โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มด้านศิลปะ โดยได้เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2537 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 20 ปี โดยได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

รายละเอียดโครงการ
ข่าวสารและกิจกรรม

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กและเยาวชนผ่านงานศิลปะสามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้

  • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประจำปี
  • ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล/ ของรางวัล
  • ร่วมจัดค่ายศิลปะเพื่อความดี – เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และเทคนิคการวาดภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน
  • ร่วมจัดเวิร์คช็อปให้ครูผู้สอนศิลปะ – เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะ และรู้จักใช้ศิลปะเป็นเครื่องกระตุ้นสำนึกที่ดีของเด็กๆ

รางวัลประกวดวาดภาพ โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์

รางวัลยอดเยี่ยมอนุบาล 1 – ป.3
ด.ญ.ภฤศพิรุฬห์ ผุฏฐธรรม
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่นอนุบาล 1 – ป.3
ด.ช.ธนากร นาโท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.ธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์
โรงเรียนบ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์ จ.อุดรธานี

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.พชรดนัย อ่อนเอี่ยม
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ชลรดา สายน้ำตาล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.สุกัญญา สินธูวารี
โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ญ.ลักษ์คณา มีพารา
โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – 3
นายศิริโรจน์ โคตรวงษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – 3
นายบุณยกร อุดมผล
โรงเรียนวัดราชบพิธ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยมอุดมศึกษา
นางสาวอัญชลิกา แก้วจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่นอุดมศึกษา
นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยมอนุบาล 1 - ป.3 ด.ช.ธนชัย แก้วพาปราบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยมอนุบาล 1 – ป.3
ด.ช.ธนชัย แก้วพาปราบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่นอนุบาล 1 - ป.3 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่นอนุบาล 1 – ป.3
ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยมป.4 – ป.6 ด.ญ.กรรณิการ์ สุขใส โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใส
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6 ด.ช.รพี สุขสงวน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.รพี สุขสงวน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3 เด็กหญิงศิรภัสสร จำปำ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
เด็กหญิงศิรภัสสร จำปำ
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 ด.ช.ภานุพงษ์ วงศ์ทองแดง โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค์

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
เด็กหญิงศิรภัสสร จำปำ
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 - 3 นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – 3
นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนเทพศิรินทร์  จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 - 3 นายธนากร ขวัญปาก โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – 3
นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนเทพศิรินทร์  จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยมอุดมศึกษา นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยมอุดมศึกษา
นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่นอุดมศึกษา นายจักรพงษ์ เทพเกาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่นอุดมศึกษา
นายจักรพงษ์ เทพเกาะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยมอนุบาล 1 – ป.3 เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยมอนุบาล 1 – ป.3
เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลดีเด่นอนุบาล 1 – ป.3 เด็กชายรัฐศาสตร์ รัตนสุเวทย์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี

รางวัลดีเด่นอนุบาล 1 – ป.3
เด็กชายรัฐศาสตร์ รัตนสุเวทย์
บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6 ด.ญ.น้ำหวาน สมบูรณ์ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.น้ำหวาน สมบูรณ์
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6 เด็กหญิงจันทกานต์ จันทรโกมล โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
เด็กหญิงจันทกานต์ จันทรโกมล
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3 นายศิริโรจน์ โคตรวงษา โรงเรียนศรีสงคราม จ.เลย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
นายศิริโรจน์ โคตรวงษา
โรงเรียนศรีสงคราม จ.เลย

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 นางสาวบุญเรือน พูลพันธ์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
นางสาวบุญเรือน พูลพันธ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 นายศักดิ์ณรงค์ มหิมา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายศักดิ์ณรงค์ มหิมา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 นายพิตรพิบูล สงเมือง โรงเรียนปทุมคงคา จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายพิตรพิบูล สงเมือง
โรงเรียนปทุมคงคา จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-3 ด.ช.อสมา เสื้อเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ.นครปฐม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.อสมา เสื้อเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ.นครปฐม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-3 ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วสมบัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วสมบัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 - ป.6 ด.ญ.เนตรณภา โสดา โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.เนตรณภา โสดา
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

