WHAT WE DO

จากจุดเริ่มต้นของ “มูลนิธิยุวพัฒน์” ที่มุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาวันนี้ด้วยความร่วมมือและน้ำใจที่ได้รับจากหลายภาคส่วน ทำให้มูลนิธิฯสามารถขยายภารกิจเพื่อช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น จากโครงการทุนการศึกษาสู่โอกาสอีกหลากมิติที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