โครงการร้อยพลังการศึกษา
“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมฯ ทั่วประเทศ

โครงการร้อยพลังการศึกษา
“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมฯ ทั่วประเทศ

คลิกอ่านข่าวสารร้อยพลัง

โครงการ Community Engagement

หลากหลายภาคีด้านการศึกษาร่วมพัฒนาเยาวชน

หลากหลายภาคีขับเคลื่อนร่วมกันเสมือนเป็น 1 ทีม

ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมโครงการแล้ว 106 โรงเรียน ใน 39 จังหวัด
และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า 37,000 คน

ภาพรวมการใช้เครื่องมือของโรงเรียน
ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

ภาคีเครือข่ายการศึกษา
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

– พัฒนาด้านการเข้าถึงการศึกษา –

มูลนิธิยุวพัฒน์

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กขาดโอกาสจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3

www.yuvabadhanafoundation.org

– พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา –

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

สื่อการเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียน แบบ 1:1 ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่จะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ เรียนสนุกเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย

http://www.learneducation.co.th

วินเนอร์ อิงลิช

ห้องเรียนภาษาอังกฤษดิจิทัล E-Learning System ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

http://www.winner-english.com

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

โครงการ “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถและมีอุดมการณ์เพื่อเป็น “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” มาทำงานจริงในบทบาทครูเป็นเวลา 2 ปี ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคุณครูในโรงเรียนขาดโอกาส

http://www.teachforthailand.org

– พัฒนาด้านทักษะชีวิต –

a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและเส้นทางอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจ ตรงกับความชอบ ตามความถนัดและเกิดเป็นคุณค่าในชีวิตของตนเองได้

http://www.a-chieve.org

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย
สนับสนุน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ได้ที่

บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 030-3-79257-0
สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*