กิจกรรมผึกอบรมมีหลักสูตรจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดและการตกผลึกความคิด เพื่อให้รู้จักตัวเอง เห็น ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเสริมพลังและกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิดริเริ่ม และวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ภายใต้บรรทัดฐานของความเป็นคนดีมีคุณธรรมและบริบทของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

โครงการยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่อนาคต
โครงการยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่อนาคต

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน สามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้

  • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฝึกอบรม เยาวชนยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่ออนาคต
  • สนับสนุนที่พักและอาหารให้กับเยาวชนขาดโอกาสที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
  • จัดค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กๆ ตามวิถีและแนวทางของท่าน
  • ใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมของท่าน