ร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อเป็นกลไกขยายผลและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

นอกจากการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ให้การสนับสนุนภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในประเด็นที่หลากหลาย ดังนี้
1.เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
2.เพื่อการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม Active Citizen
3.เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ

สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
ด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ความเข้าใจในเด็กพิเศษ
“มูลนิธิเดอะเรนโบวรูม”

ก่อตั้งขึ้นจากความรักของพ่อแม่และครอบครัว ที่จะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลและความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร “เดอะ เรนโบว์ รูม” เป็นกลุ่มพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รวมถึงดาวน์ซินโดรม, ออทิสซึ่ม, แอสเพอร์เกอร์ส, พีดีดี เอ็นโอเอส, เซเรบรัล พัลซี, เอดีเอชดี และความท้าทายด้านพันธุกรรมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่านการแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ กำลังใจ และพลังเสริมแบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

ช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้
“มูลนิธิยุวรักษ์”

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาส ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กยากไร้ โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำพร้า จัดส่งนมผงให้เด็กทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์และค่าอาหาร เป็นต้น

มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม โดยจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) ใน จ.เชียงราย รับนักศึกษาที่หลากหลาย แต่เน้นผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษาทางภาคเหนือและลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญพิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ อาข่า ลาหู่ ม้ง ปกาเกอญอ ฯลฯ โดยมุ่งพัฒนาความสามารถของเยาวชนให้มีความรู้ทางวิชาการคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ

Saturday School
“โรงเรียนวันเสาร์”

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ ก่อตั้งจากแนวคิดที่ว่าเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ให้เห็นว่าการเรียนรู้ก็น่าสนใจ มีทางเลือกมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การจัดการเรียนรู้ในแบบฉบับ Saturday School คือความใส่ใจ ความต่อเนื่อง ภายใต้ตัวแปรสำาคัญ คือ ครูที่จะชักชวนเด็กๆ ให้พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เรียน

สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

มูลนิธิเพื่อคนไทย

ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข มูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen)  สามารถร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไก (Platform) ในด้านต่างๆ อาทิ ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ  Good Society Expo (GSE) เทใจดอทคอม กองทุนธรรมาภิบาลไทย กองทุนรวมคนไทยใจดี ฯลฯ

กองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม
“กองทุนรวมคนไทยใจดี”

กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบกองทุนรวม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเงินบริจาคของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผุ้มีความต้องการ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สถาบัน เช้นจ์ ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิเพื่อคนไทย

ต่อต้านคอรัปชั่นผ่านการลงทุน
“กองทุนธรรมาภิบาลไทย”

กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการลงทุน เกิดจากความร่วมมือของภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่าร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 12 กองทุนที่แยกการบริหารอย่างอิสระ  เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC)

Platform ออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อการระดมทุน “เทใจดอทคอม”

จุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผล มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่”เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

Platform ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ให้ทุกคนสนุก
กับการบริจาคออนไลน์ “socialgiver”

ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนสนุกกับการ “บริจาค” มากขึ้น ตามรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์” ที่เลือกได้ตามใจชอบ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจชั้นนำบนแพลตฟอร์ม อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ที่สามารถมอบรายได้จากทุกการซื้อ 50 – 70% ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วไทย ที่ดำเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ

กลไกความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน “ร้อยพลังสร้างสังคมดี”

แพลตฟอร์มสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือขยายผลการสร้างสังคมที่ “เท่าเทียม” และ “ยั่งยืน” การแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร้อยพลังสร้างสังคมดี จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบ มีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง ที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เยาวชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาล ด้วยการผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากรและสื่อสารกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมที่ชัดเจนและวัดผลได้สร้างระบบนิเวศ ของการมีส่วนร่วม ซึ่งมีปลายทางเป็น “สังคมแห่งการอยู่ดีมีสุข”

มูลนิธิเอ็นไลฟ
(Enlive Foundation)

มูลนิธิเอ็นไลฟ จัดตั้งคือเพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  โดยมีภาระกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเป็นสื่อกลางในการชักชวนหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่ทุกภาคส่วนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่โครงการนี้ต่อไป

“เราเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถือเป็นสมบัติของประชากรทุกคนในโลก”

สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ

มูลนิธิศัลย์สร้างข้อต่อชีวิต

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ วิสัญญี พยาบาล นักกายภาพบำบัด ร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ปี 2559

บริษัทชีวามิตร
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

เข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีความตั้งใจในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน “ชีวิตระยะสุดท้าย” ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและระยะสุดท้ายของชีวิต

บริษัท เยือนเย็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ผู้ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้เข้าใจสัจธรรม ประสงค์ที่จะอยู่สบายตายสงบที่บ้าน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว บำบัดความปวดและอาการที่น่าทรมานอย่างเต็มที่ หรือเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคอง (home palliative care)  ทีมงานเยือนเย็นจะไปสนทนาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และบำบัดอาการต่างๆ วางแผนการดูแลล่วงหน้า และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในการดูแลระยะท้ายที่บ้าน จนหมดเวลาอย่างสงบ ตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิต