ผสานกำลัง “9 เครื่องมือ”
สร้างเด็กไทย
สู่ “พลเมืองคุณภาพ”

จากจุดเริ่มต้นของ “มูลนิธิยุวพัฒน์” ที่มุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาวันนี้ด้วยความร่วมมือและน้ำใจที่ได้รับจากหลายภาคส่วน ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายภารกิจในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาส
ผ่านโครงการต่าง ๆ จากการดำเนินงานโดยตรงและร่วมกับภาคีเครือข่าย 9 เครื่องมือ ดังนี้

9 เครื่องมือ

สร้างโอกาสให้เด็กไทย

โครงการสื่อดิจิทัลคณิต-วิทย์ โดย Learn Education
โครงการแนะแนวและค้นหาตนเอง โดย a-chieve
โครงการร้านปันกัน
icap
โครงการ FOOD FOR GOOD

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเยาวชนใน โครงการร้อยพลังการศึกษา

โครงการสื่อดิจิทัลคณิต-วิทย์ โดย Learn Education
โครงการสื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ โดย Winner English
โครงการแนะแนวและค้นหาตนเอง โดย a-chieve

สร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน

โครงการร้านปันกัน