Loading...

About Us

9 เครื่องมือ
สร้างโอกาสให้เด็กไทย

9 ภาคีพัฒนาการศึกษา

ผลลัพธ์จากความร่วมมือ

2535 – 2566

0+

องค์กรมีส่วนร่วม
มอบโอกาสให้เด็กไทย

0+

ผู้อุปการะ
ผู้บริจาครายเดือน

0+

อาสาสมัคร
ร่วมพัฒนาเยาวชน

0+

เปลี่ยนนักเรียนขาดโอกาส
ให้เข้าถึงการศึกษา

0+

นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอน
และเสริมสร้างทักษะชีวิต ในโรงเรียน

ร่วมลงมือทำ

ร้อยพลังสร้างสังคมดี

จะเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ดี
ใช่ว่าจะแก้เพียงที่การศึกษา..