รางวัลดีเด่น ป.4 - ป.6 ด.ญ.เมย์ อินทร์ทอง โรงเรียนอักษรศึกษา จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.เมย์ อินทร์ทอง
โรงเรียนอักษรศึกษา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 - ม.3 ด.ญ.อมรรัตน์ เทหะสุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.อมรรัตน์ เทหะสุวรรณรัตน์
โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1- ม.3 สามเณรบุญฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
สามเณรบุญฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ม.1- ม.3 ด.ช.จักรินทร์ ปัญสวัสดิ์ โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ.ระยอง

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.จักรินทร์ ปัญสวัสดิ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ.ระยอง

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - 6 นายนฤดล ศรีแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – 6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายนฤดล ศรีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - 6 นายพัฒนพงศ์ ชูสิงห์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – 6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายพัฒนพงศ์ ชูสิงห์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 -3 ด.ช.อสมา เสื้อเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ.นครปฐม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.อสมา เสื้อเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ.นครปฐม

รางวัลดีเด่น ป.1 - .3 ด.ญ.คัทลียา หนึ่งดวงกมล โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.คัทลียา หนึ่งดวงกมล
โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 - 6 ด.ช.ปราชญ์ ชามะรัตน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ (บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ) จ.อุทัยธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.ปราชญ์ ชามะรัตน์
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ (บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ) จ.อุทัยธา

รางวัลดีเด่น ป.4 - 6 ด.ญ.กนกวรรณ สุขวิบูลย์ โรงเรียนวัดละมุด จ.นครปฐม

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.กนกวรรณ สุขวิบูลย์
โรงเรียนวัดละมุด จ.นครปฐมนี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 - 3 น.ส.อรกัญญา อุ่นจิต โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
น.ส.อรกัญญา อุ่นจิต
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

รางวัลดีเด่น ม.1 - 3 ด.ช.ศุกร์ทวี กอไหล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลรางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.ศุกร์ทวี กอไหล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - 6 นายภานุพงษ์ คำฝั้น โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – 6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายภานุพงษ์ คำฝั้น
โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ม.4 - 6 น.ส.ษมภัทร เขตอนันต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ม.4 – 6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ษมภัทร เขตอนันต์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ม.4 - 6 นายสุริยา ผาสุข โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลดีเด่น ม.4 – 6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายสุริยา ผาสุข
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 - ป.3 ด.ช.ศุภกฤต สมัปปิโต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ศิลปะลานคูน) มหาสารคาม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.ศุภกฤต สมัปปิโต
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3 ด.ช.กฤษณะ ศรีวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.กฤษณะ ศรีวงค์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6 ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย ศิลปะบ้านเรา จ.นนทบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย
ศิลปะบ้านเรา จ.นนทบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 - ป.6 ด.ช. ศตวรรษ เพรชสังวาลย์ โรงเรียนบ้านคลองขอน จ.พังงา

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช. ศตวรรษ เพรชสังวาลย์
โรงเรียนบ้านคลองขอน จ.พังงา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3 นายจงรักษ์ สมบูรณ์ โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
นายจงรักษ์ สมบูรณ์
โรงเรียนอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 ด.ช.ปฏิภาณ สมบัติภักดีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.ปฏิภาณ สมบัติภักดีรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 น.ส.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์ โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 สามเณรทัสกร พลวิญญู โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ. เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
สามเณรทัสกร พลวิญญู
โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-3 ด.ญ.พรรณพัชร คีรีเดช

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
พรรณพัชร คีรีเดช
โรงเรียนเผยอิง จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-3 ด.ช.กรวีย์ บุญเหมาะ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.กรวีย์ บุญเหมาะ
โรงเรียนวัดปากบึง จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-6 ด.ญ.อรนัฐ มากเกลี้ยง

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.อรนัฐ มากเกลี้ยง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จ.ยะลา

รางวัลดีเด่น ป.4-6 ด.ญ.บังอร ภูมุงคล

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.บังอร ภูมุงคล
โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.4-6(2) ด.ช.กนต์ธร โอบอ้อม

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.กนต์ธร โอบอ้อม
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-3 ด.ช.ปองพล ปรีชานนท์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ช.ปองพล ปรีชานนท์
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-3 -ด.ญ.พวงรัตน์ เมธา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.พวงรัตน์ เมธา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-6 นายณัฐวุฒิ ขมะโนวัฒน์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายณัฐวุฒิ ขมะโนวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.4-6 น.ส.กนกวรรณ เชาว์ดี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.กนกวรรณ เชาว์ดี
โรงเรียนพนัสพิยาคม จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 -ป.3 ด.ญ.ณัฐวดี อู่ผลเจริญ ชมรมศิลปะบ้านครูเชียร นนทบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.ณัฐวดี อู่ผลเจริญ
ชมรมศิลปะบ้านครูเชียร จ.นนทบุรี

