกษ
44. โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
45. โรงเรียนบ้านปรือคัน
46. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สุรินทร์
47. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
48. โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
49. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
50. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
51. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
52. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
53. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
54. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4

หนองคาย
55. โรงเรียนบ้านหนองผือ
56. โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
57. โรงเรียนบ้านแบง
58. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนองบัวลำภู
59. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
60. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อำนาจเจริญ
61. โรงเรียนบ้านโนนกุง

อุดรธานี
62. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
63. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
64. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
65. โรงเรียนบ้านหนองแสง
66. โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
67. โรงเรียนบ้านดงอุดม
68. โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
69. โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
70. โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
71. โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
72. โรงเรียนบ้านหนองบัว

อุบลราชธานี
73. โรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ)
74. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
75. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
76. โรงเรียนบ้านแก้งซาว
77. โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)
78. โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
79. โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคตะวันออก” มีทั้งหมด 21 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด

จันทบุรี
1. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
2. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
3. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”

ฉะเชิงเทรา
4. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
5. โรงเรียนบ้านคลองอุดม
6. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ชลบุรี
7. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
8. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
9. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

ตราด
10. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ปราจีนบุรี
11. โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
12. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
13. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ระยอง
14. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
15. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
16. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
17. โรงเรียนวัดห้วงหิน
18. โรงเรียนห้วยยางศึกษา
19. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สระแก้ว
20. วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
21. โรงเรียนอรัญประเทศ