ผสานกำลัง “9 เครื่องมือ”
สร้างเด็กไทย
สู่ “พลเมืองคุณภาพ”

จากจุดเริ่มต้นของ “มูลนิธิยุวพัฒน์” ที่มุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มาวันนี้ด้วยความร่วมมือและน้ำใจที่ได้รับจากหลายภาคส่วน ทำให้มูลนิธิฯสามารถขยายภารกิจเพื่อช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น จากโครงการทุนการศึกษาสู่โอกาสอีกหลากมิติที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาสจากการดำเนินงานโดยตรง และร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษา ผ่าน 9 เครื่องมือ ในโครงการต่างๆ ดังนี้

9 เครื่องมือ

สร้างโอกาสให้เด็กไทย

โครงการสื่อดิจิทัลคณิต-วิทย์ โดย Learn Education
โครงการแนะแนวและค้นหาตนเอง โดย a-chieve
โครงการร้านปันกัน
icap
โครงการ FOOD FOR GOOD

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ภายใต้ชื่อ “ร้อยพลังการศึกษา” ได้แก่

โครงการสื่อดิจิทัลคณิต-วิทย์ โดย Learn Education
โครงการสื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ โดย Winner English
โครงการแนะแนวและค้นหาตนเอง โดย a-chieve
โครงการร้านปันกัน