นอกจากจะช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน จากโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน “โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์” และ “โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์”  และโครงการที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงการดูแลเยาวชนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการปัจจุบัน

โครงการร้อยพลังการศึกษา

“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชียวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการที่ดำเนินงานผ่านมา

โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มด้านศิลปะ โดยได้เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2537 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 20 ปี  โดยได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์

โครงการวรรณกรรมเยาวชน

มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มจัดการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการวาดภาพประกอบกับเรื่องราวสนุกสนาน น่าสนใจ แฝงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละชิ้น และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดที่ดี เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยได้เริ่มจัดการประกวดครั้งแรกในปี 2537

โครงการเยาวชนยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่ออนาคต

กิจกรรมฝึกอบรมมีหลักสูตรจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดและการตกผลึกความคิด เพื่อให้รู้จักตัวเอง เห็น ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเสริมพลังและกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิดริเริ่ม และวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ภายใต้บรรทัดฐานของความเป็นคนดีมีคุณธรรมและบริบทของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

กิจกรรมฝึกอบรมมีหลักสูตรจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดและการตกผลึกความคิด เพื่อให้รู้จักตัวเอง เห็น ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเสริมพลังและกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิดริเริ่ม และวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ภายใต้บรรทัดฐานของความเป็นคนดีมีคุณธรรมและบริบทของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่