#เชียงราย
1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

#เชียงราย
2.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
3.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
4.โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์***

#เชียงใหม่
5.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
6.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ***
7.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
8.โรงเรียนแม่วินสามัคคี***
9.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง***
10.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

#น่าน
11.โรงเรียนบ่อเกลือ
12.โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
13โรงเรียนทุ่งช้าง
14.โรงเรียนสา
15.โรงเรียนนาน้อย
16.โรงเรียนบ้านหลวง

#พะเยา
17.โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

#ลำปาง
18.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
19.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
20.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
21.โรงเรียนวังเหนือวิทยา

#ลำพูน
22.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
23.โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
24.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์***
25.ทาขุมเงินวิทยาคาร

#แม่ฮ่องสอน
26.โรงเรียนปายวิทยาคาร

#กรุงเทพฯ
1.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

#นครปฐม
2.โรงเรียนสามพรานวิทยา
3.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

#นครสวรรค์
5.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6.โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9.โรงเรียนพระบางวิทยา
10.โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11.โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12.โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

#พิษณุโลก
13.โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

#ลพบุรี
14.โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
15.โรงเรียนบ้านวังเพลิง***
16.โรงเรียนโคกตูมวิทยา
17.โรงเรียนปิยะบุตร์

#สุโขทัย
18.โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
19.โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
20.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน***

#กาฬสินธุ์
1.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม***
2.โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
3.โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

#ขอนแก่น
4.โรงเรียนน้ำพองศึกษา
5.โรงเรียนบ้านทุ่งมน***

#ชัยภูมิ
6.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
7.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

#นครพนม
8.โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

#นครราชสีมา
9.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
10.โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
11.โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

#บึงกาฬ
12.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม***

#บุรีรัมย์
13.โรงเรียนรวมมิตรวิทยา***
14.โรงเรียนบ้านตะโก***
15.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
16.โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา

#มหาสารคาม
17.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
18.โรงเรียนนาภูพิทยาคม

#สุรินทร์
19.โรงเรียนบ้านหนองคันนา***
20.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
21.โรงเรียนกระเทียมวิทยา
22.โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
23.โรงเรียนเมืองบัววิทยา

#ศรีสะเกษ
24.โรงเรียนบ้านปรือคัน***
25.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

#อุดรธานี
26.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
27.โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

#หนองบัวลำภู
28.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

#อุบลราชธานี
29.โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)***
30.โรงเรียนดงยางวิทยาคม
31.โรงเรียนอ่างศิลา

#ตรัง
1.โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
2.โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3.โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4.โรงเรียนรัษฎา

#นราธิวาส
5.โรงเรียนนราสิกขาลัย

#สตูล
6.โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

#สงขลา
7.โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

#สุราษฎร์ธานี
8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
9.โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

#จันทบุรี
1.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
2.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

#ฉะเชิงเทรา
3.โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

#ชลบุรี
4.โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
5.โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม***
6.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
7.โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์***

#ปราจีนบุรี
8.โรงเรียนศรีมโหสถ

#ระยอง
9.โรงเรียนห้วยยางศึกษา

#สระแก้ว
10.โรงเรียนอรัญประเทศ
11.โรงเรียนตาพระยา

#กาญจนบุรี
1.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2.โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4.โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน***
5.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7.โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

#ประจวบคีรีขันธ์
1.โรงเรียนบ้านหนองคาง***

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส = 20 โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม = 86 โรงเรียน