รางวัลดีเด่น ป.1 -ป.3 ด.ญ.ศิริพร กาญจนพังคะ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.) กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.ศิริพร กาญจนพังคะ
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.) จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 - ป.6 ด.ญ.พิชญา จีนกระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภูเก็ต

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.พิชญา จีนกระจันทร์
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

รางวัลดีเด่น ป.4 - ป.6 ด.ญ.พรรณรัษมิ์ สินเทพดล ชมรมศิลปะเด็กดู-อาร์ต กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.พรรณรัษมิ์  สินเทพดล
ชมรมศิลปะเด็กดู-อาร์ต จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ข้ามทางม้าลาย ม.1 - ม.3 ด.ช.ฐาปนา ไชยวงษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ช.ฐาปนา ไชยวงษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น ป.1 -ป.3 ด.ช.รัฐพงษ์ สุขกำเนิด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.รัฐพงษ์ สุขกำเนิด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คนไทยสามัคคี มีความสุข รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - ม.6 นายพัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายพัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ รางวัลดีเด่น ม.4 - ม.6 นายธนกร สืบอ่ำ เพชรบุรี

รางวัลดีเด่น  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายธนกร สืบอ่ำ
จ.เพชรบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ช.อาลีฟ สาโรวาท ชมรมบุพผศิลป์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.อาลีฟ สาโรวาท
ชมรมบุพผศิลป์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1 -ป.3 ด.ญ.ดุษฎี ชัยชาลี โรงเรียนบ้านทับช้าง จ.ชุมพร

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.ดุษฎี  ชัยชาลี
โรงเรียนบ้านทับช้าง จ.ชุมพร

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 - ป.6 ด.ช.อนุภัทร ร่มพิกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จ.นครปฐม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.อนุภัทร  ร่มพิกุล
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จ.นครปฐม

รางวัลดีเด่น ป.4 - ป.6 ด.ญ.ธันยพร สุขโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ธันยพร  สุขโต
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 - ม.3 ด.ญ.พรนัชชา วิศิษฐ์สรไกร โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.พรนัชชา  วิศิษฐ์สรไกร
โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

ี่รางวัลดีเด่น ม.1 - ม.3 ด.ญ.อทิตยา แสงทวี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ญ.อทิตยา  แสงทวี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - ม.6 น.ส.พิราวรรณ เกิดจร จ.โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.พิราวรรณ  เกิดจร
จ.โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 - ม.6 น.ส.ชนาธิป ปิตวิวัฒนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ชนาธิป  ปิตวิวัฒนานนท์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.กรุงเทพ

่รางวัลดีเด่น ม.4 - ม.6 น.ส.นริศรา จิโรจนนุกุล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.นริศรา จิโรจนนุกุล
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3 ด.ช.เอกอัคนี บุญสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.เอกอัคนี  บุญสิทธิ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3 ด.ญ.เข็มทิศ คำศรีจันทร์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

รางวัลดีเด่น  ป.1 – ป.3
ด.ญ.เข็มทิศ  คำศรีจันทร์
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6 ด.ญ.ณัฐรี แจ้งเคลือบ บ้านศิลปะลานตากฟ้า 35 หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.ณัฐรี  แจ้งเคลือบ
บ้านศิลปะลานตากฟ้า จ.นครปฐม

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6 ด.ช.อภินันท์ แสงเรือง โรงเรียนสวนพฤกษา 35/17 ซ.11 หมู่บ้านเพชรงาม ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.อภินันท์  แสงเรือง
โรงเรียนสวนพฤกษา จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3 ด.ญ.ชนิดา สงวนเผ่า ชมรมศิลปะเด็กครูเป๊าะ 45 / 7 ถ.สุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.ชนิดา  สงวนเผ่า
ชมรมศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 น.ส.ณัฐนิช สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 28 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รางวัลดีเด่น  ม.1 – ม.3
น.ส.ณัฐนิช  สร้อยสนธิ์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 น.ส.ประภาวดี อู่ไทย 28 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
น.ส.ประภาวดี  อู่ไทย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 นายชุมพล พรหมจรรย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
นายชุมพล  พรหมจรรย์
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 น.ส.วิลาวัลย์ เวียงทอง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (ศูนย์ศิลป์สิรินธร) ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.วิลาวัลย์  เวียงทอง
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (ศูนย์ศิลป์สิรินธร) จ.เลย

