มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มจัดการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการวาดภาพประกอบกับเรื่องราวสนุกสนาน น่าสนใจ แฝงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละชิ้น และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดที่ดี เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยได้เริ่มจัดการประกวดครั้งแรกในปี 2537 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 16 ปี โดยร่วมจัดประกวดกับหลายองค์กร อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น เป็นต้น

โดยหลังจากการประกวด มูลนิธิฯ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเสริมความรู้ เพื่อมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันการทั่วประเทศผ่านหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานการบริหารการพิเศษ กรมพัฒนาชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นต้น

หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถติดต่อขอมารับหนังสือวรรณกรรมได้ที่มูลนิธิฯ

รายละเอียดโครงการการประกวดวรรณกรรม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพประกอบ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เท่านั้น
 • ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน และไม่เกิน 1 ชิ้น/กลุ่ม

หมายเหตุ : ปี 2548 – 2549 ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์ของผู้เขียนเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เด้กและผู้ใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หนังสือที่ดีสู่น้อง โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือของตนเอง และต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน

ประเภทของงานวรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวด

 1. หนังสือนิทานภาพประกอบ ไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีในการแต่งเรื่องราว และการจัดทำภาพประกอบ
 2. เขียนเป็นร้อยแก้ว หรือ ร้อยกรอง โดยใช้ภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี
 3. รูปเล่มขนาด 26×18.5 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) จำนวนหน้าภาพประกอบ อย่างน้อย 15 หน้า คำบรรยาย 15 หน้า และต้องจัดทำแยกหน้ากันโดยไม่ต้องเย็บเล่ม
 4. ภาพประกอบ เป็นภาพสี เป็นผลงานที่มีความโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการจัดทำภาพประกอบ แสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใครและมีความแตกต่างจากภาพประกอบหนังสือเด็กที่เห็นทั่วๆไป
 5. คำบรรยาย ตัวอักษรเป็นแบบคัดลายมือ ตัวบรรจง โดยให้อยู่ห่างจากริมกระดาษอย่างน้อย 2 เซนติเมตร ไม่จำกัดจำนวนคำในแต่ละหน้า

ไม่อนุญาต ให้นำชื่อหัวข้อมาตั้งเป็นชื่อเรื่องในการส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดการดำเนินงาน

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด เมษายน – พฤษภาคม
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งประกวด พฤษภาคม – กรกฏาคม
 • กำหนดส่งผลงานเพื่อร่วมประกวด สิงหาคม
 • ติดสินการประกวด กันยายน
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ พฤศจิกายน

รางวัลการประกวด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดมีทั้งสิ้น 10 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 12,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 6,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 4,500 บาท
 • รางวัลขวัญใจกรรมการ 2 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 4,500 บาท
 • รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม 1 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 4,500 บาท
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น 1 รางวัล
  รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา รางวัลละ 4,500 บาท

รายนามคณะกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 1. คุณพรอนงค์ นิยมค้า ประธานกรรมการ บริษัท สะพานหนังสือ จำกัด
 2. ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล)
 3. คุณทศสิริ พูลนวล บรรณาธิการมูลนิธิเด็ก
 4. คุณพินรี สัณฑ์พิทักษ์ ศิลปินอิสระ
 5. คุณนำบุญ นามเป็นบุญ นักเขียนอิสระ

สถานที่ส่งงาน

ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเองที่

มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-301-1093 (-6)
โทรสาร 02-301-1439
E-mail: ybf@ybf.premier.co.th
Website: http://www.yuvabadhanafoundation.org

เอกสารดาวน์โหลด

File Description File size Downloads
pdf หัวข้อประกวด วรรณกรรม 65 KB 621
jpg โปรชัวร์วรรณกรรม 224 KB 524
jpg โปรชัวร์วรรณกรรม1 210 KB 510