– สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม –
ด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิเดอะเรนโบวรูม”

เดอะ เรนโบว์ รูม A Special Needs Awareness Centre ก่อตั้งขึ้นจากความรักของ พ่อแม่ และครอบครัว ที่จะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลและความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร   เดอะ เรนโบว์ รูม เป็นกลุ่มพ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รวมถึงดาวน์ซินโดรม, ออทิสซึ่ม, แอสเพอร์เกอร์ส, พีดีดี เอ็นโอเอส, เซเรบรัล พัลซี, เอดีเอชดี และความท้าทายด้านพันธุกรรมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่านการแบ่งปันข้อมูล, ประสบการณ์, กำลังใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

รายละเอียด
ช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์”

มูลนิธิยุวรักษ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาส ผ่านโครงการอย่าง โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็กทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์และค่าอาหาร เป็นต้น

รายละเอียด
มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม โดยจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) ในจ.เชียงราย รับนักศึกษาที่หลากหลาย แต่เน้นผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษาทางภาคเหนือและลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญพิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ อาข่า ลาหู่ ม้ง ปกาเกอญอ ฯลฯ โดยมุ่งพัฒนาความสามารถของเยาวชนให้มีความรู้ทางวิชาการคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ

รายละเอียด
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาน้อย”

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยโรงพยาบาลลำสนธิร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เขาน้อย ในสังกัด อบต.เขาน้อย เพื่อการขยายผลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามแนวทาง health education ซึ่งมีแนวคิดแบบ Active Learning โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต ผ่านการเล่น มีคุณครูเป็นผู้จัดประสบการณ์และคอยกระตุ้นการเรียนรู้ใให้กับเด็กๆ ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองจากกิจวัตรประจำวัน โดยมีเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการของ ศพด. 100 แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปี 2561 มีจำนวน ศพด. ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 18 แห่ง และในปี 2562 มี ศพด. สนใจเข้าร่วมอีก 4 แห่ง

Saturday School “โรงเรียนวันเสาร์”

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ ก่อตั้งจากแนวคิดที่ว่าเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ให้เห็นว่าการเรียนรู้ก็น่าสนใจ มีทางเลือกมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การจัดการเรียนรู้ในแบบฉบับ Saturday School คือความใส่ใจ ความต่อเนื่อง ภายใต้ตัวแปรสำาคัญ คือ ครูที่จะชักชวนเด็กๆ ให้พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เรียน

รายละเอียด

– สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม –
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

มูลนิธิเพื่อคนไทย

ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข มูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen)  สามารถร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไก (Platform) ในด้านต่างๆ อาทิ ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ  Good Society Expo (GSE) เทใจดอทคอม กองทุนธรรมาภิบาลไทย กองทุนรวมคนไทยใจดี ฯลฯ

รายละเอียด
กองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม “กองทุนรวมคนไทยใจดี”

กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบกองทุนรวม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเงินบริจาคของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผุ้มีความต้องการ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สถาบัน เช้นจ์ ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิเพื่อคนไทย

รายละเอียด
ต่อต้านคอรัปชั่นผ่านการลงทุน “กองทุนธรรมาภิบาลไทย”

กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการลงทุน เกิดจากความร่วมมือของภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่าร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 12 กองทุนที่แยกการบริหารอย่างอิสระ  เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC)

รายละเอียด
Platform ออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการระดมทุน “เทใจดอทคอม”

จุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผล มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่”เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

รายละเอียด
ร้อยพลังเชื่อมต่อเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ”

กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์ ฯลฯ ไปสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น

รายละเอียด
มูลนิธิเอ็นไลฟ (Enlive Foundation)

มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดตั้งคือเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  โดยมีภาระกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเป็นสื่อกลางในการชักชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่ทุกภาคส่วนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่โครงการนี้ต่อไป

“เราเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถือเป็นสมบัติของประชากรทุกคนในโลก”

รายละเอียด
โครงการรักษ์ป่าต้นน้ำ

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ ก่อตั้งโดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น 33 (ตอ. 33) และชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬารุ่นที่ 56 (วศ. 15) ร่วมดำเนินการโครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและสภาพแวดล้อมพื้นที่ป่า 160 ไร่ บริเวณอุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมบนเนื้อที่ 100 ไร่ จำนวน 200,000 ต้น และปลูกไม้ป่าและไม้ผลยืนต้นบนพื้นที่ 33 ไร่ จำนวน 3,960 ต้น

– สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม –
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ

มูลนิธิศัลย์สร้างข้อต่อชีวิต

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ,วิสัญญี,พยาบาล,นักกายภาพบำบัด ร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ปี 2559

รายละเอียด
บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีความตั้งใจในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน “ชีวิตระยะสุดท้าย” ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและระยะสุดท้ายของชีวิต

รายละเอียด
โครงการคนลำสนธิ

การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและชุมชน โดย โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี ระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐและชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ฐานะยากจน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และชุมขน

รายละเอียด