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 น.ส.ธัญชนก เนตรวนิล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

รางวัลดีเด่น  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ธัญชนก  เนตรวนิล
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 นายมงคล เดชคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชวังสฤษฎิ์ 222 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายมงคล  เดชคุ้ม
โรงเรียนเบญจมราชวังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

่รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 น.ส.ธนาภรณ์ โพธิ์เพชร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ถ.ลูกเสือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ธนาภรณ์  โพธิ์เพชร
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 นายปราชญา พุกพบสุข โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายปราชญา  พุกพบสุข
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 นายจักริน สุขกำฝัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายจักริน สุขกำฝัง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

ยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.นันท์นภัส เกียรติจานนท์ ชมรมบ้านสร้างงานศิลป์ (โรงเรียนวัฒนานุศาสน์)124/12 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.นันท์นภัส  เกียรติจานนท์
ชมรมบ้านสร้างงานศิลป์ (โรงเรียนวัฒนานุศาสน์) จ.ชลบุรี

รางวัล ดีเด่น ระดับชั้น ป.1 – ป 3 ด.ญ.ธราภรณ์ ระดาพันธุ์ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.) 430/19 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (อาจารย์รุ่งรัตน์ วนิส)

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.ธราภรณ์  ระดาพันธุ์
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.) จ.กรุงเทพ

ยอดเยี่ยม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ด.ญ.สุวนันท์ เดชขนาบ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.สุวนันท์  เดชขนาบ
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

รางวัล ดีเด่น ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ด.ญ.สุชาดา พราหมณ์พันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.สุชาดา  พราหมณ์พันธ์
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

ยอดเยี่ยม ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ด.ญ.ณภัทร โรงเรียนศรีนคร พงศ์รัตนพิศุทธิ์ 170 /2 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ ต.สงขลา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.ณภัทร  พงศ์รัตนพิศุทธิ์
โรงเรียนศรีนคร จ.สงขลา

รางวัล ดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – ม.2ด.ญ.วนิดา เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 231 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

รางวัลดีเด่น  ม.1 – ม.3
ด.ญ.วนิดา เพชรประดิษฐ์
โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา จ.กรุงเทพ

ยอดเยี่ยม ระดับชั้น ม.4 – ม.6 น.ส.พิชนา วรกิจ ชั้น ม.5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.พิชนา วรกิจ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัล ดีเด่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 นายสมโพธิ ทองประธาน โรงเรียนเสิงสาง 6 หมู่ที่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายสมโพธิ  ทองประธาน
โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3 ด.ญ.ลัลน์ลลิต เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-395-3123

 รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.ลัลน์ลลิต  เพ็ญสวัสดิ์
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3 ด.ช.ปพณสรรค์ สุภาตรี โรงเรียน มานิตานุเคราะห์

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.ปพณสรรค์  สุภาตรี
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6 ด.ญ.สุวลี อันตนนา โรงเรียนเลิศหล้า ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.สุวลี  อันตนนา
โรงเรียนเลิศหล้า จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6 ด.ญ.ธนพร ศิริวรรณวัฒนา โรงเรียน เซนต์หลุยส์ศึกษา 215/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ธนพร  ศิริวรรณวัฒนา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3 นายปราชญา พุกพบสุข โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง .อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
นายปราชญา พุกพบสุข
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3 ด.ญ.สุกฤตา แซ่ไหน โรงเรียนเลิศหล้า ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ญ.สุกฤตา  แซ่ไหน
โรงเรียนเลิศหล้า จ.กรุงเทพ

รางวัล ยอดเยียม ระดับชั้น ม.4 – ม.6 นายธวัชชัย เรืองพงศ์พันธ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20140

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4  – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายธวัชชัย  เรืองพงศ์พันธ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 น.ส.รวิตา ทองขาวขำ โรงเรียน สุราษฎร์ธานี 2 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.รวิตา  ทองขาวขำ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ช.ธีรภัทร เรืองสำเร็จ ชมรมลูกรักศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.ธีรภัทร เรืองสำเร็จ
ชมรมลูกรักศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.สุภาวดี โฉมงามขำ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน นครปฐม

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป. 3
ด.ญ.สุภาวดี  โฉมงามขำ
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน จ.นครปฐม

