มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มด้านศิลปะ โดยได้เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2537 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 20 ปี  โดยได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยหัวข้อการประกวดในแต่ละปีนั้น จะแตกต่างกันไป แต่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง และรู้จักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยจะจัดการประกวดในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา

โดยหลังจากการประกวด มูลนิธิฯ จะคัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลส่วนหนึ่งไปจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่และปฏิทิน สำหรับจำหน่ายให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดพิมพ์หนังสือเสริมความรู้ ภายใต้โครงการ “วรรณกรรมยุวพัฒน์” เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับวรรณกรรมเหล่านี้ ไปใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 ช่วงชั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ประเภทของงานศิลปะที่ส่งเข้าประกวด

 1. งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์เป็นภาพเขียนที่วาดบนกระดาษ สามารถใช้เทคนิคการวาดและลงสีแบบเสรี โดยต้องมาจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเจ้าของผลงานเท่านั้น และ ไม่เคยนำออกแสดงหรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 2. ผู้วาดภาพเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น เท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 15 x 22 นิ้ว เท่านั้น

หมายเหตุ: ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-3 จะไม่ได้รับการพิจารณา

รางวัลการประกวด

 1. นักเรียนผู้ชนะการประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลโดยแบ่งเป็น 48 รางวัล ดังนี้
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และ  ปีที่ 4 – 6
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1  รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 10  รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และ  ปีที่ 4 – 6
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 2. โรงเรียนที่มีผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดทุกรางวัลจะได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนงานศิลปะ
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งประกวด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ที่จะนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะต้องยินยอมให้นำภาพไปจัดแสดงนิทรรศการตามที่กำหนดไว้  และจะรับผลงานคืนก่อนไม่ได้

ขั้นตอนและระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด – เมษายน – พฤษภาคม
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งประกวด – พฤษภาคม – กรกฏาคม
 • กำหนดส่งผลงานเพื่อร่วมประกวด – 15 กรกฏาคม
 • ติดสินการประกวด – สิงหาคม
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ – ตุลาคม – ธันวาคม

รายนามคณะกรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ
 3. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
 4. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
 5. อาจารย์สังคม ทองมี
 6. คุณสุนันทา ตุลยธัญ

สถานที่ส่งงาน

ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเองที่

มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์   แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   กรุงเทพฯ  10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่