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ช.ศิกวัส มะยะเฉียว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.ศิกวัส  มะยะเฉียว
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ป4-ป6 ด.ญ.พิมพิศา จิวาศักดิ์อภิมาศ ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย หนองคาย

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.พิมพิศา จิวาศักดิ์อภิมาศ
ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จ.หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ช.ชาญวุฒิ แดงชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม. 3
ด.ช.ชาญวุฒิ  แดงชนะ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 น.ส.ปรียาภรณ์ วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม. 3
น.ส.ปรียาภรณ์  วงษ์สมบูรณ์
โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 รางวัลยอดเยี่ยม น.ส.ภัทริดา วรหิรัญกิจ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ภัทริดา วรหิรัญกิจ
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น น.ส.วรารินทร์ ศรีสมบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.วรารินทร์  ศรีสมบัติ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.อภิญญา อบเชย ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.อภิญญา อบเชย
ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จ.หนองคาย

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.พรจิรา เธียรธัญกุล โรงเรียนเทศบาล 3 สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.พรจิรา เธียรธัญกุล
โรงเรียนเทศบาล 3 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.อุ้มฝัน ศิริคติธรรม โรงเรียนบ้านอัษฎาสงขลา สงขลา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.อุ้มฝัน ศิริคติธรรม
โรงเรียนบ้านอัษฎาสงขลา จ.สงขลา

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ณัชชารีย์ พาณิชธนสิน โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ ปทุมธานี

รางวัลดีเด่น  ป.4 – ป.6
ด.ญ.ณัชชารีย์ พาณิชธนสิน
โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ จ.ปทุมธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.ศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์ ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย หนองคาย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.ศิลป์ไทย ธรรมเรืองฤทธิ์
ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จ.หนองคาย

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ญ.ฉัตรทิพย์ พลน้อย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ญ.ฉัตรทิพย์ พลน้อย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 นายอดิศักดิ์ ปรุงพณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย

รางวัลยอดเยี่ยม  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายอดิศักดิ์ ปรุงพณิชย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายสุบรรณ อินทนุพัฒน์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายสุบรรณ อินทนุพัฒน์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.ปรารถนา ยิ่งสกุล ชมรมบ้านสอนศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.ปรารถนา ยิ่งสกุล
ชมรมบ้านสอนศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ฐาปนา ศรีประไหม โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.ฐาปนา ศรีประไหม
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.สมฤทัย แซ่จึง โรงเรียนวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.สมฤทัย แซ่จึง
โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.พิมพ์พจี ศศิเศรษฐ์ ชมรมบ้านสอนศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม  ป.4 – ป.6
ด.ญ.พิมพ์พจี ศศิเศรษฐ์
ชมรมบ้านสอนศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.พรพรรณ บวรสิริสกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.พรพรรณ บวรสิริสกุล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.สรายุทธ ประทมมา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี

รางวัลดีเด่น  ม.1 – ม.3
ด.ช.สรายุทธ ประทมมา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 น.ส.ศิรินันท์ ศรีชัยวรรณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร

 รางวัลยอดเยี่ยม  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.ศิรินันท์ ศรีชัยวรรณ
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายเชษฐวุฒิ ราษฎรินทร์ โรงเรียนมัธยมกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายเชษฐวุฒิ ราษฎรินทร์
โรงเรียนมัธยมกิติยาภา 3 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ช.ชัยพันธ์ บุญเกิด ชมรมบ้านสอนศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น  ป.1 – ป.3
ด.ช.ชัยพันธ์ บุญเกิด
ชมรมบ้านสอนศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.พลอยชนก ลิ้มสถาพรพงศ์ ชมรมบ้านสอนศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น  ป.1 – ป.3
ด.ญ.พลอยชนก ลิ้มสถาพรพงศ์
ชมรมบ้านสอนศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.วรรณวนัช จักษุเวช ชมรมบ้านสอนศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.วรรณวนัช จักษุเวช
ชมรมบ้านสอนศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ธีรา ฤกษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ำ ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ธีรา ฤกษ์สวัสดิ์
โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ำ จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.มลิสา สุขรอดมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.มลิสา สุขรอดมะดัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.จตุรงค์ กิตตินิธิไพศาล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.จตุรงค์ กิตตินิธิไพศาล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 นายกฤษณะ จุลจังหรีด โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายกฤษณะ จุลจังหรีด
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายจินตนาการ มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายจินตนาการ มณีรัตน์
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.รัชนีกร ชะตางาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.รัชนีกร ชะตางาม
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.มินตรา แซ่ลิ้ม โรงเรียนทรงวิทยา สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3
ด.ญ.มินตรา แซ่ลิ้ม
โรงเรียนทรงวิทยา จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.จิราภรณ์ สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.จิราภรณ์ สังกะเพศ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ช.ณภัทร อมรเนรมิตกิจ โรงเรียนศิลปะแหลมคม กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.ณภัทร อมรเนรมิตกิจ
โรงเรียนศิลปะแหลมคม จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.อัญชุลิกา แพงไธสง โรงเรียนวัดดอกไม้ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น  ป.4 – ป.6
ด.ญ.อัญชุลิกา แพงไธสง
โรงเรียนวัดดอกไม้ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ช.สันติ เนียมคำ ศูนย์ศิลปะโรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ช.สันติ เนียมคำ
ศูนย์ศิลปะโรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 นายตระกูล คำมงคุณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
นายตระกูล คำมงคุณ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 นายเกรียงไกร ยังพิมาย โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายเกรียงไกร ยังพิมาย
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก
โรงเรียนเสิงสาง จงนครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายสุชาติ แซ่ลี โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม กำแพงเพชร

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายสุชาติ แซ่ลี
โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม จ.กำแพงเพชร

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.จิตติมา จิตตรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ยะลา

ราวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.จิตติมา จิตตรี
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จ.ยะลา

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.อลิศรา โนนะบุตร โรงเรียนนีคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.อลิศรา โนนะบุตร
โรงเรียนนีคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ช.พงษ์เดช อุดร โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.พงษ์เดช อุดร
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.ตวันนา มงคลศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม กาฬสินธุ์

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ตวันนา มงคลศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 นายเปรื่องปราชญ์ ประสาตร์สาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
นายเปรื่องปราชญ์ ประสาตร์สาน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.จินตนาการ มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.จินตนาการ มณีรัตน์
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 นายกฤษณะ แตงกระโทก โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายกฤษณะ แตงกระโทก
โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่นม.4-ม.6 นายชัชวาล พงษ์ภัคดี วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่น  ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายชัชวาล พงษ์ภัคดี
วิทยาลัยช่างศิลป์ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ช.ธาวิน พงษ์สุขเวชกุล Art Center สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.ธาวิน พงษ์สุขเวชกุล
Art Center จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.ภรณีทิพย์ เจริญสุขะวัฒนา โรงเรียนวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.ภรณีทิพย์ เจริญสุขะวัฒนา
โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ช.ธีรวัฒน์ ธีรทีปวิวัฒน์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.ธีรวัฒน์ ธีรทีปวิวัฒน์
โรงเรียนวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.ณัฎฎา ตั้งอาชีวะเลิศ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.ณัฎฎา ตั้งอาชีวะเลิศ
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ช.ปัญเวช บุญรอด โรงเรียนคลองมหาวงก์ สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น  ป.4 – ป.6
ด.ช.ปัญเวช บุญรอด
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.วันวิสาข์ สายแสน โรงเรียนละทายวิทยา ศรีสะเกษ

รางวัลยอดเยี่ยม  ม.1 – ม.3
ด.ญ.วันวิสาข์ สายแสน
โรงเรียนละทายวิทยา จ.ศรีสะเกษ

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.วัชรินทร์ รังกระโทก โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น  ม.1 – ม.3
ด.ช.วัชรินทร์ รังกระโทก
โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 น.ส.จุฑามาส ซุ่นหวัน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.จุฑามาส ซุ่นหวัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายกฤษณะ แตงกระโทก โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายกฤษณะ แตงกระโทก
โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ญ.ภรณ์ทิพย์ จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดท่าพระ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.น้ำหวาน สมบูรณ์
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ญ.อมรรัตน์ คงเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ยะลา

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.อมรรัตน์ คงเสน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ช.รุ่งโรจน์ ฉายอรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.รุ่งโรจน์ ฉายอรุณ
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.วิจาริณี ดอนชาม่วง โรงเรียนวัดแพรกษา สมุทรปราการ

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.วิจาริณี ดอนชาม่วง
โรงเรียนวัดแพรกษา จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ช.จาตุรงค์ โมสิขะสุขะ บ้านเยาวศิลป ยะลา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ช.จาตุรงค์ โมสิขะสุขะ
บ้านเยาวศิลป จ.ยะลา

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 นายภมร อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
นายภมร อ่องคำ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 น.ส.วัชรี คลังจตุรัส โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
น.ส.วัชรี คลังจตุรัส
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายเด่นนภา มาน้อย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร(สอนคนหูหนวก) เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายเด่นนภา มาน้อย
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (สอนคนหูหนวก) จ.เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ช.ปองไท รัตนวงศ์แข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.ปองไท รัตนวงศ์แข
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.สัณหพงศ์ พิทักษ์บูรพา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.สวรรยา คลธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ช.สันติพงษ์ วาโรเย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.วรปัทม์ ปานเขียน โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.วรปัทม์ ปานเขียน
โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.สันติพงษ์ วาโรเย โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม เลย

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.สันติพงษ์ วาโรเย
โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม จ.เลย

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4-ม.6 นายทศพล ศรีเมืองมูล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายทศพล ศรีเมืองมูล
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ม.4-ม.6 นายชาลี ไรทอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวท.พระนครใต้ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6 / ปวช.1 – ปวช.3
นายชาลี ไรทอง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วท.พระนครใต้ จ.กรุงเทพ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1-ป.3 ด.ช.กนต์ธร เตโชฬาร ชมรมบ้านศิลปะเด็ก กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ช.กนต์ธร เตโชฬาร
ชมรมบ้านศิลปะเด็ก จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1-ป.3 ด.ช.ทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.ทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.กนกพร กิ่มสิ้ว โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยา) เพชรบุรี

รางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ช.บวร เรืองเดช
โรงเรียนคลองมหาวงก์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4-ป.6 ด.ญ.ทัศพร แก้วเถื่อน โรงเรียนวัดพระธาตุ สุพรรณบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ญ.ทัศพร แก้วเถื่อน
โรงเรียนวัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4-ป.6 ด.ญ.กนกพร กิ่มสิ้ว โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยา) เพชรบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.กนกพร กิ่มสิ้ว
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยา) จ.เพชรบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1-ม.3 ด.ญ.วรปัทม์ ปานเขียน โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ญ.วรปัทม์ ปานเขียน
โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ม.1-ม.3 ด.ช.อลงกรณ์ ธรรมพิชัย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม พะเยา

รางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.อลงกรณ์ ธรรมพิชัย
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จ.พะเยา

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 - ป.3 ด.ญ.สุภาพร แสนวิเศษ โรงเรียนวัดท่าพระ กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยม ป.1 – ป.3
ด.ญ.สุภาพร แสนวิเศษ
โรงเรียนวัดท่าพระ จ.กรุงเทพ

รางวัลดีเด่น ป.1 - ป.3 ด.ญ.สาวิณี เจือหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี

รางวัลรางวัลดีเด่น ป.1 – ป.3
ด.ญ.สาวิณี เจือหอม
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ป.4 – ป.6
ด.ช.นภดล สังวาลเพชร
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี

รางวัลดีเด่น ป.4 - ป.6 ด.ญ.ยิ่งรัตน์ สมุทรผ่อง โรงเรียนวัดเพชรสุวรรณ(ช่วงประไพอนุสรณ์) เพชรบุรี

รางวัลรางวัลดีเด่น ป.4 – ป.6
ด.ญ.ยิ่งรัตน์ สมุทรผ่อง
โรงเรียนวัดเพชรสุวรรณ (ช่วงประไพอนุสรณ์) จ.เพชรบุรี

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 - ม.3 ด.ช.ชัยชนะ จตุรพรหม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด

รางวัลยอดเยี่ยม ม.1 – ม.3
ด.ช.ชัยชนะ จตุรพรหม
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น ม.1 - ม.3 ด.ช.อรุณ ตามสระน้อย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

รางวัลรางวัลดีเด่น ม.1 – ม.3
ด.ช.อรุณ ตามสระน้อย
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 - ม.6 น.ส.วรรณา พรมผักแว่น วิถีชีวิตที่ก่อเกิดวัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

รางวัลยอดเยี่ยม ม.4 – ม.6
น.ส.วรรณา พรมผักแว่น
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ม.4 - ม.6 นายอนุศัลย์ อังคุณะ กินข้าวปั้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

รางวัลดีเด่น ม.4 – ม.6
นายอนุศัลย์ อังคุณะ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด